Od září se spoustou novinek …

V průběhu prázdnin probíhaly práce na modernizaci technické infrastruktury školy. Ve školním roce 2019/2020 bude výuka IVT probíhat v moderních učebnách s novými počítači, nábytkem a klimatizačními jednotkami. V největší hejčínské učebně byla položena nová podlaha a v několika kmenových učebnách se objeví počítačové stanice. K dalším stavebním úpravám, které proběhly během letních prázdnin, patří přestavba stropního prostoru nad hlavním schodištěm v budově B a výstavbou nového plotu byla dokončeny úprava venkovního prostoru kolem budovy C. V letních měsících byly zahájeny stavební práce na žákovském klubu, ve kterém budou mít žáci naší školy důstojné prostředí pro svoji zájmovou činnost.

Nový školní rok přináší významné novinky do vyučování. V prvních ročnících všech oborů vzdělání v předmětech český jazyk a matematika dochází k navýšení dělených hodin o 1 hodinu týdně, stejně je tomu i v maturitních ročnících. Naši žáci, kteří nastupují do prvních ročníků, budou mít společnou ročníkovou výuku dalších cizích jazyků, což jim umožňuje vyšší variabilitu ve výběru dalšího cizího jazyka. V předmaturitním a maturitním ročníku otvíráme 89 menších studijních skupin povinně volitelných předmětů, aby učitelé měli prostor pro uplatňování individuálního přístupu k žákům.

Nový školní rok přinese i významné změny v organizaci výuky. Od září škola začne využívat nový školský systém Škola on line, ve kterém bude vedena téměř všechna agenda školy. V souvislosti se změnou systému bude zavedena elektronická třídní kniha. Asi největší novinkou pro žáky bude úprava zvonění. Tradiční zvonek zahájí na budovách A a B pátou vyučovací hodinu v 11:50 a pak další zvonění zahájí až 7. vyučovací hodinu ve 14:00. Toto opatření přinese zkvalitnění výuky v blocích povinně volitelných předmětů, které v tomto čase probíhají 4 dny v týdnu, a přispěje k nerušenému průběhu posunuté 6. hodiny v řadě tříd.

Součástí školy není jen výuka. I v letošním roce budou probíhat výměnné programy, které byly rozšířeny o spolupráci se školami v Budapešti a Wroclawi. V obou případech se jedná o školy, kde se vyučuje v anglickém jazyce. Tyto studentské výměny jsou otevřeny pro žáky všech typů vzdělání.

Další novinkou bude zavádění prvků anglického jazyka do výuky nejazykových předmětů. Projekt bude zahájen ve výuce matematiky na vyšším osmiletém gymnáziu a čtyřletém gymnáziu, kde dojde jako v prvním předmětu na škole k začleňování cizojazyčných prvků v různých formách (např. výuka odborné slovní zásoby, práce s cizojazyčnými texty, skupinová práce, výukové aktivity atd.), aby naši žáci byli vybaveni vedle znalosti všeobecné angličtiny i základy odborné angličtiny, což jim přinese výhodu při dalším studiu na vysoké škole v zahraničí nebo při zahraničních stážích.