Opatření k organizaci činnosti školy ve školním roce 2020-2021 vzhledem ke Covid-19

Celý text ke stažení zde.

1 Hygienická a epidemiologická opatření v provozu školy

1.1 Činnost školy bude probíhat od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021 v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
1.2 Škola musí postupovat podle pokynů KHS Olomouc.
1.3 U školních akcí budou preferovány ty, při nichž nedochází ke koncentraci vyššího počtu lidí a míšení žáků více tříd. O tradičních celoškolních akcích rozhodne vedení školy s dostatečným předstihem.
1.4 Od žáků nebude před prvním příchodem do školy vyžadováno prohlášení o bezinfekčnosti.
1.5 Žáci dodržují zásady osobní a respirační hygieny v celém objektu školy.
1.6 Žáci udržují v rámci prevence proti šíření COVID-19 doporučené rozestupy, jejich pohyb a pobyt po chodbách je omezen na nezbytné minimum.
1.7 U vstupu do budov školy, ve školní jídelně si žáci dezinfikují ruce pomocí dezinfekčních prostředků v nádobkách s dávkovačem. Je zajištěno bezpečné osoušení rukou ručníky na jedno použití.
1.8 Žáci a zaměstnanci a následně dodržují hygienu rukou po celou dobu svého pobytu v budovách školy.
1.9 Žáci se po příchodu nebudou zdržovat v šatnách. Po přezutí budou odcházet neprodleně do učeben podle platného rozvrhu.
1.10 Pedagogičtí pracovníci provádějí opakovanou edukaci zásad osobní a respirační hygieny a jdou žákům osobním příkladem v jejím dodržování.
1.11 Pedagogičtí zaměstnanci průběžně kontrolují dodržování zásad osobní respirační hygieny.
1.12 Pedagogičtí pracovníci provádějící výuku v odborných učebnách s počítači zajistí provedení osobní hygieny žáky (mytí rukou, desinfekci rukou) před manipulací s počítači a po ukončení výuky.
1.13 Pedagogičtí pracovníci provádějící výuku v tělocvičně zajistí provedení osobní hygieny žáky (mytí rukou, desinfekci rukou) před zahájením výuky.
1.14 Ve všech učebnách budou všechna okna vždy otevřena na ventilační polohu. Plné větrání proběhne na začátku každé vyučovací hodiny a následně po 30 minutách.
1.15 Žáci jsou za všech okolností povinni zachovávat určený zasedací pořádek a nepřesazovat ani v tom případě, když jejich soused v lavici je nepřítomen.
1.16 Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.).
1.17 Stravování žáků a zaměstnanců (dále jen strávníci) ve školní jídelně
1.17.1 Do školní jídelny mají přístup pouze strávníci s řádně objednanou stravou
1.17.2 Do školní jídelny vstupují strávníci podle stanoveného harmonogramu výdeje oběda
1.17.3 Před vstupem do jídelny si žáci důkladně myjí ruce nebo použijí dezinfekci, která je umístěna u vstupních dveří do školní jídelny.
1.17.4 Při výdeji jídla obdrží od zaměstnance ŠJ vybaveného rukavicemi příbor, odeberou objednaný oběd a zkonzumují ho při dodržování pravidel osobní hygieny
1.17.5 Pobyt v jídelně omezí strávníci na nezbytnou dobu
1.18 Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci systému semafor https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-epidemiologicka-situace-v-cr a opatření mohou být podle něj dále aktualizována. Organizační pokyny budou pravidelně aktualizovány také na základě doporučení MŠMT ČR, MZd ČR a pokynů KHS Olomouc.

2 Hygienická a epidemiologická opatření v případě podezření nebo výskytu nákazy Covid-19

2.1 Příznaky jsou patrné již při příchodu nezletilého žáka do školy - žák není vpuštěn do budovy školy za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce;
2.2 Příznaky jsou patrné již při příchodu zletilého žáka do školy - není vpuštěn do budovy školy a třídní učitel informuje o této skutečnosti zákonné zástupce;
2.3 Příznaky se projeví u žáka v průběhu vyučování
2.3.1 Vyučující doprovodí nezletilého žáka na sekretariát školy, kde mu bude neprodleně poskytnuta rouška a bude odveden do COVID místnosti – A064 (bývalá kancelář poradenského pracoviště). Neprodleně je informován zákonný zástupce žáka a vyzván k bezodkladnému vyzvednutí dítěte ze školy.
2.3.2 Zletilý žák neprodleně opouští školu, vyučující o této skutečnosti informuje třídního učitele, který kontaktuje osoby, které plní vůči zletilému žákovi vyživovací povinnost.
2.3.3 Třídní učitel informuje zletilého žáka a zákonného zástupce nezletilého žáka o povinnosti telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu
2.4 Pokud u žáka nebo zaměstnance přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, je žák nebo zaměstnanec do školy vpuštěn po předložení příslušného potvrzení o bezinfekčnosti, které vystaví praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství).

3 Hygienická a epidemiologická opatření v případě výskytu nákazy Covid-19

3.1 Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních.
3.2 V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.
3.3 V případě výskytu onemocnění Covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření.
3.4 Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy/oddělení.
3.5 Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.
3.6 V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.