ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Erasmus+

Název projektu: Něco jsme ztratili, něco získali a stále se máme rádi…

We lost something, we gained something, and we love each other...

 

Registrační číslo projektu: 2020-1-CZ01-K229-078272_1

Doba realizace: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023

Původní projekt na 24 měsíců byl na základě žádosti realizátora projektu a partnera projektu prodloužen Dodatkem č. 1 ke smlouvě o realizaci projektu o 12 měsíců v důsledku omezení a mimořádných opatření vlád ČR a SR v boji s epidemií SARS-CoV-2.

Realizátor projektu: Gymnázium, Olomouc-Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc, Česká republika

Partner projektu: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany, Slovensko

Shrnutí projektu:

Projekt Něco jsme ztratili, něco získali a stále se máme rádi… se zabýval historickou dějinnou událostí - rozdělením Československa v roce 1992. Tato událost soudobé historie, která se stala před 27 lety, je již pro současnou mladou generaci jen historickou událostí. Projekt se zaměřil na současné žáky Gymnázia, Olomouc-Hejčín, Tomkova 45 a žáky Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu Sučany, aby jim formou informálního učení a zpracováním jejich terénního historického průzkumu umožnil se  detailně seznámit s okolnostmi, průběhem a procesy, které vedly k rozdělení Československa V rámci projektu bylo podpořeno 19 žáků Gymnázia, Olomouc-Hejčín, Tomkova 45 a 20 žáků z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu Sučany tj. celkem 39 žáků místo plánovaných 30 řáků, což představuje navýšení o jednu třetinu bez nároku na dodatečné financování.   Dále v rámci projektu se proškolilo 9 pedagogických pracovníků a vedoucích pedagogických pracovníků v rámci platformy eTwinning, která nabízí vhodný prostor pro po projektovou spolupráci obou škol a zapojení obou škol do síťování evropských škol.

Žákům, zapojených v projektu se dostalo hlubší znalosti společenských a historických skutečností, příčinám, průběhu a hlavním procesům okolností, průběhu, příčin i důsledků významné historické události nejnovějších dějin obou národů, byly posíleny evropské hodnoty a vnímaní základních evropských principů spolupráce, Žáci obou škol měli také příležitost si osvojit jazyk partnerského národa, když si své znalosti otestovali při jejich vlastním terénním výzkumu v ČR i SR.

Přínosem projektu bylo zpracování aktuální tématu současné historie, které naplnilo významné klíčové cíle programu Erasmus+ - rozvoj pracovních kompetencí členů podpořených osob, učit komunikaci s příslušníky jiné generace, rozvíjet kritické myšlení při analýze jejich výpovědí, pracovat se shromážděným materiálem, systematizovat ho a vytvářet dílčí i globální závěry, rozvoj jazykových kompetencí, předat účastníkům projektu vzdělávací hodnotu evropského kulturního dědictví prostřednictvím informálního učení, interkulturní přístupy k dědictví, jakož i vzdělávací iniciativy zaměřené na podporu mezikulturního dialogu mezi žáky z obou zemí a dát podpořeným žákům praktickou, konkrétní zkušenost základního principu EU - jednota v rozmanitosti..

Hlavním z podstatných závěrů projektu je skutečnost, že projektové aktivity prokázaly, že propojení obou států je tak silné, že i po 30 letech samostatné existence je stupeň integrace vysoký a nezahrnuje jen diplomatické, politické a ekonomické vztahy, ale zahrnuje spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a běžnými lidmi.

V rámci projektu se realizovali následující vzdělávací aktivity:

 • Školení pedagogických a vedoucích pedagogických pracovníků v eTwinningu v Olomouci

V rámci projektu se realizovali také ostatní projektové aktivity:

 • Online konference žákovských skupin 1 - 18. 6. 2021
 • Online konference žákovských skupin 2 – 16. 12. 2022
 • Online konference žákovských skupin 3 – 20. 6. 2022
 • Online konference žákovských skupin 4 – 23. 3. 2023
 • Online konference žákovských skupin 5 – 9. 6. 2023 – vědecká konference projektu
 • Online konference žákovských skupin 6 - 29. 6. 2023
 • Komparativní studie projektu

 

Příjemce projektu a partner projektu řídili projekt pomocí Rady projektu – orgánu, kde byly diskutovány strategické a časové aspekty projektu. Do rady projektu byli nominováni ředitelé obou škol a koordinátoři projektu na obou školách. Spolupráce byla na vynikající úrovni dohodnuté věci se realizovali se 100% garancí. Rada projektu se nejdříve uskutečňoval fyzicky (proběhly dvě zasedání u partnera projektu), později z důvodu racionalizace nákladů se uskutečňovaly v případě potřeb telekonferencemi. Obě strany realizovaly projekt v době protiepidemických opatření v boji s epidemií SARS-Cov-2, které vedly ke společné žádosti o prodloužení projektu a velmi intenzivně komunikovaly obě strany před jednotlivými aktivitami. V průběhu projektu nedošlo k žádné konfliktní situaci, spolupráce byla hodnocena z obou stran za vynikající.

V před projektové fázi byly nastaveny jasná pravidla spolupráce, byl založen řídící orgán projektu, kde byly diskutovány všechny důležité položky, osobní znalost jednotlivých členů Rady projektu umožňovala vysoký stupeň porozumění a vše v realizaci projektu probíhalo bez jediného problému vyjma problémů způsobených okolnostmi mimo projekt (SARS-CoV-2, kvalita eTwinnningové platformy).

V podstatě nedošlo k žádným problémům vyjma problémů způsobených okolnostmi mimo projekt (SARS-Cov-2, kvalita eTwinnningové platformy). Obě   strany se s tím vyrovnaly v souladu s legislativním rámcem a pomocí komunikace s projektovými manažery, kteří z řídících orgánů projektu z ČR a SR byly projektu přiděleni.

Termíny zasedání Rady projektu:

 • 21. 9. 2021
 • 1. 7. 2022
 • 30. 6. 2023
 • 28. 8. 2023

Jednotlivé záznamy z online aktivit žáků, další materiály k realizaci projektu jsou k dispozici na vyžádání u kontaktní osoby projektu a nejsou v otevřené formě přístupny z důvodu ochrany GPDR. Kontaktní osobou projektu je RNDr. Karel Pohaněl, email: pohanel@gytool.cz, tel. +420585711109.

 

Další detaily o projektu najdete v Závěrečné zprávě.