Informace o škole

 • Zřizovatelem školy je Olomoucký kraj. Žáci neplatí školné.
 • Škola je počtem žáků (998 ve školním roce 2016/2017) a počtem tříd (34) největším gymnáziem v České republice.
 • V žebříčcích hodnocení gymnázií (např. PISA OECD, TIMSS, Vektor Scio, Nová maturita) se stabilně vyskytuje na předních místech
  v ČR.
 • Téměř 100% absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách. Výjimečné na tom je, že naprostá většina z nich vysokou školu dokončí.
 • Domníváme se, že tajemství dobrých výsledků Gymnázia Olomouc - Hejčín tkví v následujících skutečnostech:
  • i v době výrazného poklesu populační křivky si stále žáky vybíráme (v přijímacím řízení), nikdy nebereme všechny přihlášené, nemáme zájem na "extenzi za každou cenu"; normativní financování škol ovšem svádí k přijímání stále většího počtu žáků bez ohledu na jejich kvalitu
  • přes výše uvedené trvá zájem dobrých žáků o školu, to umožňuje naplnění tříd na požadovanou kapacitu, škola tím splňuje normativní kritéria pro financování, důsledkem je relativní dostatek finančních prostředků v oblasti přímých nákladů (učební pomůcky, mzdy)
  • díky kvalitní skladbě žáků se ve škole zřídka potýkáme s kázeňskými problémy a patologickými jevy (užívání návykových látek, šikana apod.), o to víc máme času na pořádnou práci
  • výuka je kvalifikovaná, všechny předměty učí pouze aprobovaní učitelé; zatím se škole daří získávat i učitele s aprobacemi, kterých je nedostatek - aprobace jazykové, M, F, IVT
  • díky dobré pověsti školy mají o výuku na škole zájem mladí absolventi univerzit, pedagogický sbor má velmi nízký věkový průměr a netrpí přílišnou feminizací, která je ve školách běžná, prohlédněte si organizační strukturu
  • velmi se vyplácí symbióza čtyřletého a osmiletého studia s šestiletým anglickým studiem; česká strana obohatila učební osnovy přírodních věd tradičním systematickým přístupem a naopak anglická strana mimo jiné významně zkvalitnila výuku anglického jazyka na celé škole
  • škola se snaží aplikovat modernizační tendence, aby si udržela dobrou pověst
  • každý učitel má volnost ve využívání didaktických metod, vedení školy však tyto metody kontroluje; nicméně učitelé jsou motivováni k využívání moderních výukových prostředků - v tomto období se snažíme o obnovení počítačové sítě. Snažíme se provést kompletní elektronizaci školy. Podali jsme několik projektů, které nám umožní školu modernozovat v oblasti ICT
  • klasifikace v předmětech je stále přísná, nepodbízíme se žákům "dáváním známek zadarmo"; je pozoruhodné, že to neodrazuje zájemce o studium na škole
  • chce-li žák dosáhnout na gymnáziu dobrých výsledků, musí se naučit systematické práci jak ve škole, tak v domácí přípravě; tento návyk se mu potom velmi vyplatí na vysoké škole - má potom větší šanci na její dokončení (statisticky je procento přijatých na vysokou školu vysoké, ale naopak procento absolventů vysoké školy je velmi nízké - to se ale netýká našich absolventů, ti zpravidla vysokou školu dokončí)
  • logistiku vyučování (rozvrhy vyučovacích hodin, organizace školního roku atp.) "diktují" žáci, nikoliv učitelé, zjednodušeně řečeno: dobrý rozvrh hodin musí mít nejprve žák a potom učitel; dokonalá organizace je nutnou podmínkou další práce
  • nemovitý majetek patří zřizovateli, Olomouckému kraji, škola není zatěžována placením pronájmu jiným vlastníkům. V mezích finančních zdrojů jsou všechny budovy systematicky udržovány. Aktuální vedení vidí nedostatky ve správě majetku a i v této oblasti se snažíme školu obnovovat. (Ve školním roce 2015/2016 byla na budově C vyměněna okna, postavena nová zeď kolem celého pozemku, obnovena terasa na budově B a odstraněn havarijní stav připojení jídelny k budově B.)
  • klademe důraz na otevřené jednání se žáky i rodiči, např. jsme pověstní okamžitým a bezchybným zveřejňováním výsledků přijímacích zkoušek; většinou neslibujeme nesplnitelné; chceme být dynamičtí, protože víme, že nejsme neomylní; chceme podávat stále aktuální informace (snad k tomu poslouží i tyto řádky); vítáme jakékoliv připomínky (pište na mailbox@gytool.cz)

S kvalitou výchovně vzdělávacího procesu souvisí následující údaje:
  • Areál školy vyniká výhodnou polohou blízko centra města (cca 15 minut pěšky od centra Olomouce) s dobrou dopravní dostupností. Další předností je mimořádně rozlehlý pozemek (cca 2 ha). V areálu jsou umístěna velká parkoviště pro učitele, žáky i další návštěvníky.
  • Škola disponuje čtyřmi budovami, interně označených jako budova A (původní budova Tomkova 45), budova B (přístavba z roku 1997), budova C (Dolní Hejčínská 8), budova D (stravovací areál kuchyně s jídelnou).  Stravovací areál je však majetkem OK, nikoli školy.
  • Součástí školy je rozsáhlý venkovní sportovní areál: fotbalové hřiště, tenisový dvojkurt, hřiště na házenou, košíkovou, odbíjenou, hřiště na plážový volejbal, hřiště na baseball. Vnitřní sportovní areál tvoří dvě velké tělocvičny (TV1, TV2), gymnastický sál a posilovna.
  • Mimo vyučování nabízí škola kapacity sportovního areálu (vnitřní i venkovní) k pronájmu. V případě zájmu kontaktujte správce TV areálu - viz kontakty
  • Ceník pronajímaných tělovýchovných kapacit:
   • Velká tělocvična s příslušenstvím: 490,- Kč/hod.
   • Gymnastický sál s příslušenstvím: 350,- Kč/hod.
   • Posilovna: 200,- Kč/hod.
   • Fotbalové hřiště: 550.- Kč/hod.
   • Asfaltové hřiště: 190,- Kč/hod.
   • Hřiště na plážový volejbal: 200,- Kč/hod

 • V září 2009 byl otevřen nově dokončený stravovací areál. Je tvořený kuchyní s moderní švýcarskou technologií přípravy jídel a velkokapacitní jídelnou pro 450 žáků. Cena oběda je stanovena včetně polévky a příloh. Ve školním roce 2016/2017 činí cena oběda 28,00 Kč (žáci do 14 let) resp. 31,00 Kč (žáci od 15 let). Cena oběda pro externí strávníky (do jídlonosiče) je 69 Kč.

 • V objektu školy je ordinace zubního lékaře.
 • Škola nemá vlastní internát, ale můžeme doporučit ubytování:
 • Na internátě Střední zdravotnické školy a VOŠz Olomouc E. Pöttinga, Pöttingova 2 (tel.: 585 223 145, e-mail: domov@epol.cz), cena ubytování 1250,- Kč měsíčně pro žáka, podrobnosti najdete na http://www.epol.cz/
 • Na internátě Střední odborné školy Olomouc, Na Vlčinci 3 (tel. do 12:00 hod.: 585 556 118, od 12:00 do 06:00 hod.: 585 556 142), cena ubytování 1200,- Kč měsíčně pro žáka, podrobnosti najdete na http://sslch.pat.esmedia.cz/ubytovani-domov-mladeze-k_9.html 

 • Škola je vybavena moderní didaktickou a výpočetní technikou. Má 2 odborné laboratoře fyziky a další odborné laboratoře (chemie, biologie), řadu specializovaných odborných učeben (dvě učebny F, jedna učebna přírodních věd, dále učebny Ch, M, Z, D, VV, HV), 14 moderních jazykových učeben a 2 moderní audiovizuální učebny s datovou projekcí a videoprojekcí. V 7 učebnách je umístěna interaktivní tabule, kde lze využít zcela nové dimenze výukových technologií. Škola disponuje dvěma multimediálními učebnami, které jsou osazena 34 a 16 počítači a interaktivní tabulí. Je využívána pro výuku libovolných předmětů (M, F, Ch, Bi, Jazyky apod.) prostřednictvím počítačů. Informatika je vyučována ve třech cyklicky modernizovaných počítačových učebnách AUP1, AUP2, AUP3. Všechny počítače jsou propojeny v lokální síti s prvotřídním napojením na internet (100Mb/s) optickým kabelem. Pro žáky jsou na budově A a C umístěny informační kiosky. Budovy A, B a D jsou téměř celé pokryty technologií zabezpečené bezdrátové sítě Wi-Fi, přístupné jak pro zaměstnance, tak pro žáky. 

 • Gymnázium má vybudované partnerské vztahy s několika evropskými gymnázii ze Švýcarska, Španělska či Velké Británie. Dosud nejtěsnější spolupráce je s  Gymnáziem Kirchenfeld ve švýcarském Bernu. Díky této spolupráci je součástí studia němčiny na čtyřletém gymnáziu týdenní výměnný zájezd do Bernu, který bohatě sponzoruje švýcarská strana. Podobných výměnných pobytů pořádá škola více (Holandsko, Velká Británie, Německo). Na česko-anglickém gymnáziu jsou součástí výuky pravidelné zájezdy do Velké Británie.
 • Gymnázium Olomouc - Hejčín – získalo od školního roku 2002/2003 licenci pro provozování zkoušek Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (http://www.osd.at/), a to jako tzv. otevřené centrum, poskytující zkoušky i pro zájemce zvenčí, čímž se liší od tzv. uzavřených center, kterých je v České republice sice několik, ale které poskytují tyto zkoušky pouze svým studentům.
 • Vysoká jazyková úroveň již umožnila desítkám studentů získat dlouhodobá stipendia na zahraničních středních školách, především v USA, Irsku a Velké Británii
 • Tradice dobré spolupráce s Univerzitou Palackého (zejména s filozofickou fakultou, přírodovědeckou fakultou, pedagogickou fakultou a fakultou tělesné kultury) umožňuje kvalifikovanou přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola má statut: "Fakultní škola Univerzity Palackého".


Hlavní menu 2/2


Světová škola