79-41-K/81 - Gymnázium (osmileté gymnázium)

 • Gymnázium osmileté je určeno pro absolventy 5. tříd ZŠ. V ročníku bývají otevřeny zpravidla 1 - 2 paralelní třídy.
 • Třídy (případně třída) jsou postaveny na bázi všeobecného zaměření s profilací. Výuka žáků přijatých od školního roku 2007/2008 probíhá podle Školního vzdělávacího programu Gymnázia Olomouc-Hejčín.
 • Gymnaziální výuka je postavena je postavena na třech pilířích:
  • znalost českého jazyka a literatury - kde jinde by měl být kultivován mateřský jazyk než na gymnáziu?
  • bezvadná znalost dvou cizích jazyků - všichni absolventi gymnázia se musí bezvadně domluvit anglicky a dalším cizím jazykem, protože krásným českým jazykem nevládne ve světě příliš mnoho lidí ...
  • dobrá znalost matematiky - matematika není počítání, je to způsob myšlení (systematičnost myšlení, hierarchizace 
   hodnot, predikce strategie řešení atp. ...)
 • Český jazyk, cizí jazyky a matematiku doplňují v učebních plánech další předměty, přírodovědné i humanitní. Nechceme jít cestou přísné specializace tím, že bychom například vyřadili v posledních ročnících studia přírodovědné předměty a žáci se zaměřili pouze na humanitní předměty či naopak. Proč? Řada žáků během studia "zraje", mění svoji profilaci. Žákovi ponecháváme možnost definitivní profilace až při volbě vysoké školy. Zaměření žáka respektují učitelé individuálním přístupem. Například vědí, že každý žák nemůže být vynikajícím matematikem a fyzikem, ale každý absolvent gymnázia by měl rozlišit podstatu pečení v mikrovlnné troubě od pečení v troubě kachlového sporáku. 
 • V posledních dvou ročnících je možno profilaci rozvinout volbou volitelných předmětů ze široké nabídky. V 7. ročníku (septimě) je to 6 hodin týdně, v 8. ročníku (oktávě) 8 hodin týdně. Volitelné předměty si žák volí podle své předpokládané profesionální orientace. Přitom nezáleží na tom, do které třídy je kmenově zařazen. Paralelní třídy jsou "promíchány" i mezi čtyřletým, osmiletým a šestiletým studiem. Tím se dosáhne pro žáky neuvěřitelné variability volby volitelných předmětů. To je jedna z výhod velké školy. Víceméně každý žák si vybere trojici či čtveřici volitelných předmětů podle "svého gusta". Podrobné informace naleznete v odkazu http://www.gytool.cz/studijni-informace/?s=volitelne-predmety.       
 • Pro ilustraci stavby učebních plánů si prohlédněte rozvrhy stávajících tříd. Třídy osmiletého studia jsou indexovány číslem 8. 
 • Jazyková výuka je postavena na modelu dvou cizích jazyků, které jsou vyučovány již od prvního ročníku.
 • Prvním cizím jazykem je anglický jazyk, který má v učebním plánu vyššího gymnázia mimořádně vysoké počty hodin (5, 5, 4, 4). V ročnících s dotací 5 hodin týdně (kvinta a sexta) vyučuje první 4 hodiny český vyučující a 5. hodinu rodilý mluvčí (zpravidla britský či americký lektor).
 • Druhý cizí jazyk se začíná vyučovat od tercie. Z metodických důvodů se záměrně se snažíme udržovat odstup 1. a 2. cizího jazyka, proto nevyučujeme 2. cizí jazyk od primy. Žák si 2. cizí jazyk vybere podle zájmu z nabídky: německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk. Jazykovou výuku lze doplnit o další jazyky v rámci zájmových kroužků.
 • V rámci výše uvedených volitelných předmětů si může žák v 7. (septimě) a 8. ročníku (oktávě) volit konverzace z příslušných cizích jazyků a tím rozšířit výuku jazyka ze 4 na 6 hodin týdně (případně ze 3 na 5 hodin týdně). Konverzace vyučují zpravidla rodilí mluvčí.

Od 1. 9. 2007 platí pro první až čtvrtý ročník učební plán, který je součástí
Školního vzdělávacího programu (ŠVP) pro nižší gymnázium

Od 1. 9. 2009 platí i pro šestý až osmý ročník učební plán jako součást
Školního vzdělávacího programu (ŠVP) - část pro vyšší osmileté gymnázium.

Níže uvádíme souhrnný učební plán nižšího a vyššího gymnázia   

Učební plán osmiletého gymnázia (nižší i vyšší), 7941K/81
                   
Předmět                                Počet hodin předmětu týdně
Ročník I.    II.   III.  IV.  V.   VI.  VII. VIII. Celkem
Český jazyk a literatura 5 4 4 4 3 3 3 4 30
Anglický jazyk 4 4 4 4 5 5 4 4 34
Další cizí jazyk - - 3 4 3 4 3 4 21
Občanská výchova 2 1 1 1 - - - - 5
Základy společenských věd -  1 2
Dějepis 2 2 2 2 2 2 2  - 14
Matematika 5 4 4 4 4 4 4 4 33
Fyzika 2 2,5 2 2,5 3 2 3 3 20
Chemie - 2,5 2 2,5 2 3 2  - 14
Biologie 2 2 2 2 2 3 2 2 17
Zeměpis 2 2 2 2 2 2 - - 12
Informatika - - 2 - 2 - - - 4
Hudební výchova 1 1 1 1 2 2 - - 14
Výtvarná výchova 2 2 1 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 16
Volitelný předmět 1 - - - - - - 2 2 4
Volitelný předmět 2 - - - - - - 2 2 4
Volitelný předmět 3 - - - - - - 2 2 4
Volitelný předmět 4 - - - - - - - 2 2
                   
Celkem hodin 29 29 32 32 33 33 33 33 254