ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Chemistry - Chemie

Chemistry - Chemie

Předmět je vyučován v prvních pěti ročnících šestiletého studia. V prvních dvou ročnících ještě v českém jazyce (povinná školní docházka). V druhém ročníku anglické sekce jsou již žáci v anglickém jazyce na takové úrovni, že je obvyklé výuku doplnit o shrnutí v angličtině, případně používat některé rozšiřující či doplňující materiály v angličtině. Od třetího ročníku již probíhá studium plně v anglickém jazyce.

Ve druhém a čtvrtém ročníku mají žáci kromě dvou hodin výuky týdně s celou třídou také praktická cvičení v laboratoři. Vyučující tak mohou výrazně posílit experimentální charakter chemie jako přírodní vědy. Žáci si mohou vyzkoušet mnohé zajímavé experimenty a získávají pro svůj profesní i soukromý život velmi důležité dovednosti. V předmaturitním a maturitním ročníku si žáci navíc mohou zvolit dvouhodinový seminář z chemie v anglickém jazyce. Tento seminář si obvykle volí až jedna třetina žáků na anglické sekci. V maturitním ročníku je žákům nabízen také anglický seminář z biochemie, který je velmi populární.

Používání anglického jazyka v chemii se může zdát na první pohled obtížné. Pravda ale je, že žáci na anglické sekci jsou po prvních dvou letech intenzívní výuky angličtiny na takové úrovni, že jim běžná komunikace nečiní problém. Odborná terminologie je vyučována postupně a je kladen důraz na pochopení a upevnění daných výrazů. Významným pomocníkem jsou žákům i studijní materiály shodné v anglické i české verzi, které připravil tým předmětové komise chemie a které jsou v původní podobě k nahlédnutí na webu školy http://smd.gytool.cz/vyukove-materialy/?s=chemie. Tyto materiály si vyučující anglické sekce průběžně aktualizují a doplňují podle uvážení a dávají je svým žákům k dispozici. Kromě těchto materiálů mohou žáci používat učebnice, které jsou jim ve škole k dispozici, nebo jiné zdroje z internetu.

Vyučující kladou důraz na aplikaci poznatků v praxi, logické propojení a porozumění vyučovaným chemickým principům. Chemie je totiž součástí života každého z nás. Pochopení jejích zákonitostí nám všem pomáhá orientovat se v současném světě. Schopnost rozumět odborným přírodovědným textům v angličtině je pro dnešní mladé lidi velikou výhodou. Naši absolventi studují lékařské a chemické obory jak u nás v ČR, tak i v zahraničí. Jsou úspěšní jak ve studiu, tak i v praxi. Většina odborných textů je právě v angličtině, na internetu lze narazit nejčastěji na anglické odborné i populární články.

Zpětná vazba od studentů je pro nás velmi důležitá a přesvědčuje nás o tom, že svou práci děláme dobře. Absolventi se často vracejí, aby nám hrdě řekli, jak se jim daří a v jakých oborech jsou úspěšní.

The subject is taught in all years of the six-year secondary school, in Year 1 and Year 2 still in Czech (during the age of compulsory schooling). In Year 2 of the English Section, the pupils’ level of English is such that it is possible to supplement lessons with a summary of the material studied in English, or use some other supplementary materials in English.From Year 3 the teaching is undertaken in English.

In the second and fourth grades, pupils, besides two hours of lessons per week with the whole class, also have practical exercises in the lab. Teachers can greatly enhance the experimental nature of chemistry as a natural science. Pupils can try out many interesting experiments and acquire very important skills for their professional and private life. In the pre-maturita and maturita years, students can also choose a two-hour chemistry seminar taught in English. This seminar is usually selected by as many as one-third of pupils in the English section. In the maturita year, students are also offered an English biochemistry seminar, which has proven to be very popular, too.

Using the English language in chemistry may seem difficult at first glance. But the truth is that pupils in the English section are, after the first two years of intensive English teaching, at such a level that ordinary communication does not make them a problem. Professional terminology is taught gradually and emphasis is placed on understanding and consolidating the given terms. The students and the study materials are the same as the English and Czech versions prepared by the team of the Subject Chemistry Commission and which are in their original form for inspection on the school website http://smd.gytool.cz/vyukove-materialy/?s=chemie. These materials are updated and supplemented at the discretion of the English section teachers and made available to their pupils. In addition to these materials, students can use textbooks available at school or other sources from the Internet.

Teachers place emphasis on the application of knowledge in practice, logical interconnection and understanding of the chemistry principles taught. Chemistry is part of everybody`s life. Understanding her laws helps us all to orient ourselves in today`s world. The ability to understand natural sciences in English is a great asset for today`s young people. Our graduates study medical and chemical fields both in the Czech Republic and abroad. They are successful both in the studio and in practice. Most of the expert texts are in English, the most common are the English professional and popular articles on the Internet.

Feedback from students is very important for us and convinces us that we do our job well. Graduates often return to tell us proudly how successful they are and where they are successful.