VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Vyhlášení voleb do Školské rady Gymnázia, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc


Ředitel školy PhDr. Karel Goš vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Volebním řádem pro konání voleb do školských rad řádné volby do Školské rady Gymnázia, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc.

Funkční období členů stávající ŠR končí 31. 12. 2020.

Školská rada je volena na období let 2021 – 2023 a má celkem 9 členů.

  • 3 členy volí ze svých řad zákonní zástupci nezletilých žáků spolu se zletilými žáky školy. Za zletilého je považován žák, který dosáhne plnoletosti nejpozději v den voleb (18. 11. 2020)
  • 3 členy volí pedagogičtí pracovníci školy
  • 3 členy jmenuje zřizovatel (Olomoucký kraj)

Ředitel školy vyhlašuje řádné volby pro dvě skupiny voličů:

  • z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků
  • z řad pedagogických pracovníků školy

Termín voleb - 18. 11. 2020 od 8.00 do 22.00

S ohledem na současnou epidemiologickou situaci a nutnost zajistit ochranu zdraví osob budou zákonní zástupci, zletilí žáci/žákyně a pedagogičtí pracovníci hlasovat distančním způsobem.

Výsledky voleb budou zveřejněny dne 24. 11. 2020.

Dopis zákonným zástupcům a zletilým žákům

V Olomouci 22. 10. 2020                                                                         PhDr. Karel Goš