Obor vzdělání 7941K/81 Gymnázium

Kritéria přijímacího řízení pro přijímání uchazečů ke vzdělávání ve školním roce 2018/2019

Osmiletý studijní obor - 7941K/81 Gymnázium

Ředitel Gymnázia, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 stanovil podle § 60 odst. 3 písm. a) školského zákona jednotná kritéria přijímacího řízení pro přijímání uchazečů ke vzdělávání ve školním roce 2018/2019 takto:

1) Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je vykonání povinné jednotné přijímací zkoušky, která se koná formou písemných testů z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Jednotné testy realizuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále Centrum).

2) Pro osmiletý studijní obor - 7941K/81 Gymnázium je hranice úspěšnosti 40 bodů ze součtu bodového hodnocení testu z matematiky a z českého jazyka a literatury (počítáno z bodového hodnocení dodaného Centrem). 

Nedosažení této hranice bude znamenat neúspěšné vykonání přijímací zkoušky.

3) Pro přijetí ke vzdělávání je rozhodující pořadí uchazečů, které bude sestaveno na základě výsledků hodnocení uchazeče v přijímací řízení (40 % test z českého jazyka a literatury, 40 % test z matematiky) a dalších kritérií (20 % prospěch).  

4) Celkový výsledek hodnocení uchazeče v přijímacím řízení vyjadřuje hodnota třídících bodů, podle kterých bude sestupně stanoveno pořadí uchazečů.Třídící body vypočteme z hodnoty S, vynásobením číslem 100 a přičtením bodů za účast v soutěžích (seznam soutěží v poznámce pod čarou). 

  • z bodových hodnot BP (body za prospěch)TC (body za test z českého jazyka a literatury, Centrum) a TM (body za test z matematiky, Centrum) se vypočte celkový počet bodů hodnocení v přijímacím řízení. Jeho výpočet vychází z podílů jednotlivých složek na celkovém výsledku hodnocení přijímacího řízení  a provádí se podle vzorce: 

S = 0,2 . BP + 0,4 TM + 0,4 TC

  • na základě výsledků prospěchu uchazeče za poslední tři klasifikační období na ZŠ bude stanovena výpočtem bodová hodnota BP (body za prospěch, maximum 100 bodů při trvalém průměrném prospěchu 1,00) podle algoritmu:

BP = 100 . (2 - p), kde

  p = (p+p+ p3+ m + c)/5; p1, p2, p3 jsou průměry známek za poslední tři klasifikační období

 m = (m+m+ m3)/3m1, m2, m3 jsou známky z matematiky za poslední tři klasifikační období

 c = (c+c+ c3)/3; c1, c2, c3 jsou známky z českého jazyka za poslední tři klasifikační období

  • Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání na zahraniční škole, doloží přeložená a úředně ověřená vysvědčení za poslední tři klasifikační období.
  • Na základě výsledků dosažených v testu z českého jazyka a literatury se vypočte hodnota TC (body za český jazyk a literaturu, maximum 100 bodů), která vyjadřuje procentní úspěšnost v testu z českého jazyka a literatury.
  • Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se na základě písemné žádosti promine test z českého jazyka. Ředitel školy ve spolupráci s Centrem vytvoří redukované hodnocení všech přijímaných uchazečů. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury.
  • Na základě výsledků dosažených v testu z matematiky se vypočte hodnota TM (body za matematiku, maximum 100 bodů), která vyjadřuje procentní úspěšnost v testu z matematiky.
  • Zohledňujeme umístění v okresních a vyšších kolech předmětových soutěží vyhlašovaných MŠMT (seznam níže pod čarou). Za první tři místa v okresním kole je přičteno 5 bodů, za umístění od čtvrtého do desátého místa v okresním kole 2 body, za první tři místa v krajském kole 10 bodů, za umístění od čtvrtého do desátého místa v krajském kole 7 bodůVýsledky z jednotlivých soutěžích je nutné doložit diplomem nebo výsledkovou listinou potvrzenou základní školou žáka. Body za jednotlivé soutěže se sčítají. 
  • Dosáhnou-li uchazeči shodného počtu třídících bodů, rozhodl o jejich pořadí počet bodů dosažený v jednotlivých složkách hodnocení, a to v pořadí TM, TC, BP, případně další doplňující kritéria stanovená Centrem (procentuální úspěšnost v otevřených úlohách v testu z matematiky, českého jazyka - v tomto pořadí).

Soutěže vyhlašované MŠMT:

Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Soutěže v cizích jazycích, Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Matematický klokan, Astronomická olympiáda, Pythagoriáda, Evropa ve škole, Celostátní přehlídka dětských recitátorů – Dětská scéna, Česká liga robotiky, Daniel, Finanční gramotnost, Soutěž v programování, Pohár vědy – NEWTON, Sapere – vědět, jak žít, FYKOSí Fyziklání, Bobřík informatiky, Logická hra BRLOH, ChemQuest, Náboj Junior, Matematická soutěž Pangea, Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, Robotiáda, Zlatý list, Eurorebus, Zlatý oříšek, Náš svět, Logická olympiáda.