ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Studijní informace

Požadavky k maturitní zkoušce ve šk. roce 2022/2023

1.       Hudba – druh umění (funkce hudby, disciplíny hudby, periodizace dějin hudby).

2.       Období jednohlasého chorálu, mše, románský, gotický a renesanční sloh v hudbě, specifika hudebního vývoje v českých zemích v 9. – 16. století.

3.       Hudba, pohyb, tanec (taneční skladby od gotiky po současnost, soudobé společenské tance, lidové tance a jejich stylizace, klasický balet a autoři baletní hudby.

4.       Baroko (nové skladebné principy, Florentská camerata, instrumentální hudba, představitelé vrcholného baroka, nejvýznamnější představitelé, G. F. Händel, J. S. Bach, česká barokní hudba).

5.       Lidová hudba a její proměny v dílech artificiální a nonartificiální hudby.

6.       Opera (vznik a vývoj v průběhu 17. – 21. století).

7.       Klasicismus (nové kompoziční postupy, mannheimská škola, nejznámější skladatelé, představitelé českého klasicismu u nás i v zahraničí).

8.       Wolfgang Amadeus Mozart (život a jeho dílo).

9.       Ludwig van Beethoven – dovršitel vídeňského klasicismu, jeho novátorská syntéza stylů hudby.

10.     Romantismus (jeho podstata, společenské podmínky, národní školy, programní hudba, představitelé jednotlivých etap, česká hudba národního obrození).

11.     Novoromantismus (úsilí o nový hudební výraz, nové hudební formy, skladatelské trojhvězdí – H. Berlioz, F. Liszt, R. Wagner).

12.     Bedřich Smetana - tvůrce české národní hudby a vrcholný zjev obrozenecké hudební generace.

13.     Ruská národní hudba – Petr Iljič Čajkovskij, Mocná hrstka.

14.     Antonín Dvořák – světovost jeho díla.

15.     Směry v hudbě 20. století (doznívající romantismus, impresionismus, expresionismus, dodekafonie, neoklasicismus, minimalismus, aleatorika…).

16.     Skladatelské osobnosti světové vážné hudby 20. století (Stravinskij, Orff, Pařížská šestka…).

17.     Skladatelské osobnosti české vážné hudby 20. století (Janáček, Martinů…).

18.     Jazz a jeho prolínání s ostatními hudebními žánry, velké osobnosti jazzu.

19.     Rock jako stěžejní vývojová linie nonartificiální hudby 20. století.

20.     Pop music a další významné typy nonartificiální hudby (folk, country, šanson).

21.     Hudební divadlo: opereta, hudební revue, muzikál (jejich specifické rysy, nejznámější díla, skladatelé a představitelé).

22.     Hudební život v ČR. Úspěchy české hudby ve světě. Pražské jaro a jeho význam, nejvýznamnější naše a světová umělecká tělesa, sólisté, naši a světoví dirigenti.

23.     Tón a jeho vlastnosti, klíče, rytmus, metrum, italská hudební názvosloví, intervaly, stupnice, tónina, základy harmonie. Příklady z dějin hudby.

24.     Hudební nástroje v proměnách staletí (rozdělení hudebních nástrojů, nejvýznamnější díla pro jednotlivé hudební nástroje).

25.     Základní principy stavby hudebního díla (motiv, téma), nejznámější hudební formy (písňová forma, rondo, variace, sonátová forma…). Příklady z dějin hudby.

 

 

Maturita z Hudební výchovy je kombinovaná zkouška.

Součástí je písemná maturitní práce (min. rozsah 10 stran, termín odevzdání – do 13. 3. 2023). Její obhajobě je u maturity věnováno max. 5 min.

Zkoušku hodnotí 2 hodnotitelé. Pro úspěšné složení zkoušky je nutno uspět v obou částech, závěrečné hodnocení tvoří 30% písemná práce a 70% ústní zkouška.

Součástí jsou také poslechové skladby.