Šestileté dvojjazyčné gymnázium

  • 79-41-K/610 Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce (šestileté dvojjazyčné gymnázium) - dobíhající obor, 3. - 6. ročník
  • 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium - nový obor zavedený 1. 9. 2016 na základě nového RVP Dvojjazyčné gymnázium
  • Gymnázium šestileté dvojjazyčné je určeno pro absolventy 7. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. V ročníku bývají otevřeny 2 paralelní třídy.
  • V prvních dvou ročnících probíhá intenzívní výuka anglického jazyka, na vyšším stupni gymnázia se šest předmětů (M, F, Ch, Bi, Z, D) vyučuje pouze v anglickém jazyce. Na výuce se společně podílejí čeští, britští a američtí vyučující.
  • posledních dvou ročnících je možno profilaci rozvinout volbou volitelných předmětů ze široké nabídky. V 5. ročníku (kvinta) je to 6 hodin týdně, v 6. ročníku (sexta) 8 hodin týdně. Volitelné předměty si žák volí podle své předpokládané profesionální orientace. Přitom nezáleží na tom, do které třídy je kmenově zařazen. Paralelní třídy jsou "promíchány" i mezi čtyřletým, osmiletým a šestiletým studiem. Tím se dosáhne pro žáky neuvěřitelné variability volby volitelných předmětů. To je jedna z výhod velké školy. Víceméně každý žák si vybere trojici či čtveřici volitelných předmětů podle "svého gusta". Podrobné informace naleznete v odkazu http://www.gytool.cz/studijni-informace/?s=volitelne-predmety.       
  • Pro ilustraci stavby učebních plánů si prohlédněte rozvrhy stávajících tříd. Třídy šestiletého studia jsou indexovány číslem 6. 
  • Jazyková výuka je doplněna druhým cizím jazykem, který si žák podle zájmu vybere z nabídky: německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk. Jazykovou výuku lze doplnit o další jazyky v rámci zájmových kroužků. V rámci uvedených volitelných předmětů si může žát volit také konverzace z příslušných cizích jazyků. Konverzace vyučují zpravidla rodilí mluvčí.
  • Po ukončení 6. ročníku skládají studenti maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury, z anglického jazyka a ze dvou volitelných předmětů, z nichž alespoň jeden byl vyučován v angličtině.   
  • Výborná znalost anglického jazyka absolventů, včetně odborné terminologie, je významným předpokladem pro jejich další profesionální růst.
  • Další podrobné a aktuální informace najdete na odkazu "předmětová komise anglického jazyka - šestileté studium"

Od 1. 9. 2019 platí pro první ročníky nový učební plán. Další  informace jsou k dispozici v dokumentu Dodatek č. 3, č. j. GYTO 3628/2019 Úprava učebního plánu II, obor vzdělání: 7943K/61 Dvojjazyčné gymnázium byl zpracován v souladu s dokumentem ŠVP šestiletého dvojjazyčného gymnázia pro Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc, č. j. GYTO 2173/2016 včetně Dodatků č. 1 a Dodatku č. 2. Dodatek č. 3 č. j. GYTO 3628/2019 nabývá účinnosti od 1. 9. 2019. Zmíněný školní vzdělávací program ŠVP šestiletého dvojjazyčného gymnázia pro Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45, 779 00 Olomouc byl zpracován v souladu s dokumentem „Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia“ (RVP DG), který vydalo MŠMT pod č. j. MSMT-4159/2015-2 dne 9. září 2015. Všechny dokumenty jsou k dispozici na stránkách školy v sekci Dokumenty.