Základy společenských věd

Předmět Základy společenských věd
zahrnuje úvody do filozofie, dějin náboženství a společenskovědních oborů.
Na Gymnáziu Hejčín se vyučují na všech třech typech studia podle jednotné osnovy a v rozsahu hodinové dotace tak, jak je zahrnuje ŠVP a učební plány. Pro zájemce se látka prohlubuje ve volitelných seminářích a kroužcích.
ZSV je předmětem mnohaoborovým, který se snaží propojit poznatky všech studovaných disciplin.
Poznatky z tohoto předmětu se v posledních letech staly nezbytným předpokladem a přípravou pro vysokoškolská studia společenskovědních a humanitních oborů.


Předmětová komise základů společenských věd byla dnem 1.10.2017 z rozhodnutí vedení školy sloučena s předmětovou komisí dějepisu. Vedoucí PKD je Mgr. Jiří Glos.

Na těchto stránkách budou nadále uváděny povinné údaje a aktuality a aktivity týkající se výuky ZSV a latiny.