ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Maturitní zkoušky


MŠMT zveřejnilo JEDNOTNÉ ZKUŠEBNÍ SCHÉMA SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY – JARO 2024


Změna v ověřování jazykové kompetence v didaktickém testu z cizích jazyků platná od jarního zkušebního období 2024


Stanovení podmínek maturitní zkoušky (zveřejněno 1. 9. 2023)

Ředitel školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů určuje nabídku povinných a nepovinných zkoušek v profilové části, včetně formy a témat těchto zkoušek. V následujícím textu jsou uvedeny souhrnné informace o podobě profilové i společné části maturitní zkoušky v jarním a podzimním termínu školního roku 2023/2024

V souladu § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, a § 16 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění, ředitel školy zveřejňuje seznam témat pro profilovou část maturitní zkoušky:


Poslední termín podání přihlášky k maturitní zkoušce školního roku 2023/2024 v jarním termínu je pátekk 1. prosince 2023. Pro podzimní zkušební období pak nejpozději do 26. června 2024.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání již od roku 2008 vydává Maturitní zpravodaj, jenž obsahuje aktuální a garantované informace o maturitní zkoušce. Maturitní zpravodaj je vydáván několikrát ročně a důležité informace, cenné rady a doporučení zde naleznou stejně tak maturanti, jako i pedagogové a vedení středních škol.

Školní seznam knih je součástí interaktivního dokumentu Jednotný formulář pro vyplnění seznamu děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve školním roce 2023/2024.

Dovolujeme si vybrat několik zásadních infromací:

1) SPOLEČNÁ ČÁST

- povinné zkoušky společné části se konají formou DT, který je vyhodnocován Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání;

- DT z ČJaL trvá 85 minut; test ověřuje osvojení základních jazykových a literárních vědomostí a dovedností a obsahuje tzv. uzavřené i otevřené úlohy. Uzavřené úlohy (tzn. úlohy s nabídkou odpovědí) mohou být různého typu (s výběrem ze 4 alternativ, svazek dichotomických úloh, přiřazovací a uspořádací). Otevřené úlohy žádnou nabídku odpovědí neobsahují, a je tedy nutné správnou odpověď doplnit. 

- DT z CJ trvá 110 minut, poslechová část trvá 40 minut, na část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti (v testovém sešitě je uvedena jako část „čtení a jazyková kompetence“) je vyhrazeno 70 minut.

- DT z matematiky trvá 135minut;

- DT z matematiky rozšiřující trvá 150 minut. 

- zkoušky společné části jsou hodnoceny uspěl neuspěl;

2) PROFILOVÁ ČÁST

- písemné práce a ústní zkoušky z ČJaL a CJ jsou konány v profilové části maturitní zkoušky; 

- profilové zkoušky z českého jazyka a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební komisí;

- doba trvání písemné práce z ČJaL je 150 minut

- doba trvání písemné práce z cizích jazyků je 90 minut pro obory vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, 79-41-K/81 Gymnázium 

   a také u OV79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium s výjimkou anglického jazyka

 - doba trvání písemné práce z anglického jazyka pro obor vzdělání 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium je 90 minut (jazyková část) + 120 minut 

   (literární část)

- žák si může v povinné profilové zkoušce zvolit matematiku, i když si ji zvolil ve společné části

- v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění                  pozdějších předpisů, lze nahradit zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e)          zmíněné vyhlášky, výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na    jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle    Společného evropského referenčního rámce pro jazyky pro druhý cizí jazyk (NJ, RJ, FJ, ŠJ) a nejméně na úrovni B2 pro anglický jazyk. Žák v tomto případě nekoná slohovou práci ani ústní zkoušku. Ředitel školy stanovil, že lze certifikátem nahradit také jednu nepovinnou jazykovou zkoušku.

- součástí ústní maturitní zkoušky z hudební výchovy a výtvarné výchovy je prezentace práce, kterou musí žák odevzdat nejpozději do 15. 3. 2024 a u          výtvarné výchovy určování slohových období;

- písemné práce z ČJaL a CJ jsou psány na papírový formulář, který připraví škola. Na PC píší pouze žáci, kteří mají tuto úpravu uvedenu v doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ).

- nepovinné zkoušky žáci konají v stejném rozsahu jako zkoušky povinné.


Písemné práce a písemné zkoušky profilových koušek se konají od 2. 4. 2024 - 26. 4. 2024.


Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období konají v období od 20. května 2024 do 7. června 2024.

Týden 20. 5. 2024 - 24. 5. 2024: třídy IV.A4; VI.B6

Týden 27. 5. 2024 - 31. 5. 2024: třídy IV.B4; VI.A6

Týden 3. 6. 2024 - 7. 6. 20243: třída VIII.A8

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se v podzimním zkušebním období konají v období od 1. září do 20. září 2024.


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2024 od čtvrtka 2. května 2024 do úterý 7. května 2024.
Následující informace budou aktualizovány v termínech, které ukládá zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Kritéria hodnocení zkoušek profilové části:


INFORMACE MŠMT K ŽÁDOSTEM O PŘEZKOUMÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY KONANÉ V JARNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ 2024


Podrobné informace o maturitních zkouškách společné časti můžete najít na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.


Postup při zádosti o přezkum výsledků maturitních zkoušek najdete přehledně na stránkách společnosti CERMAT.

Seznam zkratek:
DT - didaktický test
PP - písemná práce
PZ - písemná zkouška
ČJaL - český jazyk a literatura
DCJ - další cizí jazyk
M - matematika
MX - matematika rozšiřující
CJ - cizí jazyk
NJ - německý jazyk
RJ - ruský jazyk
ŠJ - španělský jazyk

MŠMT zveřejnilo