Maturitní zkoušky

Dne 10. srpna 2018 vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Jednotné zkušební schéma (JZS) pro písemné zkoušky SČ MZ v podzimním zkušebním období 2018. Didaktické testy a písemné práce se budou na spádových školách konat od 3. do 5. září, podrobný harmonogram zkoušek naleznete na tomto odkazu:

http://www.novamaturita.cz/jednotne-zkusebni-schema-pisemnych-zkousek-spolecne-casti-maturitni-zkousky-v-podzimnim-zkusebnim-obdobi-2018-1404038545.html

Pozvánku rozešle ředitel školy elektronicky na maily zadané do databáze Certis. Součástí pozvánky je mj. Autentizační kód VPŽ, pomocí něhož mohou žáci od pondělí 20. srpna udělovat na Výsledkovém portálu žáka (www.vpz.cermat.cz) souhlas se zasíláním informačních a výsledkových dokumentů k MZ.


Na základě rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy byla s účinností od 1. 6. 2018 jmenována do funkce ředitele Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání Michaela Kleňhová. 
RNDr. Michaela Kleňhová v minulosti působila jako ředitelka divize statistických informací a analýz Ústavu pro informace ve vzdělávání, na MŠMT působila ve funkci vrchní ředitelky sekce koordinace politik a mezinárodních záležitostí a pověřená náměstkyně ministra pro legislativu a strategie, od roku 2014 pracovala v Českém statistickém úřadu na postu ředitelky sekce demografie a sociálních statistik. 
Od ledna 2018 působí na pozici ředitelky sekce analýz a vnějších vztahů Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Termín pro přihlašování ke  zkoušce MA+ na portálu VPŽ byl pro žáky prodloužen do 31. ledna 2018
Na stránce.
se dozvíte seznam škol a fakult, které výsledky MA+ nějakým způsobem zohledňují.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje časový rozvrh konání didaktických testů a písemných prací (jednotné zkušební schéma) společné části maturitní zkoušky 
a nepovinné zkoušky Matematika+ pro jarní zkušební období roku 2018.


Žáci závěrečných ročníků středoškolského studia, kteří jsou přihlášeni k jarnímu zkušebnímu období maturitní zkoušky v roce 2018, se mohou přihlásit k nepovinné výběrové zkoušce Matematika+ 2018 až do 31. ledna 2018.

Přihlašování ke zkoušce Matematika+ probíhá od 2. ledna přes Výsledkový portál žáka na adrese vpz.cermat.cz.

Bližší informace ke zkoušce Matematika+ naleznou zájemci zde.


MŠMT rozhodlo po důkladném zvážení všech argumentů, kterých se mu dostalo k otázce konání písemných prací z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků v jednom dni, že bude vhodnější, aby se písemné práce z cizího jazyka konaly v rámci standardního jednotného zkušebního schématu v prvním týdnu května 2018. Návrh na změnu původního záměru CZVV vychází především z argumentace Asociace ředitelů gymnázií. CZVV proto uzpůsobí svůj návrh jednotného zkušebního schématu maturitní zkoušky v jarním zkušebním období tak, že 11. dubna se bude konat pouze písemná práce z českého jazyka a literatury a ostatní dílčí zkoušky konané písemnou formou v týdnu od 2. května 2018. Přesný termín konání písemných prací z cizích jazyků bude vyhlášen MŠMT a publikován v jednotném zkušebním schématu do 15. ledna 2018.


Informace k maturitní zkoušce ve školním roce 2017/2018 a přihlašování žáků si můžete přečíst ve 43. čísle Maturitního zpravodaje.


Orientační kalendář s nejdůležitějšími termíny jarního zkušebního období MZ2018


V souladu § 8 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění, ředitel školy zveřejňuje témata pro zpracování školních zkušebních úloh - 3. část pracovních listů z cizích jazyků

anglický jazyk

německý jazyk

španělský jazyk

francouzský jazyk

ruský jazyk 


Stanovení podmínek maturitní zkoušky

Ředitel školy v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Rozhodnutím MŠMT č. j.: MSMT-23045/2014-1 určuje nabídku povinných a nepovinných zkoušek v profilové (školní) části, včetně formy, témat a termínů konání těchto zkoušek. V následujících souborech jsou uvedeny souhrnné informace o podobě profilové i společné části maturitní zkoušky v jarním a podzimním termínu roku 2018. 

V souladu § 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, a § 16 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění, ředitel školy zveřejňuje seznam témat pro profilovou část maturitní zkoušky:

Anglický jazyk
Anglický jazyk - šestileté studium
Německý jazyk
Španělský jazyk
Francouzský jazyk
Ruský jazyk
Základy společenských věd
Dějepis
Výtvarná výchova
Hudební výchova

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období roku 2018.

  • 11. dubna 2018 - písemná práce z českého jazyka a literatury
  • pracovní dny v období od 2. května 2018 do 9. května 2018 - zbylé písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky - 2018_jaro

Ke stažení: Sdělení MŠMT - termíny SČMZ_jaro 2018


V souladu § 6 odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 Sb., v platném znění, ředitel školy zveřejňuje školní seznam literárních děl pro ústní část maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury:

Školní seznam literárních děl


Katalogy požadavků ke společné části maturitní zkoušky (státní maturita) jsou uvedeny na stránce
nebo si je můžete stáhnout přímo z těchto stránek:

Další informace včetně příslušné legislativy najdete na http://www.novamaturita.cz/ 

Aktuální informace o maturitních zkouškách najdete také na nástěnce "Maturitní zkoušky" vedle kanceláře zástupce ředitele na budově A.