Přijímací zkoušky / Entrance Exams

1. ročník

Termín přijímacích zkoušek do šestiletého gymnázia je 16. a 17. dubna 2019. Přijímací zkoušky na Anglickou sekci se konají pouze z českého jazyka a matematiky. Kompletní ilustrační testy z roku 2015 pro šestileté gymnázium najdete na http://www.cermat.cz/ilustracni-testy-sestileta-gymnazia-1404035120.html.

POZNÁMKA K VÝUCE ANGLIČTINY

V prvním ročníku začínáme učebnicí English File Pre-Intermediate - Third Edition, je tedy nezbytně nutné, aby uchazeči o studium již měli solidní znalosti anglického jazyka na úrovni A2, což přibližně odpovídá schopnostem jazykově zdatných žáků sedmých tříd ZŠ (úroveň učebnic Elementary, např. Project II, (New) Opportunities Elementary, Interchange I). Svou úroveň angličtiny si můžete ověřit i online, např:

Výuka anglického jazyka je prvním a druhém ročníku oproti jiným školám významně posílena, aby se vytvořily úspěšné předpoklady pro výuku vybraných předmětů v anglickém jazyce. Výuka předmětů v anglickém jazyce (matematika, zeměpis, biologie, chemie, fyzika a dějepis) začíná až ve 3. ročníku.

3. ročník

V případě volných míst (ještě nevíme, počkejte:-) vypisujeme PZ na vyšší šestileté gymnázium (pro žáky 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). Požadovaná vstupní úroveň AJ je B1+/B2, ve třetím ročníku začínáme učebnicí English File Upper-Intermediate - Third Edition. Doporučujeme vyzkoušet nějaký online test na B2, třeba iDnes.cz - rozřazovací test úrovně Intermediate (B2)

Year 1

The date of the entrance exams to the six-year gymnazium is 16th and 17th April 2019. The entrance exams to the English Section include only an exam from the Czech language and Mathematics. An example of the entrance tests (2015) to the six-year gymnazium can be found at http://www.cermat.cz/ilustracni-testy-sestileta-gymnazia-1404035120.html.

A NOTE ABOUT TEACHING ENGLISH

In Year 1, we teach English File Pre-Intermediate - Third Edition, so it is absolutely necessary for the applicants to have already a solid foundation in English at A2 level, which roughly corresponds to the ability of linguistically capable pupils of Year 7 at elementary school. (Textbooks at elementary level, for example Project II, (New) Opportunities Elementary, Interchange I). You can also check your English level online, for example:


Teaching English in Year 1 and 2 is given a considerable lesson allocation in comparison with other schools in order to create a successful prerequisite for teaching selected subjects in English. Teaching selected subjects (Mathematics, Geography, Biology, Chemistry, Physics and History) through the medium of English begins in Year 3 of the six-year gymnazium.

Year 3

In case of vacancies in Year 3 (we do not know yet, please wait :-) we organize the entrance exam to the higher six-year gymnazium (for pupils from Year 9 of elementary school and the corresponding years of other types of gymnazia). The required entrance level of English is B1 + / B2, in Year 3 we teach English File Upper-Intermediate - Third Edition. We recommend trying an online B2 test, such as Dnes.cz - Intermediate (B2) level test.