Šestileté dvojjazyčné gymnázium

  • 79-41-K/610 Gymnázium - vybrané předměty v cizím jazyce (šestileté dvojjazyčné gymnázium) - dobíhající obor, 3. - 6. ročník
  • 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium - nový obor zavedený 1. 9. 2016 na základě nového RVP Dvojjazyčné gymnázium
  • Gymnázium šestileté dvojjazyčné je určeno pro absolventy 7. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. V ročníku bývají otevřeny 2 paralelní třídy.
  • V prvních dvou ročnících probíhá intenzívní výuka anglického jazyka, na vyšším stupni gymnázia se šest předmětů (M, F, Ch, Bi, Z, D) vyučuje pouze v anglickém jazyce. Na výuce se společně podílejí čeští, britští a američtí vyučující.
  • V posledních dvou ročnících je možno profilaci rozvinout volbou volitelných předmětů ze široké nabídky. V 5. ročníku (kvinta) je to 6 hodin týdně, v 6. ročníku (sexta) 8 hodin týdně. Volitelné předměty si žák volí podle své předpokládané profesionální orientace. Přitom nezáleží na tom, do které třídy je kmenově zařazen. Paralelní třídy jsou "promíchány" i mezi čtyřletým, osmiletým a šestiletým studiem. Tím se dosáhne pro žáky neuvěřitelné variability volby volitelných předmětů. To je jedna z výhod velké školy. Víceméně každý žák si vybere trojici či čtveřici volitelných předmětů podle "svého gusta". Podrobné informace naleznete v odkazu http://www.gytool.cz/studijni-informace/?s=volitelne-predmety.       
  • Pro ilustraci stavby učebních plánů si prohlédněte rozvrhy stávajících tříd. Třídy šestiletého studia jsou indexovány číslem 6. 
  • Jazyková výuka je doplněna druhým cizím jazykem, který si žák podle zájmu vybere z nabídky: německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk, ruský jazyk. Jazykovou výuku lze doplnit o další jazyky v rámci zájmových kroužků. V rámci uvedených volitelných předmětů si může žát volit také konverzace z příslušných cizích jazyků. Konverzace vyučují zpravidla rodilí mluvčí.
  • Po ukončení 6. ročníku skládají studenti maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury, z anglického jazyka a ze dvou volitelných předmětů, z nichž alespoň jeden byl vyučován v angličtině.   
  • Výborná znalost anglického jazyka absolventů, včetně odborné terminologie, je významným předpokladem pro jejich další profesionální růst.
  • Další podrobné a aktuální informace najdete na odkazu "předmětová komise anglického jazyka - šestileté studium"


Od 1. 9. 2009 platí (počínaje prvním ročníkem) učební plán, který je součástí
Školního vzdělávacího programu (ŠVP)
Od 1. 9. 2015 platí (počínaje prvním ročníkem) nová úprava učebního plánu zavedením druhého cizího jazyka v prvních dvou ročnících. Smyslem této úpravy je zajistit kontinuitu výuky druhého cizího jazyka v návaznosti na ZŠ. Změny jsou vyznačeny tučně. 

Učební plán šestiletého gymnázia (nižší i vyšší), 7941K610 - změna od 1. 9. 2015
               
 Předmět Počet hodin předmětu týdně
 Ročník I. II. III. IV. V. VI. Celkem
 Český jazyk a literatura 3 3 4 4 3 4 21
 Anglický jazyk 8 8 4 4 4 4 32
 Další cizí jazyk (N, Fr, Š, R) 2 2 3 4 4 4 19
 Základy společenských věd 1 1 1 1 2 2 8
 Dějepis 2 2 2 2 2 - 10
 Matematika 3 3 4 4 3 3 20
 Fyzika 2 2,5 3 2 3 2 14,5
 Chemie 2 2,5 2 3 2 - 11,5
 Biologie 2 2 2 3 2 2 13
 Zeměpis 1 2 2 2 - 2 9
 Informatika a výp. technika 2 - 2 - - - 4
 Hudební výchova 1 1

2

2

- - 4
 Výtvarná výchova 1 1 - - 4
 Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 12
 Volitelný předmět 1 - - - - 2 2 4
 Volitelný předmět 2 - - - - 2 2 4
 Volitelný předmět 3 - - - - 2 2 4
 Volitelný předmět 4 - - - - - 2 2
               
 Celkem hodin 32 32 33 33 33 33 196