Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2017/2018

Přihlášky přijímá kancelář školy (přízemí budovy A) v pracovní době:
700 - 1200
1230 - 1530
Novinky přijímacího řízení 2017
Bližší podrobnosti k přijímacímu řízení
Požadavky k jednotné přijímací zkoušce z českého jazyka
Požadavky k jednotné přijímací zkoušce z matematiky

Formulář přihlášky ke vzdělávání - studium ve střední škola denní forma; můžete si stáhnout návod na vyplnění přihlášky.

Jednotnou přijímací zkoušku stanoví v § 60 a následujících zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Ředitel školy stanoví nejpozději do 31. ledna 2017 kritéria přijímacího řízení.Výsledek hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení uchazeče podílí nejméně 60%.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

Studijní obor osmiletý – 60 žáků
Studijní obor šestiletý – 60 žáků

Studijní obor čtyřletý – 60 žáků

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace (dále jen "jednotná zkouška").

Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).

Termíny konání písemných testů jednotné zkoušky

STUDIUM

PRVNÍ KOLO
1. TERMÍN ZKOUŠKY
PRVNÍ KOLO
2. TERMÍN ZKOUŠKY

NÁHRADNÍ TERMÍN K PRVNÍMU TERMÍNU

NÁHRADNÍ TERMÍN K DRUHÉMU TERMÍNU

Čtyřleté 12. 4. 2017 19. 4. 2017 11. 5. 2017 12. 5. 2017
Osmileté
a šestileté
18. 4. 2017 20. 4. 2017 11. 5. 2017 12. 5. 2017

Jednotné zkušební schéma didaktických testů - 1. a 2. termín

Jednotné zkušební schéma didaktických testů - náhradní termín

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky.

Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení nejpozději do 1. března 2017. 

Každý uchazeč může konat písemné testy dvakrát.

  • V prvním termínu se jednotná zkouška koná ve škole, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako první v pořadí.
  • Ve druhém termínu se jednotná zkouška koná ve škole, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako druhou v pořadí.  Do celkového hodnocení se uchazeči započítává lepší výsledek písemných testů.

V prvním náhradním termínu koná uchazeč zkoušku ve škole, ve které byl omluven z prvního termínu jednotné zkoušky, a druhou náhradní zkoušku koná uchazeč ve škole, ve které byl omluven z druhého termínu jednotné zkoušky.

Písemné testy z českého jazyka a literatury a matematiky se konají vždy v jednom dni.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami dokládají k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení o uzpůsobení podmínek konání jednotné zkoušky.

Doporučujeme průběžně sledovat informace na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání: http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html

Ilustrační testy z pokusného ověřování organizace přijímacího řízení 2015 a 2016 naleznete zde: http://www.cermat.cz/ilustracni-testy-z-pokusneho-overovani-organizace-prijimaciho-rizeni-2015-a-2016-1404035405.html