ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY PŘI GYMNÁZIU, OLOMOUC - HEJČÍN, TOMKOVA 45

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s ustanovením § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších změn, a v souladu s Volebním řádem pro konání voleb do školských rad vydaným Radou Olomouckého kraje, ve znění pozdějších změn, doplňující volby člena Školské rady při Gymnáziu, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 voleného zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky.

V rámci doplňujících voleb je třeba zvolit jednoho kandidáta z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků školy. Nový člen školské rady je volen na zbývající část volebního období 2021-2024.

Volby do školské rady se budou konat

úterý 19. září 2023 od 16:00 do 18:00 ve vestibulu budovy A školy a ve středu 20. září 2023 od 7:00 do 8:00 v kanceláři školy.

Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

 

Nominace kandidátů:

Návrhy kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a z řad zletilých žáků zašlete poštou, e-mailem (mailbox@gytool.cz) nebo je odevzdejte osobně v kanceláři školy do pátku 8. září 2023 do 12:00 hodin.

Návrh musí v souladu s Volebním řádem pro konání voleb do školských rad obsahovat:

a)     název školy;

b)     jméno, příp. jména, příjmení a trvalý pobyt nebo firmu nebo název a sídlo navrhovatele, příp. navrhovatelů;

c)     jméno, příp. jména, příjmení kandidátů a adresu trvalého pobytu;

d)     údaj o tom, že se jedná o návrh kandidáta pro volby do školské rady Gymnázia, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45;

e)     údaj o tom, že se jedná o kandidáta z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků školy;

f)      podpis navrhovatele.

Pro návrh kandidáta pro volby do školské rady lze využít formulář.

K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb.

Seznam kandidátů bude zveřejněn nejpozději 1 den před prvním dnem konání voleb do školské rady na webové stránce školy a na úřední desce školy.

Způsob hlasování:

Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním vhozením hlasovacího lístku do volební schránky.

Hlasovací lístky obdrží oprávněné osoby (zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy) před volbou v den voleb v místě konání volby, tj. ve vestibulu školy nebo v kanceláři školy.

Upozorňujeme voliče, že mají před vydáním volebního lístku povinnost prokázat svou totožnost předložením občanského průkazu, příp. cestovního pasu.

Výsledky voleb:

Výsledky voleb budou zveřejněny v pátek 22. září 2023 do 14:00 na webových stránkách školy a na úřední desce školy.

Volební komise:

Ředitel školy jmenoval jednotlivě členy volební komise:

  • Ing. Andrea Štouračová (předseda)
  • RNDr. Karel Pohaněl
  • Miroslava Tonnerová

 

V Olomouci dne 1. 9. 2023

PhDr. Karel Goš

ředitel školy