ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyhlášení voleb do Školské rady Gymnázia, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY PŘI GYMNÁZIU, OLOMOUC - HEJČÍN, TOMKOVA 45

Ředitel školy vyhlašuje v souladu s ustanovením § 167 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších změn, a v souladu s Volebním řádem pro konání voleb do školských rad vydaným Radou Olomouckého kraje volby členů Školské rady při Gymnáziu, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 volených zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky a volených pedagogickými pracovníky školy.

V rámci řádných voleb je třeba zvolit

-        tři kandidáty z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků školy a

-        tři kandidáty z řad pedagogických pracovníků školy.

Funkční období členů školské rady je tříleté. Členství ve školské radě je čestnou funkcí.

Volby do školské rady se budou konat

od pátku 17. května 2024 od 8:00 do pondělí 20. května 2024 do 12:00 elektronickým hlasováním prostřednictvím systému Škola on line (ŠOL).

Nominace kandidátů:

Návrhy kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a z řad zletilých žáků a z řad pedagogických pracovníků školy zašlete poštou, e-mailem (mailbox@gytool.cz) nebo je odevzdejte osobně v kanceláři školy do pondělí 6. května 2024 do 12:00 hodin.

Návrh musí v souladu s Volebním řádem pro konání voleb do školských rad obsahovat:

a)     název školy;

b)     jméno, příp. jména, příjmení a trvalý pobyt nebo firmu nebo název a sídlo navrhovatele, příp. navrhovatelů;

c)     jméno, příp. jména, příjmení kandidátů a adresu trvalého pobytu;

d)     údaj o tom, že se jedná o návrh kandidáta pro volby do školské rady Gymnázia, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45;

e)     údaj o tom, zástupcem, jaké skupiny má navrhovaný kandidát být (tj. skupina pedagogičtí pracovníci školy nebo skupina zákonní zástupci nezletilých 

        žáků a zletilí žáci školy);

f)      podpis navrhovatele.

Pro návrh kandidáta pro volby do školské rady lze využít formuláře:

1) NOMINAČNÍ FORMULÁŘ VOLEB DO ŠR ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI

2) NOMINAČNÍ FORMULÁŘ VOLEB DO ŠR PEDAGOGOVÉ

K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb.

Volební kampaň:

Kandidáti jsou oprávněni organizovat na své náklady volební kampaň na podporu své kandidatury. Volební kampaň začíná nejdříve dnem vydání oznámení o době a místě konání voleb do školské rady a končí posledním dnem konání voleb do školské rady. Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o nominovaných kandidátech zveřejňovány nepravdivé údaje.

Způsob hlasování:

Volby do školské rady se konají na základě rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním. Každý volič hlasuje osobně (osobním hlasováním je i hlasování příslušného oprávněného voliče elektronickým hlasováním). Zastoupení není přípustné.

Ředitel školy stanovil elektronický způsob hlasování prostřednictvím systému Škola on line.

Výsledky voleb:

Výsledky voleb budou zveřejněny v úterý 21. května 2024 na webových stránkách školy a na úřední desce školy.

Volební komise:

Ředitel školy jmenoval jednotlivě členy volební komise:

  • Ing. Andrea Štouračová (předseda)
  • RNDr. Karel Pohaněl
  • Michal Horna
  • Petra Spurná
  • Miroslava Tonnerová

 

V Olomouci dne 29. 4. 2024

 

PhDr. Karel Goš, v. r.

ředitel školy