ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Geography - Zeměpis

Geography - Zeměpis

Zeměpis je na anglické sekci vyučován v 1. a 2. ročníku v jazyce českém a ve 3., 4. a 6. ročníku v jazyce anglickém. V druhém ročníku je do výuky zařazována základní anglická zeměpisná terminologie. V předmaturitním a maturitním ročníku žákům navíc nabízíme dvouhodinový seminář ze zeměpisu v anglickém jazyce.

Během studia žáci získají komplexní poznatky z fyzické, socioekonomické i regionální geografie. Velký důraz klademe na pochopení jevů a procesů probíhajících v přírodním i společenském prostředí naší planety. Diskutujeme o příčinách a možných důsledcích vlivu člověka na krajinu a lidskou společnost, pokoušíme se hledat možnosti nápravy škod vzniklých lidským konáním. Chceme, aby si žáci uvědomovali, že zeměpis je věda syntetická a její využití je opravdu mnohostranné. Přenášení poznatků do praxe realizujeme v rámci exkurzí, které vycházejí ze ŠVP. Na naší škole působí Klub hejčínských cestovatelů.

Od třetího ročníku, kdy výuka probíhá plně v jazyce anglickém, žáci aktivně využívají své znalosti z hodin angličtiny, které jsou rozšířeny o odbornou zeměpisnou terminologii a díky povaze tohoto předmětu využívají a používají i termíny získané v ostatních přírodovědných a humanitních předmětech. Výukové materiály jsou žákům poskytovány formou pracovních listů. Nemusí si kupovat anglické učebnice vyjma atlasu (Phillips Modern School Atlas).

Schopnost sdílet názory na současné geopolitické uspořádání světa, problémy životního prostředí apod. by měla být přirozenou výbavou každého mladého člověka 21. století. Angličtina je nejužívanější jazyk v byznysu, při cestování, ve vzdělávání i ve vědě.

Geography is taught in Year 1 and Year 2 of the English Section in Czech and in Year 3, Year 4 and Year 6 in English. In Year 2, basic English geographical terminology is introduced. In addition, we offer a geography seminar in English (two lessons a week) in Year 5 and Year 6 of the six-year gymnazium.

Students will gain comprehensive knowledge of physical, socio-economic and regional geography during their studies. We place great emphasis on understanding the phenomena and processes taking place in the natural and social environment of our planet. We discuss the causes and possible consequences of man`s influence on the landscape and human society, trying to find ways to redress the damage caused by human action. We want pupils to realize that geography is a synthetic science and its use is truly versatile. Implementation of the knowledge into practice is realized during excursions based on ŠVP. The Club of Hejčín Travellers is active at our school.

Since Year 3, when Geography is taught fully in English, pupils actively use their knowledge from English lessons, which is further expanded by specialized geographical terminology and, due to the nature of the subject, they also use the terms from other sciences and humanities. Teaching materials are provided to students in the form of worksheets. They do not have to buy English textbooks, except the Phillips Modern School Atlas.

Being able to shared views on the current geopolitical organization of the world, environmental issues etc. should be part of every young person’s skill set. English is the most widely used language in business, travel, education and science.