Obor vzdělání 7941K/41 Gymnázium

Kritéria přijímacího řízení pro přijímání uchazečů ke vzdělávání ve školním roce 2018/2019

Čtyřletý studijní obor - 7941K/41 Gymnázium

Ředitel Gymnázia, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 stanovil podle § 60 odst. 3 písm. a) školského zákona jednotná kritéria přijímacího řízení pro přijímání uchazečů ke vzdělávání ve školním roce 2018/2019 takto:

1) Podmínkou pro přijetí uchazeče ke vzdělávání je vykonání povinné jednotné přijímací zkoušky, která se koná formou písemných testů z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Jednotné testy realizuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále Centrum).

2) Pro čtyřletý studijní obor - 7941K/41 Gymnázium je hranice úspěšnosti 30 bodů ze součtu bodového hodnocení testu z matematiky a z českého jazyka  a literatury (počítáno z bodového hodnocení dodaného Centrem). 

Nedosažení této hranice bude znamenat neúspěšné vykonání přijímací zkoušky.

3) Pro přijetí ke vzdělávání je rozhodující pořadí uchazečů, které bude sestaveno na základě výsledků hodnocení uchazeče v přijímací řízení (40 % test z českého jazyka a literatury, 40 % test z matematiky) a dalších kritérií (20 % prospěch).  

4) Celkový výsledek hodnocení uchazeče v přijímacím řízení vyjadřuje hodnota třídících bodů, podle kterých bude sestupně stanoveno pořadí uchazečů.Třídící body vypočteme z hodnoty S, vynásobením číslem 100 a přičtením bodů za účast v soutěžích (seznam soutěží v poznámce pod čarou). 

  • z bodových hodnot BP (body za prospěch), TC (body za test z českého jazyka a literatury, Centrum) a TM (body za test z matematiky, Centrum) se vypočte celkový počet bodů hodnocení v přijímacím řízení. Jeho výpočet vychází z podílů jednotlivých složek na celkovém výsledku hodnocení přijímacího řízení  a provádí se podle vzorce: 

S = 0,2 . BP + 0,4 TM + 0,4 TC

  • na základě výsledků prospěchu uchazeče za poslední tři klasifikační období na ZŠ bude stanovena výpočtem bodová hodnota BP (body za prospěch, maximum 100 bodů při trvalém průměrném prospěchu 1,00) podle algoritmu:

BP = 100 . (2 - p), kde

  p = (p+p2 + p3+ m + c)/5; p1, p2, p3 jsou průměry známek za poslední tři klasifikační období

 m = (m+m+ m3)/3m1, m2, m3 jsou známky z matematiky za poslední tři klasifikační období

 c = (c+c+ c3)/3; c1, c2, c3 jsou známky z českého jazyka za poslední tři klasifikační období

  • Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání na zahraniční škole, doloží přeložená a úředně ověřená vysvědčení za poslední tři klasifikační období.
  • Na základě výsledků dosažených v testu z českého jazyka a literatury se vypočte hodnota TC (body za český jazyk a literaturu, maximum 100 bodů), která vyjadřuje procentní úspěšnost v testu z českého jazyka a literatury.
  • Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se na základě písemné žádosti promine test z českého jazyka. Ředitel školy ve spolupráci s Centrem vytvoří redukované hodnocení všech přijímaných uchazečů. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury.
  • Na základě výsledků dosažených v testu z matematiky se vypočte hodnota TM (body za matematiku, maximum 100 bodů), která vyjadřuje procentní úspěšnost v testu z matematiky.
  • Zohledňujeme umístění v okresních a vyšších kolech předmětových soutěží vyhlašovaných MŠMT (seznam níže pod čarou). Za první tři místa v okresním kole je přičteno 5 bodů, za umístění od čtvrtého do desátého místa v okresním kole 2 body, za první tři místa v krajském kole 10 bodů, za umístění od čtvrtého do desátého místa v krajském kole 7 bodůVýsledky z jednotlivých soutěžích je nutné doložit diplomem nebo výsledkovou listinou potvrzenou základní školou žáka. Body za jednotlivé soutěže se sčítají. 
  • Dosáhnou-li uchazeči shodného počtu třídících bodů, rozhodl o jejich pořadí počet bodů dosažený v jednotlivých složkách hodnocení, a to v pořadí TM, TC, BP, případně další doplňující kritéria stanovená Centrem (procentuální úspěšnost v otevřených úlohách v testu z matematiky, českého jazyka - v tomto pořadí).

Soutěže vyhlašované MŠMT:

Matematická olympiáda, Fyzikální olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Soutěže v cizích jazycích, Olympiáda v českém jazyce, Dějepisná olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Matematický klokan, Astronomická olympiáda, Pythagoriáda, Evropa ve škole, Celostátní přehlídka dětských recitátorů – Dětská scéna, Česká liga robotiky, Daniel, Finanční gramotnost, Soutěž v programování, Pohár vědy – NEWTON, Sapere – vědět, jak žít, FYKOSí Fyziklání, Bobřík informatiky, Logická hra BRLOH, ChemQuest, Náboj Junior, Matematická soutěž Pangea, Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR, Robotiáda, Zlatý list, Eurorebus, Zlatý oříšek, Náš svět, Logická olympiáda.

1)    Podle počtu třídících bodů TB byli uchazeči sestupně seřazeni. Pokud dosáhlo více uchazečů shodného počtu třídících bodů, rozhodl o jejich pořadí počet bodů dosažený v jednotlivých složkách hodnocení, a to v pořadí TM, TC, BP, případně další doplňující kritéria stanovená Centrem (procentuální úspěšnost v otevřených úlohách v testu z matematiky, českého jazyka - v tomto pořadí). Přijati byli uchazeči v tomto pořadí až do stanoveného počtu přijímaných uchazečů (kapacity oboru).