Obor vzdělání 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium (šestileté)

Kritéria přijímacího řízení pro přijímání uchazečů ke vzdělávání ve školním roce 2017/2018

Šestiletý studijní obor - 7943K/61 Dvojjazyčné gymnázium

Ředitel Gymnázia, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 stanovil podle § 60 odst. 3 písm. a) školského zákona jednotná kritéria přijímacího řízení pro přijímání uchazečů ke vzdělávání ve školním roce 2017/2018 takto:

1) Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je vykonání povinné jednotné přijímací zkoušky, která se koná formou písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace. Jednotné testy realizuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále Centrum).

2) Pro šestiletý studijní obor -  7943K/61 Dvojjazyčné gymnázium je hranice úspěšnosti 30 bodů ze součtu bodového hodnocení testu z matematiky a z českého jazyka a literatury (počítáno z bodového hodnocení dodaného Centrem).

Nedosažení této hranice bude znamenat neúspěšné vykonání přijímací zkoušky.

3) Pro přijetí ke vzdělávání je rozhodující pořadí uchazečů, které bude sestaveno na základě výsledků hodnocení uchazeče v přijímacím řízení (40 % test z českého jazyka a literatury, 40 % test z matematiky) a dalších kritérií (20 % prospěch).  

4) Pořadí bude stanoveno následujícím způsobem: 

 • z bodových hodnot BP (body za prospěch)TC (body za test z českého jazyka a literatury, Centrum) a TM (body za test z matematiky, Centrum) se vypočte celkový počet bodů hodnocení v přijímacím řízení. Jeho výpočet vychází z podílů jednotlivých složek na celkovém výsledku hodnocení přijímacího řízení  a provádí se vzorcem: 

S = 0,2 . BP + 0,4 TM + 0,4 TC

  • na základě výsledků prospěchu uchazeče za poslední tři klasifikační období na ZŠ bude stanovena výpočtem bodová hodnota BP (body za prospěch, maximum 100 bodů při trvalém průměrném prospěchu 1,00) podle algoritmu: 

BP = 100 . (2 - p), kde

  p = (p+p+ p3+ m + c)/5; p1, p2, p3 jsou průměry známek za poslední tři klasifikační období

 m = (m+m+ m3)/3m1, m2, m3 jsou známky z matematiky za poslední tři klasifikační období

 c = (c+c+ c3)/3; c1, c2, c3 jsou známky z českého jazyka za poslední tři klasifikační období

  • Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání na zahraniční škole, doloží přeložená a úředně ověřená vysvědčení za poslední tři klasifikační období.
 • na základě výsledků dosažených v testu z českého jazyka a literatury se vypočte hodnota TC (body za český jazyk a literaturu, maximum 100 bodů), která vyjadřuje procentní úspěšnost v testu z českého jazyka literatury
 • Uchazečům, kteří nejsou občany České republiky nebo získali předchozí vzdělání na zahraniční škole, se na základě písemné žádosti promine test z českého jazyka. Ředitel školy ve spolupráci s Centrem vytvoří redukované hodnocení všech přijímaných uchazečů. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury.
 • v na základě výsledků dosažených v testu z matematiky se vypočte hodnota TM (body za matematiku, maximum 100 bodů), která vyjadřuje procentní úspěšnost v testu z matematiky
 • Celkový výsledek hodnocení uchazeče v přijímacím řízení vyjadřuje hodnota třídících bodů, podle kterých bude sestupně stanoveno pořadí uchazečů.
 • Třídící body vypočteme z hodnoty S, vynásobením číslem 100 a přičtením bodů za účast v soutěžích. Zohledňujeme umístění v okresních a vyšších kolech předmětových soutěží vyhlašovaných MŠMT: Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Soutěže v cizích jazycích, Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Matematický klokan, Astronomická olympiáda, Pythagoriáda. Za první tři místa v okresním kole je přičteno 5 bodů, za umístění od čtvrtého do desátého místa v okresním kole 2 body, za první tři místa v krajském kole 10 bodů, za umístění od čtvrtého do desátého místa v krajském kole 7 bodů. Body za jednotlivé soutěže se sčítají.
 • Dosáhnou-li uchazeči shodného počtu třídících bodů, rozhoduje o jejich pořadí počet bodů dosažený v jednotlivých složkách hodnocení, a to v pořadí TM, TC, BP.