Volitelné předměty

Volitelné předměty

V posledních dvou ročnících si žáci mohou vybrat ze široké nabídky volitelných předmětů, které jim umožňují prohloubit své znalosti a dovednosti a jsou prospěšné pro jimi zvolenou profesní kariéru. V předmaturitním ročníku si žáci volí tři dvouhodinové předměty, tj. 6 hodin týdně. V maturitním ročníku volí čtyři dvouhodinové předměty, tj. 8 hodin týdně. Volitelné předměty jsou v předmaturitním i maturitním ročníku  prostupné pro všechny typy studia. Žáci si mohou vybrat semináře v českém i anglickém jazyce, což nemůže nabídnout žádná jiná střední škola v blízkém okolí.  Tento model nabízí vysoký stupeň flexibility a kombinací pro výběr volitelných předmětů. Široká nabídka kombinací seminářů pokryje téměř všechny preference žáků.

Další informace k výběru volitelných předmětů a nabídku volitelných předmětů pro maturitní ročník a pro předmaturitní ročník najdete v odkazu obecné informace. Podrobné informace, včetně probíraného učiva, najdete v příloze k ŠVP a v dodatku k příloze ŠVP. Případné dotazy směřujte na  vyučující příslušných předmětů.

NĚKOLIK POZNÁMEK K VÝBĚRU POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017-2018

  • Výběr povinně volitelných předmětů by měl být ovlivněn Vaším  zájmem o určité obory (např. humanitní nebo přírodovědné). Volba povinně volitelných předmětů by měla korespondovat s výběrem maturitních předmětů a ty by měly souviset  s  předměty přijímací zkoušky na zvolený studijní obor  Vámi vybrané  vysoké školy.
  • Výběr povinně volitelných předmětů je významným okamžikem pro Vaši budoucí profesionální orientaci. Povinně volitelné předměty Vám poskytují dostatečný časový rámec k prohloubení a rozšíření učiva, které budete potřebovat  k přijímacím zkouškám. V semináři budete trávit 6 resp. 8 hodin týdně, což představuje 18% resp. 25% celkového počtu vyučovacích hodin v daném ročníku.
  • Vaše rozhodnutí by mělo být koncepční, promyšlené a uvážlivé. Abyste takové rozhodnutí mohli učinit, po­třebujete  výběru povinně volitelných předmětů věnovat přiměřený čas. Pokud se budete rozhodovat pod časovým stresem, riziko nesprávné volby je velmi vysoké. Vaše volba je závazná na jeden nebo dva roky (podle volby jednoletých, popř. dvouletých seminářů).  V průběhu školního roku zvolené semináře nelze měnit.
  • Snažte se využít všech informací, které jsou k dispozici. Seznamte se s anotacemi jednotlivých povinně voli­telných předmětů a ŠVP jednotlivých povinně volitelných předmětů, abyste nebyli později „zaskočeni obsahem učiva“ a  také požadavky na práci studentů v průběhu semináře. Oba dokumenty najdete na stránkách školy. Zjistěte si také, jaké výstupy jsou očekávány od studentů semináře. Velmi rozší­řeným omylem je například představa, že seminář doučuje učivo, které bylo probíráno v hodinách povinné výuky v nižších ročnících. Toto neplatí globálně u všech seminářů. Některé semináře mají za cíl probírané učivo z hodin povinné výuky rozšiřovat, jiné se právě zaměřují na upevňování učiva.
  • Je vhodné obrátit se na učitele daných seminářů a  zeptat se i na zdánlivé maličkosti. Dále máte možnost požádat o názor  učitele daného předmětu v povinné výuce, Vašeho třídního, rodiče a všechny ostatní, u kterých máte jistotu, že to s Vámi myslí dobře (např. kamarádi, přátelé, odborní poradci atd).
  • Seznamte se s požadavky ke společné (státní) i profilové (školní) maturitní zkoušce, abyste volbu volitel­ných předmětů s těmito požadavky vhodně skloubili. Najdete je na stránkách školy, popř. Cermatu.
  • Počítejte s tím, že se při zpracování Vámi vybraných volitelných předmětů  může stát, že nebude zcela možné uspokojit všechny uchazeče. Některé semináře nebude možno otevřít například pro malý zájem, pokud si seminář nezvolí alespoň 15 studentů, aby byl zaručen  minimální počet studentů ve skupině. Bude-li počet zájemců nižší než 15, nebo nebude-li možné re­spektovat všechny vzniklé kombinace předmětů, a to z organizačních důvodů (sestavení rozvrhu), budete si  muset zvolit jiný povinně volitelný předmět z předložené nabídky.
  • Pokud neposkytnete dostatečnou součinnost  sdělením Vámi preferovaných povinně volitelných předmětů ve stanoveném termínu a předepsaným způsobem, přechází Vaše právo výběru na třídního učitele. Za těchto okolností bude volba třídního považována za závaznou vzhledem k Vaší osobě. Výjimku lze učinit pouze ze závažného důvodu, například zdravotních (dlouhodobá nemoc, hospitalizace atd.). Není možné, aby skutečnost, že jste si nezvolili povinně volitelné předměty včas, brzdila celý proces.
  • Manuál pro volbu volitelných předmětů pro školní rok 2017-2018 si můžete stáhnout zde: 2017-01-30_MANUAL.pdf

·