Šestileté dvojjazyčné gymnázium

  • 79-41-K/610 Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce (šestileté dvojjazyčné gymnázium) - dobíhající obor, 3. - 6. ročník
  • 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium - nový obor zavedený 1. 9. 2016 na základě nového RVP Dvojjazyčné gymnázium
  • Gymnázium šestileté dvojjazyčné je určeno pro absolventy 7. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. V ročníku bývají otevřeny 2 paralelní třídy.
  • V prvních dvou ročnících probíhá intenzívní výuka anglického jazyka, na vyšším stupni gymnázia se šest předmětů (M, F, Ch, Bi, Z, D) vyučuje pouze v anglickém jazyce. Na výuce se společně podílejí čeští, britští a američtí vyučující.
  • posledních dvou ročnících je možno profilaci rozvinout volbou volitelných předmětů ze široké nabídky. V 5. ročníku (kvinta) je to 6 hodin týdně, v 6. ročníku (sexta) 8 hodin týdně. Volitelné předměty si žák volí podle své předpokládané profesionální orientace. Přitom nezáleží na tom, do které třídy je kmenově zařazen. Paralelní třídy jsou "promíchány" i mezi čtyřletým, osmiletým a šestiletým studiem. Tím se dosáhne pro žáky neuvěřitelné variability volby volitelných předmětů. To je jedna z výhod velké školy. Víceméně každý žák si vybere trojici či čtveřici volitelných předmětů podle "svého gusta". Podrobné informace naleznete v odkazu http://www.gytool.cz/studijni-informace/?s=volitelne-predmety.       
  • Pro ilustraci stavby učebních plánů si prohlédněte rozvrhy stávajících tříd. Třídy šestiletého studia jsou indexovány číslem 6. 
  • Jazyková výuka je doplněna druhým cizím jazykem, který si žák podle zájmu vybere z nabídky: německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk. Jazykovou výuku lze doplnit o další jazyky v rámci zájmových kroužků. V rámci uvedených volitelných předmětů si může žát volit také konverzace z příslušných cizích jazyků. Konverzace vyučují zpravidla rodilí mluvčí.
  • Po ukončení 6. ročníku skládají studenti maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury, z anglického jazyka a ze dvou volitelných předmětů, z nichž alespoň jeden byl vyučován v angličtině.   
  • Výborná znalost anglického jazyka absolventů, včetně odborné terminologie, je významným předpokladem pro jejich další profesionální růst.
  • Další podrobné a aktuální informace najdete na odkazu "předmětová komise anglického jazyka - šestileté studium"

Od 1. 9. 2009 platí (počínaje prvním ročníkem) učební plán, který je součástí 
Školní vzdělávací program č. j. 2897/2009  a  Příloha č. 1 Volitelné předměty k ŠVP č. j. 2897/2009

Od 1. 9. 2015 platí (počínaje prvním ročníkem) nová úprava učebního plánu zavedením druhého cizího jazyka v prvních dvou ročnících Školní vzdělávací program č. j. 2897/2009  a  Příloha č. 1 Volitelné předměty k ŠVP č. j. 2897/2009 , Dodatek č. 1 k ŠVP č. j. 2129/2015 Úprava učebního plánu šestiletého dvojjazyčného gymnázia  a  Dodatek č. 2  k ŠVP k č. j. 2129/2015, zpracovaný pod č. j. GYTO 2173/2016

Od 1. 9. 2016 platí (počínaje prvním ročníkem) nová úprava v souvislosti se zavedením nového studijního oboru 7943K61 Dvojjazyčné gymnázium. Pro tento obor bylo zpracován nový školský vzdělávací plán Školní vzdělávací plán šestiletého dvojjazyčného gymnázia č. j. GYTO 2173/2016 a Dodatek č. 1 k ŠVP č. j. GYTO 2173/2016 zpracovaný pod č. j. GYTO 2173/2016 .

 

Učební plán: šestileté dvojjazyčné gymnázium studijního oboru 7943K61 Dvojjazyčné gymnázium (platí od 1. 9. 2016 počínaje prvním ročníkem)

Předmět

Počet hodin předmětu týdně

Ročník

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Celkem

Český jazyk a literatura

31)

3

41)

4

3

4

21

Anglický jazyk a literatura

82)

82)

4

4

4

4

32 2)

Další cizí jazyk

23)

23)

33)

4

4

4

19 3)

Základy společenských věd

1

1

1

1

2

2

8

Dějepis

2

2

2

2

2

-

10

Matematika

3

3

4

4

3

3

20

Fyzika

2

2,5

3

2

3

2

14,5

Chemie

2

2,5

2

3

2

-

11,5

Biologie

2

2

2

3

2

2

13

Zeměpis

1

2

2

2

-

2

9

Informatika a výp. technika

2

-

2

-

-

-

44)

Hudební výchova

1

1

2

2

-

-

8

Výtvarná výchova

1

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

2

12

Volitelný předmět 1

-

-

-

-

2

2

4

Volitelný předmět 2

-

-

-

-

2

2

4

Volitelný předmět 3

-

-

-

-

2

2

4

Volitelný předmět 4

-

-

-

-

-

2

2

 

Celkem hodin

32

32

33

33

33

33

196

Poznámky k učebnímu plánu v relaci k RVP DG a  předchozímu ŠVP:

1)  Počet hodin v předmětu Český jazyk a literatura byl změněn v I. ročníku ze 4 na 3 hodiny a ve III. ročníku ze 3 na 4 hodiny.

2)  Počet hodin předmětu Anglický jazyk a literatura byl změněn v I. ročníku z 9 na 8 hodin a v II. ročníku z 10 na 8 hodin

3)  V I. a II. ročníku bylo přidáno po 2 hodinách cizího jazyka, ve III. ročníku byla jedna hodina odebrána

4) V upraveném ŠVP jsou 4 hodiny vyučované v předmětu, 1 hodina je integrovaná v předmětech matematika, fyzika a zeměpis (přehled integrovaných témat je součásti kapitoly 6.14. Vyučovací předmět : Informatika a výpočetní  technika)

 

Český jazyk a literatura

-   Vzdělávací obor „Český jazyk a literatura“ z RVP DG je posílen o 3 hodiny z disponibilní časové dotace (z 18 na 21 hodin) a je vyučován jako předmět   

    stejného názvu.

-   Z časové dotace je vždy jedna hodina vymezena na cvičení, zde jsou žáci rozděleni do dvou skupin.

-   V předmětu se realizují průřezová témata (viz kapitolu 4).

 

Anglický jazyk a literatura

-   Vzdělávací obory „Jazyková příprava“ a „Cizí jazyk“ z RVP DG se realizují v jednom předmětu s jednotným názvem „Anglický jazyk a literatura“. Ve všech

    vyučovacích hodinách „Anglického jazyka a literatury“ je třída rozdělená do dvou skupin.

-   V předmětu se realizují průřezová témata (viz kapitolu 4).

 

Další cizí jazyk

-   Vzdělávací obor „Další cizí jazyk“ z RVP DG je posílen o 4 hodiny z disponibilní časové dotace (z 12 na 16 hodin).

-   Vzdělávací obor „Další cizí jazyk“ se realizuje v rámci předmětů: „Německý jazyk“, „Francouzský jazyk“, „Španělský jazyk“ a „Ruský jazyk“. Žák si povinně volí

    jeden z těchto předmětů.

-   Ve všech vyučovacích hodinách je třída rozdělená do dvou skupin.

-   V předmětech se realizují průřezová témata (viz kapitolu 4).

 

Základy společenských věd, dějepis

-   Vzdělávací obor „Občanský a společenskovědní základ“ z RVP DG je realizován v rámci předmětu „Základy společenských věd“.

-   V předmětu „Základy společenských věd“ jsou integrovány vzdělávací obory „Výchova ke zdraví“, “Člověk a svět práce“.

-   Předmět „Základy společenských věd“ se ve všech ročnících vyučuje v českém jazyce.

-   Vzdělávací obor „Dějepis“ re realizován v rámci předmětu stejného názvu „Dějepis“.

-   Předmět „Dějepis“ se dělí ve III. ročníku na cvičení z důvodu přechodu na anglickou terminologii.

-   Počínaje III. ročníkem probíhá výuka předmětu „Dějepis“ v anglickém jazyce, název předmětu je potom uvá­děn v anglické verzi jako „History“.

-   V předmětech se realizují průřezová témata (viz kapitolu 4).

 

Matematika

-   Vzdělávací obor „Matematika a její aplikace“ z RVP DG je posílen o 3 hodiny z disponibilní časové dotace (ze 17 na 20 hodin). Vzdělávací obor „Matematika její

    aplikace“ se realizuje v rámci předmětu „Matematika“.

-   V předmětu je integrován vzdělávací obor “Člověk a svět práce“.

-   Počínaje III. ročníkem probíhá výuka v anglickém jazyce, název předmětu je potom uváděn v anglické verzi jako „Maths“.

-   Z časové dotace je vždy jedna hodina vymezena na cvičení z matematiky. Zde jsou žáci rozděleni do dvou skupin.

-   V předmětu se realizují průřezová témata (viz kapitolu 4).

 

Fyzika, chemie, biologie, zeměpis

-   Vzdělávací obory „Fyzika“, „Chemie“, „Biologie“, „Geografie“ z RVP DG jsou realizovány v rámci předmětů „Fyzika“, „Chemie“, „Biologie“, „Zeměpis“.

-   Vzdělávací oblasti „Člověk a příroda“ jsou spolu se vzdělávací oblastí „Člověk a společnost“ dotovány v RVP DG počtem 52 hodin. Ve školním vzdělávacím

    programu byl celkový počet hodin posílen o 14 hodin (z 52 na 66 hodin) mimo jiné s ohledem na integraci vzdělávacích oborů „Člověk a příroda“, „Výchova ke

    zdraví“ a „Geologie“ v celkovém počtu hodin 10,55 (včetně integrace v matematice).

-   V prvních dvou ročnících probíhá výuka v těchto předmětech v českém jazyce.

-   Počínaje III. ročníkem probíhá výuka těchto předmětů v anglickém jazyce, názvy předmětů jsou potom uvá­děny v anglické verzi jako „Fyzika“ = „Physic“, „Chemie“

    = „Chemistry“, „Biologie“ = „Biology“, „Zeměpis“ = „Geography“

-   Předmět „Fyzika“ využívá 0,5 vyučovací hodiny týdně na „Cvičení z fyziky“ ve II. ročníku.

-   Předmět „Physics“ využívá 1 vyučovací hodinu týdně na „Physics – practice“ („Cvičení z fyziky“) ve III. a V. ročníku.

-   Předmět „Chemie“ využívá 0,5 vyučovací hodiny týdně na „Cvičení z chemie“.

-   Předmět „Chemistry“ využívá 1 vyučovací hodinu týdně na „Chemistry – practice“ („Cvičení z chemie“) ve III. a IV. ročníku.

-   Předmět „Biology“ využívá 1 vyučovací hodinu týdně na „Biology – practice“ („Cvičení z biologie)“ ve III. a IV. ročníku.

-   Předmět „Geography“ využívá 1 vyučovací hodinu týdně na „Geography – practice““ („Cvičení ze zeměpisu“) ve III. ročníku.

-   Dělení předmětů ve III. ročníku je nezbytné z důvodů přechodu na anglickou terminologii.

-   Ve cvičeních je třída dělená na dvě skupiny.

-   V předmětech se realizují průřezová témata (viz kapitolu 4).

 

Geologie

-   Vzdělávací obor „Geologie“ z RVP DG je plně integrován v předmětech „Zeměpis“ resp. „Geohraphy“ a  „Chemie“ resp. „Chemistry“.

 

Informatika a výpočetní technika

-   Vzdělávací oblast „Informatika a informační a komunikační technologie“ z RVP DG má přidělenu minimální časovou dotaci 5 hodin. Vzdělávací oblast je

    realizována  4 hodinami v rámci předmětu „Informatika a výpo­četní technika“ a zbylá 1 hodina je integrovaná v předmětech matematika, fyzika a zeměpis.

-   Předmět „Informatika a výpočetní technika“ se ve všech ročnících vyučuje v českém jazyce

-   Ve všech vyučovacích hodinách je třída rozdělená do tří skupin.

-   V předmětech se realizují průřezová témata (viz kapitolu 4).

 

Hudební výchova, výtvarná výchova

-   Vzdělávací obory „Hudební obor“ a „Výtvarný obor“ v rámci vzdělávací oblasti „Umění a kultura“ z RVP DG využívají předepsanou minimální časovou dotaci 8

    hodin. Vzdělávací obor „Hudební obor“ se realizuje v rámci předmětu „Hudební výchova“, vzdělávací obor „Výtvarný obor“ v rámci předmětu „Výtvarná výchova“.

-   Předměty „Hudební výchova“ / “Výtvarná výchova“ se ve všech ročnících vyučují v českém jazyce.

-   V prvních dvou ročnících mají žáci povinně oba předměty „Výtvarná výchova“ i „Hudební výchova“. Žákům se po týdnu tyto předměty střídají ve dvouhodinovém

    bloku. 

-   Počínaje III. ročníkem si žáci mohou volit předmět „Výtvarná výchova“ nebo „Hudební výchova“.  Žák má dvouhodinový blok předmětu „Výtvarná výchova“ nebo

    „Hudební výchova“ jedenkrát týdně.

-   V předmětech předmět „Výtvarná výchova“ nebo „Hudební výchova“ je integrován vzdělávací obor „Výchova ke zdraví“ bez nároků na hodinovou dotaci.

-   Ve všech vyučovaných hodinách se žáci dělí na dvě skupiny.

-   V předmětech se realizují průřezová témata (viz kapitolu 4).

 

Tělesná výchova

-   Vzdělávací oblast „Člověk a zdraví“ z RVP DG je posílen o 5,45 hodin (z 12 na 17,45 hodin).

-   Vzdělávací obor „Tělesná výchova“ je realizován v předmětu se stejným názvem „Tělesná výchova“ v minimální předepsané časové dotaci počtu 12 hodin.

-   Vzdělávací obor „Výchova ke zdraví“ je plně integrován v počtu hodin 5,45 v předmětech, které jsou uvedeny v tabulce níže.

-   Předmět „Tělesná výchova“ se ve všech ročnících vyučuje v českém jazyce

-   V předmětu je částečně integrován vzdělávací obor „Výchova ke zdraví“ bez navýšení hodinové dotace v rámci sportovních kurzů (lyžařské výcvikové kurzy a

    sportovně turistické kurzy).

-   Všechny vyučované hodiny jsou při standardním počtu žáků dělené na dvě skupiny (zpravidla hoši / dívky).

-   V předmětu se realizují průřezová témata (viz kapitolu 4).¨

 

Volitelné předměty

-   Vzdělávací oblast „Volitelné vzdělávací aktivity“ je realizována ve volitelných předmětech v V. a VI. ročníku.

-   Volitelné předměty si žák zvolí z aktuální nabídky.

-   Nabídka volitelných předmětů včetně učebních osnov bude vždy aktuálně vypracována jako příloha ŠVP.

-   Volitelné předměty budou nabízeny s výukou v českém i anglickém jazyce. Každý žák si musí zvolit aspoň jeden volitelný předmět vyučovaný v anglickém jazyce.