Obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium

Ředitel Gymnázia, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 stanovil podle § 60 odst. 3 písm. b) školského zákona jednotná kritéria přijímacího řízení pro přijímání uchazečů ke vzdělávání ve školním roce 2019/2020 takto:

1) Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je vykonání povinné jednotné přijímací zkoušky, která se koná formou písemných testů z předmětů český jazyk a literatura (dále jen český jazyk), matematika a její aplikace (dále jen matematika). Jednotné testy připravuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum).

2) Pro osmiletý studijní obor 79-41-K/81 Gymnázium je hranice úspěšnosti 40 bodů ze součtu bodového hodnocení testu z matematiky a z českého jazyka (počítáno z bodového hodnocení dodaného Centrem). 

Nedosažení této hranice bude znamenat neúspěšné vykonání přijímací zkoušky.

3) Pro přijetí ke vzdělávání je rozhodující pořadí uchazečů, které bude sestaveno na základě celkového výsledku hodnocení uchazeče v přijímacím řízení. Celkový výsledek hodnocení uchazeče v přijímacím řízení vyjadřuje hodnota třídících bodů TB, podle kterých bude sestupně stanoveno pořadí uchazečů. Třídící body vypočteme z hodnoty celkového počtu bodů S, vynásobením číslem 100 a přičtením bodů za účast v soutěžích BS (seznam soutěží naleznete v poznámce pod čarou).

TB = 100 . S + BS

  • výpočet celkového počtu bodů S hodnocení v přijímacím řízení vychází z podílů jednotlivých složek na celkovém výsledku hodnocení přijímacího řízení  a provádí se podle vzorce: 

S = 0,2 . BP + 0,4 TM + 0,4 TC

  • na základě výsledků prospěchu uchazeče za poslední tři klasifikační období na ZŠ bude stanovena výpočtem bodová hodnota BP (body za prospěch, maximum 100 bodů při trvalém průměrném prospěchu 1,00) podle algoritmu:

BP = 100 . (2 - p), kde

  p = (p+p+ p3+ m + c)/5; p1, p2, p3 jsou průměry známek za poslední tři klasifikační období

 m = (m+m+ m3)/3; m1, m2, m3 jsou známky z matematiky za poslední tři klasifikační období

 c = (c+c+ c3)/3; c1, c2, c3 jsou známky z českého jazyka za poslední tři klasifikační období

  • Na základě výsledků dosažených v testu z českého jazyka se vypočte hodnota TC (body za český jazyk, maximum 100), která vyjadřuje procentní úspěšnost v testu z českého jazyka a literatury.
  • Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání na zahraniční škole, doloží přeložená a úředně ověřená vysvědčení za poslední tři klasifikační období.
  • Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se na základě písemné žádosti promine test z českého jazyka. Ředitel školy ve spolupráci s Centrem vytvoří redukované hodnocení všech přijímaných uchazečů. Znalost českého jazyka ověří škola rozhovorem.
  • Na základě výsledků dosažených v testu z matematiky se vypočte hodnota TM (body za matematiku, maximum 100), která vyjadřuje procentní úspěšnost v testu z matematiky.
  • Zohledňujeme umístění v okresních a vyšších kolech předmětových soutěží vyhlašovaných MŠMT. Za první tři místa v okresním kole je přičteno 5 bodů, za umístění od čtvrtého do desátého místa v okresním kole 2 body, za první tři místa v krajském kole 10 bodů, za umístění od čtvrtého do desátého místa v krajském kole 7 bodůVýsledky z jednotlivých soutěží je nutné doložit diplomem nebo výsledkovou listinou potvrzenou základní školou žáka. Body za jednotlivé soutěže se sčítají. 

4) Dosáhnou-li uchazeči shodného počtu třídících bodů, rozhoduje o jejich pořadí počet bodů dosažený v jednotlivých složkách hodnocení, a to v pořadí TM, TC, BP. Pokud by po zohlednění všech těchto faktorů trvala shoda, rozhoduje o pořadí uchazečů úspěšnost v tzv. "komplexech úloh" jednotných testů, a to v pořadí matematika, český jazyk. Bližší informace o "komplexech úloh" najdete v pomocných kritériích stanovených Centrem.


Soutěže vyhlašované MŠMT, jejichž výsledky zohledňujeme v koeficientu BS:

Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Soutěže v cizích jazycích, Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Matematický klokan, Astronomická olympiáda, Pythagoriáda, Evropa ve škole, Celostátní přehlídka dětských recitátorů – Dětská scéna, Česká liga robotiky, Daniel, Finanční gramotnost, Soutěž v programování, Pohár vědy – NEWTON, Sapere – vědět, jak žít, FYKOSí Fyziklání, Bobřík informatiky, Logická hra BRLOH, ChemQuest, Náboj Junior, Matematická soutěž Pangea, Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, Robotiáda, Zlatý list, Eurorebus, Zlatý oříšek, Náš svět, Logická olympiáda.