ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Školská rada

Školská rada je zřizována podle školského zákona. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Školská rada Gymnázia, Olomouc-Hejčín má devět členů.

Školská rada

a) se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, schvaluje stipendijní řád a navrhuje jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Úplné znění § 167 a § 168 školského zákona, které se týkají školské rady, najdete zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561#f2875283.

Členové školské rady

Jmenováni zřizovatelem:

Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D., jiri.hrabal@upol.cz

MUDr. Ivo Mareš, MBA, ivo.mares@zzsol.cz

Ing. Radim Sršeň, Ph.D., radim.srsen@gmail.com

Zvoleni z řad pedagogického sboru:
Mgr. Petr Fuka, fuka@gytool.cz

Mgr. Dalibor Horváth, horvath@gytool.cz

Mgr. Jiří Kvapil, kvapil@gytool.cz

Zvoleni zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky:
MUDr. David Coufald.coufal@atlas.cz – předseda školské rady

Doc. Mgr. Pavlína Flajšarová, Ph.D., flajsarova@centrum.cz

Prof. PhDr. et Mgr. Jiří Lach, Ph.D., M.A., jiri.lach@upol.cz; mandát skončil, doplňovací volby proběhnou 19. a 20. září 2023.