ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Maturitní zkoušky

V souladu s § 14 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů stanovil ředitel školy kritéria hodnocení ústních zkoušek:
Kritéria hodnocení ústních zkoušek ve třídě VIII.A8

INFORMACE MŠMT K ŽÁDOSTEM O PŘEZKOUMÁNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY KONANÉ V JARNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ 2022


V souladu s § 14a,  § 14c vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů stanovil ředitel školy kritéria hodnocení písemných prací.


V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky konané v roce 2022.


Na stránkách Cermatu najdete nejnovější číslo Maturitního zpravodaje, ve kterém se můžete dozvědět základní informace ohledně zkoušek společné části, procesu přihlašování a registrace na Výsledkovém portálu žáka (VPŽ).


Stanovení podmínek maturitní zkoušky

Ředitel školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů určuje nabídku povinných a nepovinných zkoušek v profilové části, včetně formy, témat a termínů konání těchto zkoušek. V následujícím textu jsou uvedeny souhrnné informace o podobě profilové i společné části maturitní zkoušky v jarním a podzimním termínu roku 2022

V souladu § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, a § 16 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění, ředitel školy zveřejňuje seznam témat pro profilovou část maturitní zkoušky:


Poslední termín podání přihlášky k maturitním zkouškám 2022 v jarním termínu je středa 1. prosince 2021.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2022 na 2. – 5. května 2022 v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) určí ministerstvo do 15. ledna 2022.


Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období konají v období od 16. května 2022 do 10. června 2022.

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se v podzimním zkušebním období konají v období od 1. září do 20. září.


Školní seznam knih je součástí interaktivního dokumentu Jednotný formulář pro vyplnění seznamu děl k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury ve školním roce 2021/2022.


Podrobné informace o maturitních zkouškách společné časti můžete najít na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.


Dovolujeme si vybrat několik zásadních infromací:

1) SPOLEČNÁ ČÁST

- povinné zkoušky společné části se konají formou DT, který je vyhodnocován Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání;

- DT z ČJaL trvá 85 minut; test ověřuje osvojení základních jazykových a literárních vědomostí a dovedností a obsahuje tzv. uzavřené i otevřené úlohy. Uzavřené úlohy (tzn. úlohy s nabídkou odpovědí) mohou být různého typu (s výběrem ze 4 alternativ, svazek dichotomických úloh, přiřazovací a uspořádací). Otevřené úlohy žádnou nabídku odpovědí neobsahují, a je tedy nutné správnou odpověď doplnit. 

- DT z CJ trvá 110 minut, poslechová část trvá 40 minut, na část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti (v testovém sešitě je uvedena jako část „čtení a jazyková kompetence“) je vyhrazeno 70 minut.

- DT z matematiky trvá 135minut;

- zkoušky společné části nově pouze slovně uspěl/neuspěl;

- místo zkoušky Matematika+ je zařazena matematika rozšiřující, která má statut nepovinné mat. zkoušky. Katalog požadavků odpovídá MA+. 

2) PROFILOVÁ ČÁST

- písemné práce a ústní zkoušky z ČJaL a CJ jsou konány v profilové části maturitní zkoušky; 

- profilové zkoušky z českého jazyka a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební komisí;

- doba trvání písemné práce z ČJaL je 150 minut

- doba trvání písemné práce z cizích jazyků je 90 minut pro obory vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium, 79-41-K/81 Gymnázium 

   a 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium s výjimkou anglického jazyka

 - doba trvání písemné práce z anglického jazyka pro obor vzdělání 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium je 90 minut (jazyková část) + 120 minut 

   (literární část)

- žák si může v povinné profilové zkoušce zvolit matematiku, i když si ji zvolil ve společné části.