ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Školní poradenské pracoviště


Vedoucí školního poradenského pracoviště:

Ing. Andrea Štouračová - zástupkyně ředitele

                                        

Školní psycholožka: Mgr. Šárka Mištová

Pracovna A 362, budova A, 2. patro


Kontakt: 778 973 261585 711 126


E-mail: mistova@gytool.cz

Školní psycholožka zajišťuje:

 • kariérové poradenství včetně diagnostiky a posouzení osobnostních předpokladů  v souvislosti s volbou studijního oboru na VŠ
 • prevenci školní neúspěšnosti a edukační poradenství, zjišťuje individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků
 • posouzení stylů učení a individuálních studijních předpokladů žáků včetně možnosti vytvoření osobního studijního plánu
 • péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • krizovou intervenci a neodkladnou psychologickou pomoc žákům
 • screening rizikového chování žáků
 • poradenskou a terapeutickou podporu žákům při zvládání školních, rodinných či osobních nesnází
 • psychologickou podporu pedagogům a zákonným zástupcům žáků
 • metodickou podporu pedagogům v oblasti vytváření pozitivní atmosféry ve třídě i škole
 • zprostředkování další odborné péče
 • koordinaci pedagogicko-psychologického poradenství ve škole
 • odbornou práci s celým systémem školy (vedení školy, pedagogický sbor, třídní kolektivy, jednotliví žáci a pedagogové, rodiče žáků)
 • spolupráci se specializovanými pracovišti či odborníky v rámci rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb

Jako školní psycholožka jsem nezávislý pracovník školy a jsem vázána mlčenlivostí, proto jsou veškeré informace z rozhovorů a z vyšetření důvěrné. Výjimku tvoří ty případy, které jsou vázány oznamovací povinností, např. kdy je důvod k obavám, že žákovi hrozí bezprostřední nebezpečí, případně žák ohrožuje jiné osoby aj.


Výchovná poradkyně: Mgr. Lucie Navrátilová

Hlavními úkoly výchovného poradce jsou:

 • koordinace pedagogicko-psychologického poradenství na škole
 • koordinace práce s žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, konzultace s nimi a jejich rodiči, plnění PLPP a IVP
 • koordinace podpory nadání, vyhledávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, péče o nadané
 • ve spolupráci se SPC a PPP zajišťuje podpůrná opatření pro žáky
 • s ředitelem školy svolává výchovné komise
 • pomáhá vyučujícím vytvářet plány pedagogické podpory
 • spolupráce s TU a ostatními pedagogy, metodické vedení
                 email: navratilova@gytool.cz

Metodička prevence: PhDr.Jana Piechová

Hlavními úkoly metodičky prevence jsou:

 •  koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy
 •  koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání,   zneužívání sektami, nekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
 •  řešení projevů ostrakismu a šikany (kyberšikany)
 •  vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich   zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
 •  metodické a odborné vedení pedagogických pracovníků školy při realizaci preventivního programu
 •  spolupráce s institucemi zabývajícími se prevencí sociálně-patologických jevů
 •  zajišťování informovanosti žáků, rodičů a zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc mladistvým při problémech se závislostí   nebo jinými sociálně patologickými jevy
 •  konzultační a poradenská činnost rodičům a zákonným zástupcům 
                email: piechova@gytool.cz

Kariérová poradkyně: Mgr. Magda Králová

Hlavními úkoly kariérové poradkyně jsou:

 • pomoc s výběrem seminářů (PVP)
 • pomoc s výběrem vysoké školy nebo studijního oboru na VŠ
 • podpora studenta, který se zajímá o studium v zahraničí na střední či vysoké škole a potřebuje pomoc s výběrem a průvodní dokumentací
               email: kralova@gytool.cz

Dokumenty a odkazy:

Odkazy pro žáky a jejich rodiče v případě ohrožení psychického i fyzického bezpečí 

EBezpeci logo

https://www.e-bezpeci.cz/

http://poradna.e-bezpeci.cz/

Výsledek obrázku pro Linka bezpečí

https://www.linkabezpeci.cz/