Školní poradenské pracoviště

Vážení žáci, rodiče, pedagogové,

po dobu trvání mimořádné situace, kdy není možná přítomnost ve škole, jsou možné konzultace se školní psycholožkou prostřednictvím telefonu či mailu.

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP), slouží k poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště klade důraz na citlivost a důvěrnost jednání, záruku ochrany osobních dat klientů a zajištění včasné intervence.

Hlavním cílem ŠPP je poskytování poradenské péče žákům školy, jejich rodičům a pedagogům. Tyto služby jsou zaměřeny jak na práci s riziky, která mohou nepříznivě ovlivňovat průběh studia, tak i na podporu osobnostního rozvoje žáků.

Členové týmu ŠPP (školní psycholožka, metodička prevence a výchovná poradkyně) se schází na pravidelných pracovních poradách. Společně konzultují a řeší situace vyžadující intervenční nebo preventivní péči psychologa, metodika prevence či výchovného poradce, případně konzultaci s rodiči, pedagogy nebo zprostředkování jiné odborné péče.

Činnost ŠPP koordinuje školní psycholožka Mgr. Kateřina Drahá, která je odborným garantem poskytovaných poradenských služeb a členem Asociace školních psychologů ČR.

Školní psycholožka je nezávislý odborník školy a je vázána mlčenlivostí.

Poradenské služby školní psycholožky jsou pro žáky školy, jejich rodiče a pedagogy bezplatné.

Výchovná poradkyně: Mgr. Lucie Navrátilová

Metodička prevence: Ing. Mgr. Hana Vacková


Školní psycholožka

Mgr. Kateřina Drahá                                                                 

Pracovna A 362, budova A, 2. patro
Kontakt: 770 130 464
E-mail: psycholog@gytool.cz

Konzultace

Naléhavé konzultace bez předchozího objednání budou vyřizovány v úterý a čtvrtek v době od 10 - 11 hodin a ve středu a pátek v době od 11 - 12 hodin.

V ostatních případech je nutné se předem objednat prostřednictvím emailu či telefonu (viz dále v Praktických informacích). Je to z toho důvodu, že pracuji na různých místech ve škole a nejsem tedy v pracovně k zastižení stále. Pokud se přesto stane, že mne v uvedený čas nenajdete v pracovně, je to z důvodu řešení neodkladné záležitosti. Využijte proto, prosím, ke kontaktu telefon či mail. 

Kontaktovat mě a přijít za mnou může samotný žák, rodiče žáka, pedagog, spolužák nebo kamarád žáka. Oslovit mě můžete buď přímo ve škole, prostřednictvím e-mailu nebo telefonu (v uvedené dny). Pokud hovor nepřijímám, věnuji se klientům. Zanechte proto vzkaz formou sms nebo napište e-mail, ozvu se vám.

Schůzku domluvenou e-mailem je třeba potvrdit nejpozději den předem, pak termín považuji za závazný. Pokud se nemůžete domluvené konzultace zúčastnit, je nutné omluvit se nejpozději den předem, aby byl termín využit pro jiného zájemce. Následně je možno dohodnout náhradní termín. Pokud se zájemce o schůzku dvakrát bez předchozí omluvy nedostaví, nebude za takových okolností další spolupráce možná.

Může se stát, že mě nenajdete v pracovně, proto doporučuji rodičům i pedagogům dohodnout schůzku předem telefonicky či e-mailem.

Pokud za mnou přijde žák s problémem, který je potřeba řešit dlouhodobě, budou zákonní zástupci nezletilých žáků informováni a následně požádání o podepsání  informovaného souhlasu, který je pro další práci se žákem nezbytný. Tento souhlas není třeba při poskytnutí jednorázové krizové intervence či neodkladné psychologické péče.

Jako školní psycholožka jsem nezávislý pracovník školy a jsem vázána mlčenlivostí, proto jsou veškeré informace z rozhovorů a z vyšetření důvěrné. Výjimku tvoří ty případy, které jsou vázány oznamovací povinností, např. kdy je důvod k obavám, že žákovi hrozí bezprostřední nebezpečí, případně žák ohrožuje jiné osoby aj.


Návštěva psychologa není ostuda, ale naopak projevem péče o svou duševní pohodu a zdraví.

Pokud vás něco trápí a nevíte si rady co s tím, přijďte co nejdříve. Neodkládejte řešení svých potíží na někdy příště, mohou se prohlubovat a poradit si s nimi pak může být těžší. Čím dříve se daný problém vyřeší, tím menší budou jeho následky. Mohu vám pomoct najít cestu k řešení potíží.


Školní psycholožka zajišťuje

 • kariérové poradenství včetně diagnostiky a posouzení osobnostních předpokladů  v souvislosti s volbou studijního oboru na VŠ
 • prevenci školní neúspěšnosti a edukační poradenství, zjišťuje individuální předpoklady pro uplatňování a rozvíjení schopností a nadání žáků
 • posouzení stylů učení a individuálních studijních předpokladů žáků včetně možnosti vytvoření osobního studijního plánu
 • péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • krizovou intervenci a neodkladnou psychologickou pomoc žákům
 • screening rizikového chování žáků
 • poradenskou a terapeutickou podporu žákům při zvládání školních, rodinných či osobních nesnází
 • psychologickou podporu pedagogům a zákonným zástupcům žáků
 • metodickou podporu pedagogům v oblasti vytváření pozitivní atmosféry ve třídě i škole
 • zprostředkování další odborné péče
 • koordinaci pedagogicko-psychologického poradenství ve škole
 • odbornou práci s celým systémem školy (vedení školy, pedagogický sbor, třídní kolektivy, jednotliví žáci a pedagogové, rodiče žáků)
 • spolupráci se specializovanými pracovišti či odborníky v rámci rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb