Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019


Přihlášky přijímá kancelář školy (přízemí budovy A) v pracovní době:

700 - 1200

1230 - 1530

 

Formulář přihlášky ke vzdělávání - studium na střední škole - denní forma; formuláře a návod na vyplnění najdete zde.

Podrobné informace o přijímacím řízení najdete zde.


Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:

Studijní obor osmiletý – 30 žáků

Studijní obor šestiletý – 60 žáků

Studijní obor čtyřletý – 90 žáků

Pro uchazeče, kteří podají přihlášku na naši školu, nabízíme možnost absolvovat "Jak na přijímačky na Hejčíně". Bližší informace budou zveřejněny na této stránce. Sledujte naše stránky!!!

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury (specifikace zde) a  matematiky (specifikace zde) - dále jen "jednotná zkouška".

Jednotná zkouška se skládá z písemného testu ze vzdělávacího oboru český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru matematika v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Cermat“).

Termíny konání písemných testů jednotné zkoušky

STUDIUM

PRVNÍ KOLO

1. TERMÍN ZKOUŠKY

PRVNÍ KOLO

2. TERMÍN ZKOUŠKY

NÁHRADNÍ TERMÍN K PRVNÍMU TERMÍNU

NÁHRADNÍ TERMÍN K DRUHÉMU TERMÍNU

Čtyřleté

12. 4. 2018

16. 4. 2018

10. 5. 2018

11. 5. 2018

Osmileté

a šestileté

13. 4. 2018

17. 4. 2018

10. 5. 2018

11. 5. 2018

Jednotné zkušební schéma

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat dvě přihlášky.

Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2018.

Každý uchazeč může konat písemné testy dvakrát.

V prvním termínu se jednotná zkouška koná ve škole, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako první v pořadí.

Ve druhém termínu se jednotná zkouška koná ve škole, kterou uchazeč v přihlášce uvedl jako druhou v pořadí. 

Do celkového hodnocení se uchazeči započítává lepší výsledek písemných testů.

Uchazeč, který pro vážné důvody (nemoc potvrzená ošetřujícím lékařem) nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu.

V prvním náhradním termínu koná uchazeč zkoušku ve škole, ve které byl omluven z prvního termínu jednotné zkoušky, a druhou náhradní zkoušku koná uchazeč ve škole, ve které byl omluven z druhého termínu jednotné zkoušky.

Písemné testy z českého jazyka a literatury a matematiky se konají vždy v jednom dni.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami dokládají k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení o uzpůsobení podmínek konání jednotné zkoušky.

Doporučujeme průběžně sledovat informace na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání: 

http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2018-1404035422.html

Ilustrační testy: http://www.cermat.cz/jednotne-testy-z-roku-2017-1404035435.html

Školský zákon, který mimo jiné stanovuje povinnost základní školy pro potřeby přijímacího řízení převod slovního hodnocení do klasifikace (§ 51; odst. 3), aby mohlo dojít k řádnému vyplnění přihlášky.