ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Maturitní zkoušky

Postup při zádosti o přezkum výsledků maturitních zkoušek najdete přehledně na stránkách společnosti CERMAT.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání již od roku 2008 vydává Maturitní zpravodaj, jenž obsahuje aktuální a garantované informace o maturitní zkoušce. Maturitní zpravodaj je vydáván několikrát ročně a důležité informace, cenné rady a doporučení zde naleznou stejně tak maturanti, jako i pedagogové a vedení středních škol.

Stanovení podmínek maturitní zkoušky

Ředitel školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů určuje nabídku povinných a nepovinných zkoušek v profilové části, včetně formy a témat těchto zkoušek. V následujícím textu jsou uvedeny souhrnné informace o podobě profilové i společné části maturitní zkoušky v jarním a podzimním termínu školního roku 2022/2023

V souladu § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, a § 16 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění, ředitel školy zveřejňuje seznam témat pro profilovou část maturitní zkoušky:


Poslední termín podání přihlášky k maturitním zkouškám školního roku 2022/2023 v jarním termínu je čtvrtek 1. prosince 2022.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2023 od úterý 2. května 2023 do pátku 5. května 2023.


Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období konají v období od 16. května 2023 do 10. června 2023.

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se v podzimním zkušebním období konají v období od 1. září do 20. září 2023.


Školní seznam knih je součástí interaktivního dokumentu Jednotný formulář pro vyplnění seznamu děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve školním roce 2022/2023.


Podrobné informace o maturitních zkouškách společné časti můžete najít na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.


Dovolujeme si vybrat několik zásadních infromací:

1) SPOLEČNÁ ČÁST

- povinné zkoušky společné části se konají formou DT, který je vyhodnocován Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání;

- DT z ČJaL trvá 85 minut; test ověřuje osvojení základních jazykových a literárních vědomostí a dovedností a obsahuje tzv. uzavřené i otevřené úlohy. Uzavřené úlohy (tzn. úlohy s nabídkou odpovědí) mohou být různého typu (s výběrem ze 4 alternativ, svazek dichotomických úloh, přiřazovací a uspořádací). Otevřené úlohy žádnou nabídku odpovědí neobsahují, a je tedy nutné správnou odpověď doplnit. 

- DT z CJ trvá 110 minut, poslechová část trvá 40 minut, na část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti (v testovém sešitě je uvedena jako část „čtení a jazyková kompetence“) je vyhrazeno 70 minut.

- DT z matematiky trvá 135minut;

- zkoušky společné části nově pouze slovně uspěl/neuspěl;

- didaktický test z matematiky rozšiřující trvá 150 minut. 

2) PROFILOVÁ ČÁST

- písemné práce a ústní zkoušky z ČJaL a CJ jsou konány v profilové části maturitní zkoušky; 

- profilové zkoušky z českého jazyka a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební komisí;

- doba trvání písemné práce z ČJaL je 150 minut

- doba trvání písemné práce z cizích jazyků je 90 minut pro obory vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, 79-41-K/81 Gymnázium 

   a také u OV79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium s výjimkou anglického jazyka

 - doba trvání písemné práce z anglického jazyka pro obor vzdělání 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium je 90 minut (jazyková část) + 120 minut 

   (literární část)

- žák si může v povinné profilové zkoušce zvolit matematiku, i když si ji zvolil ve společné části

- v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění               pozdějších předpisů, lze nahradit zkoušku z cizího jazyka, k jejímuž konání se žák přihlásil podle § 4 odst. 2 písm. c) nebo e) zmíněné vyhlášky, výsledkem   standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem       daného oboru vzdělání nebo vyšší, nejméně však na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Žák v tomto případě nekoná     slohovou práci ani ústní zkoušku. Na vysvědčení se uvede "s prospěchem nahrazeno". Ŕeditel školy stanovil, že lze certifikátem nahradit také jednu nepovinnou jazykovou zkoušku.

- součástí ústní maturitní zkoušky z hudební výchovy a výtvarné výchovy je prezentace práce, kterou musí žák odevzdat nejpozději do 15. 3. 2023 a u           výtvarné výchovy určování slohových období.