Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2017/2018

Byly zveřejněny seznamy žáků budoucích 1. ročníků. Podrobnější informace zde.

Dne 28. 6. 2017 od 16h30min se v učebně BUHV1 koná schůzka zákonných zástupců žáků 1. ročníků. Učebna se nachází ve spojovací chodbě budov A a B. po vstupu do budovy A pokračujte rovně.

Na schůzce se vám představí vedení školy, třídní učitelé, metodička prevence, výchovná poradkyně, školní psycholožka.

Podávané informace se budou týkat:

  • základních principů fungování školy
  • čipového systému; ISIC karet
  • adaptačních kurzů
  • Sdružení rodičů
  • Sdružení pro rozvoj Gymnázia Olomouc - Hejčín
  • nadačního programu
  • chystaných realizací investic

V případě  dotazů se obracejte na sekretariát školy - paní Stejskalová: 585 711 113

nebo na zástupce ředitele:

PhDr. Alena Adamíková: 775 881 451 

Mgr. Jaroslav Petr: 775 881 432


Škola provedla změny rozhodnutí o nepřijetí. Aktualizované výsledky si můžete prohlédnout zde
Přijatí uchazečí doručí zápisový lístek spolu s vyplněným dotazníkem, který si stáhnete ve formátu docx: Dotazník (jazyky, výchovy) nebo v pdf formátu: Dotazník (jazyky, výchovy)
Žádáme zákonné zástupce uchazečů přijatých na odvolání, aby zápisový lístek přinesli co nejdříve. V opačném případě prosíme, uvědomte telefonicky (585 711 113) školu, že nemáte zájem o studium na naší škole. Děkujeme.

Změnu rozhodnutí si můžete osobně vyzvednout 22. 5. 2017 v kanceláři školy od 730 - 1200.

Podací lístky a odvolání přijímá kancelář školy (přízemí budovy A) v pracovní době:
700 - 1200
1230 - 1530
Společně se zápisovým lístkem odevzdejte v kanceláři školy vyplněný dotazník, který si stáhneteve formátu docx: Dotazník (jazyky, výchovy) nebo v pdf formátu: Dotazník (jazyky, výchovy)

Nezapomeňte sledovat stránky s informacemi pro přijaté a nepřijaté žáky.

Oficiální výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 naleznete zde:

Formulář pro podání odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí si můžete stáhnout zde:

Oficiální výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny v úterý 2. 5. 2017 ve 12 hod. na webových stránkách školy a též na úřední desce školy. Výsledky budou uvedeny anonymně pod evidenčním číslem přihlášky uchazeče.
Ve středu 3. 5. 2017 si může zákonný zástupce nezletilého uchazeče, jehož jméno je uvedeno na
přihlášce (nutný občanský průkaz), od 7.30 do 12.00 hod. vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí na sekretariátu školy. Nevyzvednuté rozhodnutí bude v témže termínu zasláno zákonnému zástupci nezletilého uchazeče doporučeným dopisem.
Uchazeč přijatý ke studiu je povinen potvrdit svůj úmysl studovat na naší škole odevzdáním
zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Po doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné do 3 pracovních dnů podat odvolání proti tomuto rozhodnutí ředitele školy. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele střední školy k Odboru školství, sportu a kultury Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání poskytne výsledky testů přijímacího řízení škole nejpozději 28. 4. 2017 do 12h. Škola má povinnost zveřejnit výsledky přijímacího řízení do dvou pracovních dnů.

Uchazeč, který se z vážných důvodů (nutno doložit např. lékařskou zprávou, potvrzením od lékaře apod.) nemohl dostavit k jednotné zkoušce v prvním nebo druhém termínu, se může do tří dnů od termínu pro konání zkoušky omluvit řediteli školy, ve které měl jednotnou zkoušku konat. Je v kompetenci ředitele školy omluvu uznat nebo považovat za neplatnou.

Vážení rodiče, dovolujeme si upozornit na pravidla chování během přijímacího řízení:
1) Uchazeči mohou po absolvování prvního testu školu se zákonným zástupcem opustit. 
2) V průběhu psaní testů musí zákonní zástupci školu opustit. Mohou se vrátit až po ukončení testu. 

Přihlášky přijímá kancelář školy (přízemí budovy A) v pracovní době:
700 - 1200
1230 - 1530

Formulář přihlášky ke vzdělávání - studium ve střední škola denní forma; můžete si stáhnout návod na vyplnění přihlášky.

Jednotnou přijímací zkoušku stanoví v § 60 a následujících zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Ředitel školy stanoví nejpozději do 31. ledna 2017 kritéria přijímacího řízení.Výsledek hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení uchazeče podílí nejméně 60%.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

Studijní obor osmiletý – 60 žáků
Studijní obor šestiletý – 60 žáků

Studijní obor čtyřletý – 60 žáků

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace (dále jen "jednotná zkouška").

Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).

Termíny konání písemných testů jednotné zkoušky

STUDIUM

PRVNÍ KOLO
1. TERMÍN ZKOUŠKY
PRVNÍ KOLO
2. TERMÍN ZKOUŠKY

NÁHRADNÍ TERMÍN K PRVNÍMU TERMÍNU

NÁHRADNÍ TERMÍN K DRUHÉMU TERMÍNU

Čtyřleté 12. 4. 2017 19. 4. 2017 11. 5. 2017 12. 5. 2017
Osmileté
a šestileté
18. 4. 2017 20. 4. 2017 11. 5. 2017 12. 5. 2017

Jednotné zkušební schéma didaktických testů - 1. a 2. termín

Jednotné zkušební schéma didaktických testů - náhradní termín

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky.

Uchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení nejpozději do 1. března 2017. 

Každý uchazeč může konat písemné testy dvakrát.

  • V prvním termínu se jednotná zkouška koná ve škole, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako první v pořadí.
  • Ve druhém termínu se jednotná zkouška koná ve škole, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako druhou v pořadí.  Do celkového hodnocení se uchazeči započítává lepší výsledek písemných testů.

V prvním náhradním termínu koná uchazeč zkoušku ve škole, ve které byl omluven z prvního termínu jednotné zkoušky, a druhou náhradní zkoušku koná uchazeč ve škole, ve které byl omluven z druhého termínu jednotné zkoušky.

Písemné testy z českého jazyka a literatury a matematiky se konají vždy v jednom dni.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami dokládají k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení o uzpůsobení podmínek konání jednotné zkoušky.

Doporučujeme průběžně sledovat informace na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání: http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html

Ilustrační testy z pokusného ověřování organizace přijímacího řízení 2015 a 2016 naleznete zde: http://www.cermat.cz/ilustracni-testy-z-pokusneho-overovani-organizace-prijimaciho-rizeni-2015-a-2016-1404035405.html