ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

PROJEKT ERASMUS+

Název projektu: Něco jsme ztratili, něco získali a stále se máme rádi…

We lost something, we gained something, and we love each other...

 

Registrační číslo projektu: 2020-1-CZ01-K229-078272

Doba realizace: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2022

Realizátor projektu: Gymnázium, Olomouc-Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc, Česká republika

Partner projektu: Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Komenského 215, 038 52 Sučany, Slovensko

Anotace projektu:

Projekt Něco jsme ztratili, něco získali a stále se máme rádi… se zabývá rozdělením Československa v roce 1992. Tato událost soudobé historie, která se stala před 27 lety, je již pro současnou mladou generaci jen historickou událostí. Projekt se zaměří na současné žáky Gymnázia, Olomouc-Hejčín, Tomkova 45 a žáky Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu Sučany, aby jim formou informálního učení a zpracováním historické srovnávací studie umožnil se detailně seznámit s okolnostmi, průběhem a procesy, které vedly k rozdělení Československa za pomocí jejich vlastního terénního výzkumu v obou státech. Projekt zahrnuje Gymnázium, Olomouc-Hejčín, Tomkova 45 a Bilingválne gymnázium Milana Hodžu Sučany. Partneři hodlají rozvíjet spolupráci, která započala již v roce 1991. Obě školy se účastnily společného projektu zavádění dvojjazyčného gymnázia v ČR a SR, a to za metodické pomoci britské vlády zastoupené Britskou radou. V nedávné době obě školy opět obnovily spolupráci a společný projekt na aktuální téma současné historie jejich spolupráci zintenzivňuje.  Oběma školám je společná výuka v anglickém jazyce, proto aktivity a výstupy projektu budou probíhat v anglickém jazyce, což zvyšuje přenositelnost projektu do jiných členských zemí EU. V rámci projektu bude podpořeno 30 žáků (15 z ČR a 15 z SR) a dále 8 pedagogických pracovníků a vedoucích pedagogických pracovníků. V rámci projektu je naplánováno několik aktivit, které mají sjednocující téma a vedou k naplnění cíle projektu - vytvořit komparativní studii, která podpořeným osobám žákům, kteří nejsou pamětníci rozdělení Československa v roce 1992, ale díky projektu a jeho aktivitám porozumí společenským a historickým skutečnostem, příčinám, průběhu a hlavním procesům.

Komunikace bude probíhat pomocí elektronického nástroje eTwinningu, v průběhu projektu bude připraveno 5 eTwinningových konferencí. Dalšími aktivitami bude návštěva slovenské podpořené skupiny žáků v Olomouci a české podpořené skupiny žáků v Sučanech. Při těchto návštěvách se uskuteční několik terénních šetření interview s přímými účastníky rozdělení Československa a budou analyzovány výpovědi těchto pamětníků, které doplní již dříve získané poznatky.

Přínosem projektu je aktuální téma současné historie, které naplňuje významné klíčové cíle programu Erasmus+ - rozvoj pracovních kompetencí členů podpořených osob, učit komunikaci s příslušníky jiné generace, rozvíjet kritické myšlení při analýze jejich výpovědí, pracovat se shromážděným materiálem, systematizovat ho a vytvářet dílčí i globální závěry, rozvoj jazykových kompetencí, předat účastníkům projektu vzdělávací hodnotu evropského kulturního dědictví prostřednictvím informálního učení, interkulturní přístupy k dědictví, jakož i vzdělávací iniciativy zaměřené na podporu mezikulturního dialogu mezi žáky z obou zemí a dát podpořeným žákům praktickou, konkrétní zkušenost základního principu EU - jednota v rozmanitosti. Předpokládaným výsledkem projektu bude komparativní historická studie, ze které vyplyne, že přes místy vyhrocenou emocionální atmosféru rozpadu společného státu, proces dělení probíhal bez vážných konfliktů, obě strany měly porozumění pro své partnery a byl příkladem respektování mezinárodních principů komunikace mezi státy. Nicméně propojení obou států je tak silné, že i po 27 letech samostatné existence je stupeň integrace vysoký a nezahrnuje jen diplomatické, politické a ekonomické vztahy, ale zahrnuje spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a běžnými lidmi. Zvolená metoda postavit projekt na události ze současných dějin je velmi netradiční metodou, která je snadno přenositelná na jiná témata a do jiných zemích.

 

 

Abstract:

The project We lost something, we gained something, and we love each other... deals with the division of Czechoslovakia in 1992. This contemporary historical event, which happened 27 years ago, is only a historical moment for the present young generation. The project is focused on current students of Grammar School Olomouc-Hejčín, Tomkova 45, in the Czech Republic, and students of the Milan Hodža Bilingual Grammar School in Sučany, Slovakia, to provide an opportunity for to learn, through informal learning and a historical-comparative study about the detailed circumstances, reasons, and processes that led to the dissolution of Czechoslovakia. The students´ own field research into the historical experience of survivors in the Czech a Slovak Republic is implemented. The project includes the two schools that participated in a common project to implement a bilingual grammar school education in the Czech Republic and Slovakia with the methodical assistance of the British Government represented by the British Council. Both schools have recently resumed their cooperation and a common project on the topic of their contemporary history will further support their cooperation. Both schools teach through English, so the project activities and outcomes will be conducted in English, which increases the portability of the project to other EU Member Countries. The project will support 30 pupils (15 from the Czech Republic and 15 from the Slovak Republic), as well as 8 teachers. The project conceives several activities that have a unifying theme and lead to the project`s goal - to create a comparative study that will support the pupils who have not experienced the dissolution of Czechoslovakia in 1992 but who will understand the social and historical facts, causes and main processes.

Communication will be carried out using the electronic eTwinning tool and 5 eTwinning conferences will be prepared during the project. Other activities will include the visit of the Slovak supported the group of pupils in Olomouc and the Czech supported the group of pupils in Sučany. During these visits, several field interviews with people who directly experienced the dissolution of Czechoslovakia will be carried out and their testimonies will be analyzed, which will complement the previously acquired knowledge. 

The project fulfills important key objectives of the Erasmus + program - development of working competencies of supported persons, teaching communication with other generation members, developing critical thinking in analyzing their statements, working with collected material, systematizing it and stating the partial and global conclusions, developing language competences, delivering the educational value of Europe`s cultural heritage through informal and non-formal learning, intercultural approaches to heritage, as well as educational initiatives aimed at promoting intercultural dialogue between pupils from both countries and giving practical support to pupils in line with the idea of the EU - unity in diversity. The projected outcome will be a comparative historical study that shows that, despite the locally escalated emotional atmosphere of the break-up of the common state, the division process was without serious conflicts, both parties had an understanding for their partners and was an example of respecting international principles of international communication. However, the link between the two states is so strong that even after 27 years of their independent existence, the degree of integration is high and involves not only diplomatic, political and economic relations, but also cooperation between educational institutions and ordinary people. The method chosen to build the project on events from contemporary history is easily transferable to other topics and countries.