Úřední deska

Informace o přijímacím řízení pro vzdělávání ve školním roce 2019/2020

Rozhodnutí o nepřijetí si můžete vyzvednout ve škole 30. 4. 2019 do 12h. Poté budou odeslány poštou na kontaktní adresy zákonných zástupců uvedených v přihláškách.

Odovolání a zápisové lístky podávejte na sekretariát školy (po vstupu do hlavní budovy první a druhé dveře vlevo) v úředních hodinách 

800 - 1200 

1230 - 1500 

tel.: 585 711 113

Formulář k podání odvolání ke stažení ve formátu pdf.


S dotazy na přijímací řízení se obracejte na zást. ředitele Mgr. Jaroslava Petra (775 881 432)


Vyýsledkové listiny jednotlivých oborů:

7941K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

7943K/61 Dvojjazyčné gymnázium (šestileté studium)

7941K/81 Gymnázium (osmileté studium)
Organizace doplňujících voleb do Školské rady Gymnázia, Olomouc - Hejčín

1)       § 167 odst. 4 školského zákona ukládá řediteli školy povinnost zajistit volby do školské rady v souladu s volebním řádem vydaným zřizovatelem.

2)       Školská rada Gymnázia Olomouc – Hejčín má 9 členů

  • 3 členy z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
  • 3 členy z řad pedagogických pracovníků
  • 3 členy jmenované zřizovatelem (Olomoucký kraj).

3)       Doplňující volby 2 členů z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků:

  • Ředitel školy stanovil dne 2. 4. 2019 místo a termín doplňujících voleb z důvodu ukončení mandátu dvou členů školské rady § 167 odst. 9 písm. f) školského zákona. Volby proběhnou v respiriu hlavní budovy Gymnázia, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 dne 3. 5. 2019 od 8:00 do 15:00 hodin.
  • Dne 2. 4. 2019 ředitel školy jmenoval volební komisi ve složení: Alena Adamíková, Karel Pohaněl, Miroslava Tonnerová. Úkolem volební komise je sestavení kandidátky na hlasovací lístek, vlastní provedení voleb, sečtení hlasů.
  • Kandidátní listina bude sestavena na základě zájmu oprávněných kandidátů (zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci), kteří svůj zájem oznámí písemně třídnímu učiteli nebo přímo pověřené osobě zástupkyni ředitele A. Adamíkové do 24. 4. 2019. V případě, že 2 zákonní zástupce (oba rodiče) nezletilého žáka mají zájem o členství ve školské radě, na kandidaturu má nárok pouze jeden z nich. Navržení kandidáti na členství ve školské radě budou zařazeni na kandidátní listinu.
  • Všichni zájemci z kandidátní listiny budou zařazeni na hlasovací lístek. Hlasovací lístky budou opatřeny razítkem školy.
  • Hlasovací lístek se vyplňuje tak, že oprávněná osoba zakroužkuje čísla určeného počtu kandidátů na hlasovacím lístku. Jiné vyplnění lístku je považováno za neplatné. Vyplněný hlasovací lístek vhodí oprávněná osoba do volební urny před volební komisí. Volební komise zajistí, aby každá oprávněná osoba hlasovala pouze jednou.
  • 3. 5. 2019 v 15:00 dojde k uzavření hlasování. Volební komise provede sčítání hlasů a sestaví pořadí kandidátů ve volbách. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem. Jména prvních dvou kandidátů v pořadí budou předána zřizovateli, aby je jmenoval členy školské rady.
Pro vzdělávání ve školním roce 2019/2020 bude škola přijímat:

1) čtyřletý studijní obor 79-41-K/41 Gymnázium - 60 žáků (2 třídy)

2) šestiletý studijní obor 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium - 60 žáků (2 třídy)

3) Osmiletý studijní obor 79-41-K/81 Gymnázium - 60 žáků (2 třídy)


Ředitel Gymnázia, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 stanovil podle § 60 odst. 3 písm. b) školského zákona jednotná kritéria přijímacího řízení pro přijímání uchazečů ke vzdělávání ve školním roce 2019/2020 

1) čtyřletý studijní obor 79-41-K/41 Gymnázium

2) šestiletý studijní obor 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium

3) Osmiletý studijní obor 79-41-K/81 Gymnázium


Další informace o přijímacím řízení můžete najít na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.


Ministerstvo školství,  mládeže   a  tělovýchovy   podle   §  60c  odst.  1   zákona   č.   561/2004   Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v  § 60  odst.  5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2018/2019.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího  oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělánívčetně nástavbového studia:

1. termín: pátek 12. dubna 2019

2. termín: pondělí 15. dubna 2019

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín: úterý 16. dubna 2019

2. termín: středa 17dubna 2019

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1. termín: pondělí 13. května 2019

2. termín: úterý 14. května 2019

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia, do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užitné umění a do oborů vzdělání v konzervatoři. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena. Do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užitné umění se koná talentová zkouška v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2019 podle § 62 odst. 3 školského zákona , do oborů vzdělání v konzervatoři se koná talentová zkouška v pra covních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2019 podle§ 88 odst. 2 školského zákona