NÁVRAT ŽÁKŮ NA HEJČÍN

Ředitel Gymnázia, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 stanovil, že v týdnu od 10. 5. 2021 do 15. 5. 2021 se prezenční výuky zúčastní tyto třídy:

Třída

Učebna

Umístění

I.A6

1.A6d

B264

I.B6

5.A6d

B481

I.C6

1.C6d

B281

I.A8

1.A4d

A268

II.A8

3.Cd

A265

II.B8

3.Ad

A261

Veškerá výuka všech tříd bude probíhat v komplexu budov A a B podle zveřejněného rozvrhu v ŠOL dne 7. 5. 2021. Výuka předmětu tělesná výuka bude probíhat ve vnějších prostorách.

 Žákům na prezenční výuce bude umožněno prezenční stravování ve školní jídelně podle stanoveného harmonogramu stravování.

 Ostatní třídy všech oborů vzdělání budou v tomto týdnu pokračovat v distanční výuce.

 Všechny žáky prezenční výuky upozorňujeme, že:

  • při vstupu do školy nesmějí mít žádné příznaky onemocnění COVID-19. Mezi typické příznaky patří zejména zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, průjem), ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma/ucpaný nos a bolest hlavy
  • v pondělí a čtvrtek musí absolvovat antigenní test s negativním výsledkem (test může být nahrazen dokladem o tom, že žák prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdra­votnictví ČR a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní nebo dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech nebo certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejmé­ně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.)

Testování proběhne v pondělí a ve čtvrtek v přidělených třídách od 7:40 do 8:05. Žádáme zákonné zástupce, aby přizpůsobili příchod žáků  do školy tak, aby byli v 7:40 v učebnách a mohli absolvovat test. Děkujeme Vám za spolupráci a pochopení.

 Pokud by antigenní test byl pozitivní, bude žák umístěn do izolační místnosti a zákonní zástupci budou neprodleně vyrozuměni školou s požadavkem, aby žák opustil školu a absolvoval konfirmační PCR test.

Při pobytu ve vnitřních prostorách školy jsou všichni žáci nosit  jako  ochranný  prostředek  k zakrytí  úst  a  nosu  jednorázovou zdravotnickou  obličejovou  masku  nebo  obdobný prostředek (nemusí mít respirátor FFP2).

Pokud si žáci tříd I.A8, II.A8 a II.B8 potřebují vyzvednout osobní věci, učebnice atd. na budově C, mohou tak učinit v pátek 7. 5. 2021 14:00 – 15:00 po dohodě s třídním učitelem popř. v pondělí 10. 5. 2021  7:15 – 7:35.

V případě dotazů  se prosím obracejte na třídní učitele.

Na základě případných změn MO, rozhodnutí vlády ČR, MZd, MŠMT a KHS Olomouc si škola vyhrazuje právo tyto podmínky prezenční výuky změnit ve smyslu úprav protiepidemických pravidel a škola bude o tom informovat na internetových stránkách školy.

O organizaci výuky v týdnu 17. – 21. 5. 2021 Vás budeme informovat v průběhu příštího týdne.