ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Studijní informace

V prvních hodinách maturitních seminářů poskytnou vyučující žákům informace o maturitních tématech na stávající školní rok. Zároveň rozvrhnou maturitní opakování.

Přehled maturitních témat pro š.r. 2022/2023 najdete v této rubrice - viz níže.

Dotazy k výuce v seminářích stále můžete adresovat na všechny učitele naší předmětové komise. Je možné jednotlivé vyučující oslovit i mailem nebo chatem v MS TEAMS.

SEMINÁŘE

Společenskovědní seminář - vyučující: Mgr. Kalendrová, PhDr. Masný, Mgr. Ondrák, Mgr. Ryšavá, Ing. Mgr. Vacková
je určen zájemcům o studium na právnických a ekonomických fakultách, filozofických fakultách (obory psychologie, sociologie, andragogika, politologie, evropská studia, historické obory), pedagogických a teologických fakultách a dalších humanitně zaměřených vysokých školách.    Tento seminář významně rozšiřuje probírané učivo a zkvalitňuje osvojované dovednosti žáků. Vzhledem k tomu, že v běžných hodinách ZSV není dostatek času k rozíření povědomí o řadě témat, zároveň však při přijímacích řízeních rostou nároky na společenskovědní přehled a hlubší znalost látky ZSV (nejen u humanitních oborů), ukazuje se volba tohoto semináře pro studenty gymnázia jako ideální. Seminář je určen zájemcům o humanitní, jazykové a společenskovědní obory bez ohledu na to, zda chtějí ze ZSV maturovat. Zároveň je vhodný pro všechny, kteří se potřebují dobře připravit na přijímací řízení na vysoké školy a kdo mají (nejen)   o společenskovědní obory zájem. Seminář je koncipován jako dvouletý.     V předmaturitním ročníku je společenskovědní seminář zaměřen především na studium psychologie a soukromého práva. Dodatkem jsou kapitoly z etiky a dějin náboženství. V maturitním ročníku jsou v semináři opakována a prohlubována témata ze všech požadovaných oborů, především pak z filozofie, politiky, etiky a práva. Žáci si samostatně zpracovávají odborná témata a uplatňují své prezentační dovednosti a pracují více s texty.

Seminář z Ekonomie - vyučující: Ing. Mgr. Vacková, PhDr. Masný
je koncipován jako jednoletý. To v praxi znamená, že žáci si mohou tento seminář volit buď v předmaturitním nebo v maturitním ročníku, nikoliv ale v obou ročnících po sobě. Je doporučován i pro přípravu k maturitní zkoušce ze ZSV. Pokud si někdo chce volit tento seminář i druhým rokem a nemůže, lze mu doporučit nástup do společenskovědního semináře v maturitním ročníku. Absolvování semináře je výhodou pro studium na všech typech ekonomických škol a pro všechny druhy ekonomického zaměření. Náplní práce jsou základy bankovnictví, managementu, marketingu, reklamy. Žáci získají aktuální informace o ekonomikách ČR, EU, o investování v jeho individuální i kolektivní podobě.

Seminář z Latiny - vyučující: Mgr. Ondrák

Zaměření semináře je přizpůsobeno preferenci žáků. Část může studovat odbornou latinskou a řeckou terminologii, část pak klasickou latinu. Obě skupiny probírají látku z učebnic dle  vlastní odbornosti. Výběr tohoto semináře se žákům velmi osvědčuje jako příprava ke studiu lékařství, farmácie, práv, historie, jazyků a dalších oborů. 

Seminář z mediální výchovy - vyučující PhDr. Masný

 Forma povinně volitelného předmětu: jednoletý předmět. Důležité upozornění: Žák si může seminář zvolit buď v předmaturitním nebo v maturitním ročníku, vždy ale jen v jednom ročníku.

Seminář je koncipován prakticky - použité informační zdroje: Jeden svět na školách, Zvol si info atd. 

Dozvíte se např. o fake news, hoax, hate speech nebo koronavirových dezinformacích.

Témata: mediální vzdělávání, gramotnost, komunikace, role médií v informační společnosti, média a typ mediálních sdělení, PR, reklama, masová komunikace, žurnalistika a mediálné produkce, vizuální komunikace, mediální legislativa a regulace v ČR, média v politice a nová média.

Podrobnější informace o předmětu poskytně PhDr. Pavel Masný (MS TEAMS, e-mail: masny@gytool.cz).

MATURITNÍ TÉMATA

Komise ZSV zveřejňuje maturitní témata pro školní rok 2023/24

  1. Psychologie

 • Dějiny a směry psychologie – antika, středověk, novověký empirismus a racionalismus, vznik moderní vědy, elementarismus a gestaltismus, psychoanalýza, humanistický a kognitivní směr
 • Metody psychologie, extrospekce a introspekce
 • Popis vědeckých disciplín psychologie, teoretické a aplikované části vědy

 2. Obecná psychologie

 • Klasifikace psychických jevů – psychické procesy, stavy, dílčí předpoklady
 • Determinace psychiky – rozdělení a příklady vlivů vnějších a vnitřních, psychických, sociálních, kulturních a přírodních
 • Psychické procesy – kognitivní – vnímání, iluze, halucinace, představy, fantazie, myšlení, řeč
 • Psychické procesy – mnestické – paměťový proces, typy a vlastnosti paměti, podmínky zapamatování
 • Učení – fáze, typy, výsledky, efektivita

  3.  Psychologie osobnosti a motivace

 • Osobnost, definice a pojetí osobnosti, struktura osobnosti, rysy osobnosti
  • Výkonové vlastnosti osobnosti
  • Dynamické vlastnosti osobnosti
  • Vztahově – postojové vlastnosti osobnosti
  • Aktivačně – motivační vlastnosti osobnosti
  • Seberegulační vlastnosti osobnosti

 4. Sociální psychologie a mikrosociologie

 •  Klasifikace a znaky skupin, teorie skupin. Skupiny primární a sekundární
 • Skupiny otevřené a uzavřené. Skupiny referenční, sekty
 • Sociální dynamika, sociální interakce, experiment v sociální psychologii
 • Sociální status a jeho vznik, příklady sociálních rolí a jejich fungování
 • Sociometrie
 • Socializace, rodina, proměny současného soužití v rodinách
 • Sociální agregáty a davy, klasifikace a chování davů

 

 5.  Vývojová psychologie

 • Zařazení disciplíny v rámci psychologie a její využití
 • Zákonitosti vývoje, pojmy ontogeneze, fylogeneze, evoluce
 • Stádia ontogeneze člověka od početí po smrt a jejich základní popis
  • Problematika a hlavní úkoly dospívání. Kognitivní a mravní vývoj, psychické poruchy, jejich příčiny a příznaky. Klasifikace poruch

 

 6.  Sociologie

 • Vznik vědy, Comtův pozitivismus a jeho znaky, jeho cíle. Průmyslová revoluce
 • Základní disciplíny a metody sociologie a porovnání se  společenskými vědami
  • Vývoj sociologického myšlení od Durkheima, Masaryka, Webera až po současné sociology.
  • Kultura, její znaky, dělení. Kulturní hodnoty, normy, instituce. Kultura a čas. Rituál, symbol jako základy kultury. Charakteristika proměn evropské civilizace.
  • Přírodní prostředí jako základní předpoklad kulturního vývoje
   • Komunikace, komunikační proces. Druhy a vývoj komunikace. Druhy a role sdělovacích prostředků, jejich význam.

 

7.  Makrosociologie

 • Sociální struktura, makrosociální členění populace. Sociální mobilita a její   činitelé. Mobilita vertikální a horizontální, příklady. Společnosti změnám otevřené a uzavřené
 • Sociální stratifikace a typologie společností, problém nerovnosti. Vznik, příčiny a výklady sociální nerovnosti. Typy sociální stratifikace (kasty, stavy, třidy, vrstvy), současné výklady
 • Normy a druhy norem, sociální řád a anomie, druhy deviací a vznik deviantní ho jednání

   

8.  Mikroekonomie

 • Potřeby, statky a vzácnost, náklady.
 • Hospodářský proces, role státu v ekonomice. Přerozdělování
 • Směna, druhy směny. Význam cen
 • Ekonomické systémy, role malých ekonomických subjektů
 • Trh, nabídka a poptávka a faktory, které je ovlivňují
 • Struktura trhu, monopol, oligopol, dokonalá konkurence, selhání trhu
 • Úřad na ochranu hospodářské soutěže, nekalá soutěž, černá a šedá ekonomika

 

 9.  Makroekonomie

 • Makroekonomie v systému ekonomie. Ekonomie a ekonomika
 • Ekonomické ukazatele – HDP a inflace
 • Zaměstnanost, obchodní bilance
 • Hospodářský cyklus
  • Hospodářská politika státu, státní rozpočet, měna
  • Daně, druhy daní

 

10.  Mezinárodní vztahy

 • Subjekty mezinárodních vztahů. Stát a velmoc. Diplomacie
 • Druhy mezinárodních organizací
 •  Prostředky a nástroje mezinárodní politiky
 • Založení, význam a orgány NATO, OSN
 • Evropská integrace. Evropská unie a její orgány. Evropské politiky

 

 11. Politologie

 • Věda a její vznik v Evropě a USA. Základní disciplíny a pojetí politologie
  • Politika, její chápání. Poltická socializace a participace. Politická kultura
  • · Úvahy o politice a politické kultuře v českém a světovém myšlení
  • Politický pluralismus. Politické strany a hnutí, jejich funkce
  • · Vznik a zánik politických subjektů, druhy politických stran, členství
  • · Státy a politický systém
  • · Volby a volební systémy. Druhy voleb v ČR

 12.  Stát a ústava

 • Stát, dějiny myšlení o státu
 • Konstitutivní prvky a role státu, státní uspořádání a typy vlády
 • Funkce státu v dnešní době, sociální stát. Suverenita a EU
 • Ústava, základní ústavní principy, typy ústav, Ústava ČR, dělba moci
 • Kompetence ústavních orgánů ČR
 • Demokracie a její znaky jako téma v dějinách myšlení. Demokratické hodnoty
 • Lidská práva, základní dokumenty s lidskoprávní tématikou

  

13.  Teorie práva, občanské právo

 • Pojem práva. Právo a spravedlnost. Právní vědomí, prameny a kultury
 • Právo jako systém norem. Právo veřejné a soukromé. Právní řád ČR
 • První norma a předpis. Druhy norem. Zákon, části a znaky zákona
 • Právní vztah. Osoby, věci, obsah vztahu
 • Právní jednání a jeho druhy. Právní událost
 • Charakteristika Občanského práva, Občanský zákoník, občanské soudní řízení
 • Absolutní a relativní práva majetková

 

14.  Soukromé právo rodinné, obchodní, pracovní

 • Charakter rodinného práva, jeho prameny
 • Rodina a její funkce. Manželství a sňatek
 • Majetek, povinnosti a závazky členů rodiny. Rozvod
 • Náhrady za rodinnou péči
 • Podnikání, typy podnikatelů, odpovědnost podnikatele
 • Obchodní korporace a jejich základní znaky
 • Živnosti, založení živnosti. Pravidla hospodářské soutěže, nekalá soutěž
 • Základní problematika pracovních vztahů – zákoník práce
 • Vznik a zánik pracovního poměru, povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
 • Práce mladistvých

 15.  Základy veřejného práva

 •  Právo správní – prameny, obsah a charakter práva.
 • Státní správa a samospráva. Samosprávné celky a jejich orgány a funkce
 •  Právo finanční – prameny a obsah. Finanční správa a daně
 • Státní rozpočet, principy jeho tvorby a schvalování
 •  Právo trestní – hmotné a procesní, prameny a charakter
 • Trestný čin, jeho stránky, forma spáchání. Kategorie trestné činnosti
 • Druhy trestů
 • Trestní řízení a jeho fáze. Postavení a práva subjektů trestního řízení
 • Trestněprávní zásady

 

16. Znaky vybraných světových náboženství

 • Rozdělení a základní charakteristika náboženství.
 • Náboženství a věda, filozofie, umění
 • Náboženské texty, slavení svátků
 • Náboženství a morálka, etické kodexy
 • Velká světová náboženství v dějinách – judaismus, křesťanství, islám, indická náboženství

 

17. Vznik filozofie, konfucianismus a taoismus předsokratovská filozofie

 • Mýtus a logos, filozofické tázání, vznik filozofie
 • Systém disciplín filozofie, zařazení hlavních filozofických problémů
 • Filozofie a náboženství
 • Předsokratikové – milétská filozofie, Pythagoras, eleaté, Herakleitos, atomisté

 

18. Klasická řecká filozofie a období helénismu

 • Sofisté a Sokrates, athénské období filozofie
 • Platon a jeho dílo, vznik metafyziky. Idealismus
 • Aristoteles, systematizace otázek filozofie a vědy
 • Helénistická kultura stoikové, eklektikové, epikurejci a skeptikové

 

 19. Křesťanská a středověká filozofie

 • Judaismus a vznik křesťanství, křesťanská praxe a etika, posvátné texty
 • Novoplatonismus, a jeho vliv na filozofii patristiky
 • Patristika a apologeti, Augustinus
 • Scholastika, univerzity, církevní řehole
 • Periodizace a metoda scholastiky, problém univerzálií a další otázky metafyziky
 • Filozofie Akvinského a dalších představitelů řádů, vliv aristotelismu
 • Occam a jeho myšlení

 

20. Renesanční filozofie

 • Charakteristika kultury doby renesanční
 • Renesanční vědecké, astronomické a zámořské objevy
 • Renesanční humanismus a jeho kořeny. Erasmus, More, Utopisté
 • Reformace, její negativní východiska a proměny chápání křesťanské víry
 • Renesanční filozofové, Kusánský, Bruno
 • Renesance v politickém myšlení – Machiavelli, Grotius, Hobbes

 

21. Filozofie novověku do 18. století

 • Problém poznání, novověká skepse. Kartesiánský obrat v myšlení
 • Novověký empirismus a racionalismus. Locke, Berkeley, Hume, Descartes, Spinoza, Leibniz
 • Osvícenství a jeho význam pro vývoj evropského myšlení, Voltaire, Montesquieu, Rousseau
 • Kantovo řešení kritického problému a filozofie

 

22. Moderní filozofie a významní představitelé české filozofie

 • Německá klasická filozofie idealismu a materialismu, Marx a jeho žáci
 • Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard
 • Pozitivismus a rozvoj moderní vědy a scientistické směry myšlení 20. století, novopozitivismus, logický empirismus, filozofie jazyka, strukturalismus, filozofie života, vitalismus, fenomenologie, existencialismus, pragmatismus a  kritický racionalismus
 • Život, dílo a myšlenkový odkaz Husa, Chelčického, Komenského, Bolzana
 • Česká filozofie od Husa po současnost

 

23. Etika jako problém

 • Morálka a etika
 • Otázka svobody, svědomí, vina a pojetí viny. Svoboda vnější a vnitřní, pozitivní a negativní. Mravnost a moralita – obsah jednání a shoda se svědomím
 • Vztah dobra a zla
 • Původ a odůvodnění mravních norem
 • Příklady současných etických problémů, aplikace etiky, etika života

 

24. Vývoj etických směrů

 • Etika sokratiků a helénismu. Témata dobra, svědomí, ctnosti, relativizace norem
 • Křesťanská etika, význam náboženské tradice. Akvinský a mravní příkaz, svědomí. Ctnosti. Význam rozumu a přirozenosti. Obecné blaho
 • Etika v renesanci a novověku, Kant, relativizace klasické etiky.
 • Velké moderní systémy a jejich dopad na etiku: Marx, Freud, Fromm, Nietzsche, existencialismus

 

25. Základy finanční gramotnosti

 • Finančně gramotný občan. Rozpočet, příjmy a výdaje. Peníze a jejich význam, kreditní a debetní karta. Cenné papíry, burza
 • Banky a jejich funkce, bankovní účty
 • Investování, základní motivy a hodnoty investora. Akcie, dluhopisy, podílové fondy, termínované vklady
 • Finanční nástroje spoření a zajištění
 • Úvěr