Přijímací zkoušky

Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny v úterý 2. 5. 2017 ve 12 hod. na webových stránkách školy a též na úřední desce školy. Výsledky budou uvedeny anonymně pod evidenčním číslem přihlášky uchazeče.
Ve středu 3. 5. 2017 si může zákonný zástupce nezletilého uchazeče, jehož jméno je uvedeno na
přihlášce (nutný občanský průkaz), od 7.30 do 12.00. vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí na sekretariátu školy. Nevyzvednuté rozhodnutí bude v témže termínu zasláno zákonnému zástupci nezletilého uchazeče doporučeným dopisem.
Uchazeč přijatý ke studiu je povinen potvrdit svůj úmysl studovat na naší škole odevzdáním
zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Po doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné do 3 pracovních dnů podat odvolání proti tomuto rozhodnutí ředitele školy. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele střední školy k Odboru školství, sportu a kultury Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání poskytne výsledky testů přijímacího řízení škole nejpozději 28. 4. 2017 do 12h. Škola má povinnost zveřejnit výsledky přijímacího řízení do dvou pracovních dnů.

Uchazeč, který se z vážných důvodů (nutno doložit např. lékařskou zprávou, potvrzením od lékaře apod.) nemohl dostavit k jednotné zkoušce v prvním nebo druhém termínu, se může do tří dnů od termínu pro konání zkoušky omluvit řediteli školy, ve které měl jednotnou zkoušku konat. Je v kompetenci ředitele školy omluvu uznat nebo považovat za neplatnou.

Vážení rodiče, dovolujeme si upozornit na pravidla chování během přijímacího řízení:
1) Uchazeči mohou (se zákonným zástupcem) po absolvování prvního testu školu  opustit. Uchazeč se musí do téže učebny vrátit nejpozději 11h45min
2) V průběhu psaní testů musí zákonní zástupci školu opustit. Mohou se vrátit až po ukončení testu. 
Jednotné zkušební schéma vypadá takto:

HARMONOGRAM JEDNOTNÝCH TESTŮ

 

Začátek

administrace

zkoušky v učebně

Úvodní

administrace

(minut)

Zkouška

(minut)/

předpokládaný čas realizace

Závěrečná

administrace

(minut)

Matematika

8:30

15

(70)/8:45 - 9:55

5

Český jazyk

a literatura

11:45

15

(60)/12:00 - 13:00

5

HARMONOGRAM JEDNOTNÝCH TESTŮ – uchazeči se SVP (PUP)

 

Začátek

administrace

zkoušky v učebně

Úvodní

administrace

(minut)

Zkouška

(minut)/ předpokládaný čas realizace

Závěrečná

administrace

(minut)

Matematika

8:30

15

(88)/8:45 - 10:13

5

Český jazyk

a literatura

11:45

15

(75)/12:00 - 13:15

5