Úřední deska

Přijímací řízení do jednotlivých oborů vzdělání pro školní rok 2016/2017

V souladu s paragrafem 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy první kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017:

  Obor vzdělání

  Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

  79-41-K/41 – Gymnázium (čtyřleté)

  90 uchazečů

  79-43-K/61 – Dvojjazyčné gymnázium (šestileté)

  60 uchazečů

  79-41-K/81 – Gymnázium (osmileté)

  30 uchazečů

Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je jeho účast v pilotním ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů, které vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 10. 9. 2015, pod č.j. MŠMT-26724/2015-3. V rámci tohoto ověřování se uchazeč zúčastní testů z předmětů matematika a její aplikace a český jazyk a literatura.

Testy se konají

 • 15. 4. 2016 pro obor 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté)
 • 18. 4. 2016 pro obory 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium (šestileté) a 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté).

 V Olomouci dne 29. 1. 2016                                                                                                              

PhDr. Karel Goš

ředitel gymnázia


Ředitel Gymnázia Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 stanovil podle § 60 odst. 3 písm. a) školského zákona jednotná kritéria přijímacího řízení pro přijímání uchazečů ke vzdělávání ve školním roce 2016/2017

 1. Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je jeho účast v pokusném ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím povinné přijímací zkoušky ve školním roce 2015/2016, které vyhlásilo MŠMT pod č.j. MŠMT-26724/2015-3. V rámci tohoto ověřování se uchazeč zúčastní testů z předmětů matematika a její aplikace a český jazyk a literatura. Jednotné testy realizuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).
 2. Pro přijetí uchazečů ke vzdělávání je rozhodující pořadí uchazečů. Pořadí bude sestaveno podle celkového výsledku hodnocení uchazeče v přijímacím řízení, které bude stanoveno následujícím způsobem:

 • Na základě výsledků prospěchu uchazeče za poslední tři klasifikační období na ZŠ bude stanovena výpočtem bodová hodnota BP (body za prospěch, maximum 100 bodů při trvalém průměrném prospěchu 1,00) podle algoritmu:
  • m = (m1 + m2 + m3)/3; m1, m2, m3 jsou známky z matematiky za poslední tři klasifikační období
  • c = (c1 + c2 + c3)/3; c1, c2, c3 jsou známky z českého jazyka za poslední tři klasifikační období
  • p = (p1 + p2 + p3 + m + c)/5; p1, p2, p3 jsou průměry známek za poslední tři klasifikační období
  • BP = 100.(2 – p)
   • Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání na zahraniční škole, doloží přeložená a úředně ověřená vysvědčení za poslední tři klasifikační období. Tito uchazeči budou pozváni k všeobecnému pohovoru a body získané u tohoto pohovoru nahradí hodnotu BP (body za prospěch). Maximální počet bodů je 100.
 • Na základě výsledků dosažených v testu z českého jazyka se vypočte hodnota BC (body za český jazyk, maximum 100 bodů), která vyjadřuje procentní úspěšnost v testu z českého jazyka
   • Uchazečům, kteří nejsou státními občany České republiky a získali předchozí vzdělání v zahraniční škole, se na žádost promine test z českého jazyka. Znalost českého jazyka se ověří rozhovorem. Body získané z rozhovoru nahradí u těchto uchazečů položku BC (body za český jazyk). Uchazeč může získat maximálně 100 bodů.
 • Na základě výsledků dosažených v testu z matematiky se vypočte hodnota BM (body za matematiku, maximum 100 bodů), která vyjadřuje procentní úspěšnost v testu z matematiky
 • Z bodových hodnot BP, BC a BM se vypočte celkový počet bodů hodnocení v přijímacím řízení. Jeho výpočet vychází z podílů jednotlivých složek na celkovém výsledku hodnocení přijímacího řízení (20 % prospěch, 40 % test z českého jazyka a 40 % test z matematiky) a provádí se vzorcem:
  • body celkem = 0,2.BP + 0,4.BM + 0,4.BC
 • Z hodnoty body celkem se vypočte hodnota třídící body vynásobením číslem 100 a přičtením bodů za účast v soutěžích. Zohledněno je umístění v okresních a vyšších kolech předmětových soutěží vyhlašovaných MŠMT: Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Soutěže v cizích jazycích, Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Matematický klokan, Astronomická olympiáda, Pythagoriáda. Za první tři místa v okresním kole je přičteno 5 bodů, za umístění do desátého místa v okresním kole 2 body, za první tři místa v krajském kole 10 bodů, za umístění do desátého místa v krajském kole 7 bodů. Body za jednotlivé soutěže se sčítají.
 • Hodnota třídících bodů vyjadřuje celkový výsledek hodnocení uchazeče v přijímacím řízení. Podle této hodnoty bude sestaveno sestupně pořadí uchazečů.
 • Dosáhnou-li uchazeči shodného počtu třídících bodů, rozhoduje o jejich pořadí počet bodů dosažený v jednotlivých složkách hodnocení, a to v pořadí BC, BM, BP.

3)    Přijati budou uchazeči v tomto pořadí až do stanoveného počtu přijímaných uchazečů (kapacity oboru).Stanovení podmínek maturitní zkoušky

Ředitel školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Rozhodnutím MŠMT č. j.: MSMT-23045/2014-1 určuje nabídku povinných a nepovinných zkoušek v profilové (školní) části, včetně formy, témat a termínů konání těchto zkoušek. V následujících souborech jsou uvedeny souhrnné informace o podobě profilové i společné části maturitní zkoušky v jarním a podzimním termínu roku 2016. 

Školní seznam literárních děl a seznam témat pro profilovou část maturitní zkoušky najdete na http://www.gytool.cz/studijni-informace/?s=maturitni-zkousky.