Aktuální informace k uzavírání klasifikace ve 2. pololetí

Postup pro závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků Gymnázia, Olomouc - Hejčín ve všech povinných a volitelných předmětech na vysvědčení

(Vyhláška 211/2020 Sb. a Metodický pokyn k hodnocení žáka na vysvědčení na konci 2. pololetí školního roku 2019/2020 ze dne 27. dubna 2020)

1) Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí školního roku 2019/2020 zohlední skutečnost, že druhé pololetí školního roku 2019/2020 proběhlo za zcela mimořádných podmínek a nebylo možné zcela naplnit ŠVP pro tento školní rok. Přes všechny problémy vytvořili pedagogové školy žákům takové podmínky ke vzdělávání na dálku, z nichž je možné hodnotit jejich výkony, které budou zohledněny v závěrečném hodnocení na vysvědčení.

 

 2) Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

a) Podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020).

b) Podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky. Vyučující konkrétně zhodnotí míru plnění povinností v rámci distančního vzdělávání a ohledem na technické možnosti žáků.

c) Podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020 v případě, že není možné žáka hodnotit

podle bodů a – b.

 

3) Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit:

a) Snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů.

b) Samostudium a samostatnou práci žáků během vzdělávání na dálku a její výsledky.

c) Četbu související se zadanými úkoly.

d) Hodnocení z on-line testování.

e) Zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku.

Klasifikace žáka je v kompetenci jednotlivých vyučujících. Problematické situace by měly být vždy řešeny ve prospěch žáků.

 

4) Nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, tedy za období vzdělávání na dálku během uzavření škol do konce druhého pololetí, není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu „nehodnocen“.

 

5) Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách, to je do 10. března 2020.

SPECIFIKA HODNOCENÍ

1) Uzavření hodnocení za druhé pololetí

V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí, je nutné v souladu s § 69 odst. 6 školského zákona stanovit náhradní termín hodnocení, který se musí uskutečnit nejpozději do konce září následujícího školního roku.

Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, zůstává zachována možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením (§ 69 odst. 9 školského zákona). Termín takového přezkoušení je možné podle zákona individuálně dohodnout se zákonným zástupcem nebo se zletilým žákem.

V případě, že by byl žák v řádném nebo náhradním termínu hodnocen stupněm nedostatečný nejvýše ze 2 povinných předmětů, musí mít možnost vykonat opravnou zkoušku dle § 69 odst. 7 školského zákona, a to nejpozději do konce příslušného školního roku v termínu stanoveném ředitelem školy. Ze závažných důvodů může ředitel školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího školního roku. V případě, že by se náhradní termín hodnocení konal až v září, může tedy proběhnout i opravná zkouška až do konce září.

2) Postup do vyššího ročníku

Platí zde § 69 odst. 4 školského zákona, tzn. že do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí.

3) Opakování ročníku 

Podle ustanovení § 66 odst. 7 školského zákona platí, že ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku a který na konci druhého pololetí neprospěl nebo nemohl být hodnocen, povolit opakování ročníku po posouzení jeho dosavadních studijních výsledků a důvodů uvedených v žádosti; žák, který plní povinnou školní docházku, v těchto případech opakuje ročník vždy (týká se žáků nižšího stupně víceletého gymnázia).

4) Předávání vysvědčení za druhé pololetí u žáků, kteří jsou v nižším ročníku než posledním

Platí stávající právní úprava, tzn. podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, že v posledním vyučovacím dnu období školního vyučování se předává žákům vysvědčení. Pro druhé pololetí školního roku 2019/2020 tento den připadá na úterý 30. června 2020. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu předání vysvědčení, včetně termínu, budou žáci a jejich rodiče informováni e-mailem.

5) Předávání vysvědčení za druhé pololetí u žáků, kteří jsou v posledním ročníku oboru vzdělání s maturitní zkouškou

Podle § 3 odst. 1 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, platí, že v závěrečném ročníku středního vzdělávání se předává žákům vysvědčení v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením společné části maturitní zkoušky. Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucích. Podle § 45 zákona č. 135/2020 Sb. může ředitel školy před zahájením maturitní zkoušky vyhlásit až 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky, ředitel Gymnázia, Olomouc - Hejčín   v tomto školním roce tuto možnost nevyužije.

 

V Olomouci 11. 5. 2020

 

 

                                                                                                                      PhDr. Karel Goš

                                                                                                                        ředitel školy