ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Přijímací zkoušky / Entrance ExamsPřijímací zkoušky 2024/2025 - 16. a 17. 4. 2024

Ve školním roce 2024/25 otevíráme 2 třídy, termín přijímacích zkoušek do šestiletého gymnázia je úterý a středa 16. a 17. dubna 2024. Přijímací zkoušky na česko-anglickou sekci se konají z českého jazyka a matematiky, a to formou centrálě zadávaných testů, které dodá společnost CERMAT. Více informací naleznete přímo na webu školy. Přejeme hodně štěstí :-)

Doporučená vstupní úroveň angličtiny na dvojjazyčné gymnázium (79-43-K/61)

Doporučená vstupní úroveň angličtiny na dvojjazyčné gymnázium (79-43-K/61) odpovídá úrovni mírně pokročilý/A2. Studenti na úrovni mírně pokročilý/A2 se orientují v následujících oblastech:
Slovní zásoba: rodina, škola, jídlo, dny a měsíce, přátelé, sporty, zájmy, denní aktivity, prázdniny
Mluvený projev: poměrně plynulý, jednodušší souvětí, správný slovosled v AJ, krátký rozhovor
Čtení: schopnost orientace a porozumění textu přiměřené úrovně
Gramatika: sloveso to be (am/is/are), otázky, záporné věty, základní časy (přítomný prostý, průběhový, minulý, budoucí), přivlastňovací zájmena (my/your/his/her, etc.), zájmena ve 4. pádě (me/you/him/her/us/them), pravidelná a nepravidelná slovesa (infinitiv + minulý čas + trpný rod), počitatelná a nepočitatelné podstatná jména, základní předložky, stupňování přídavných jmen

Nejdůležitějším předpokladem úspěšného zvládnutí 1. ročníku je zájem o angličtinu a chuť se do ní ponořit.

V prvním ročníku začínáme učebnicí English File Intermediate - Fourth Edition,

Svou úroveň angličtiny si můžete ověřit i online, např:

Výuka anglického jazyka je prvním a druhém ročníku oproti jiným školám významně posílena, aby se vytvořily úspěšné předpoklady pro výuku vybraných předmětů v anglickém jazyce. Výuka předmětů v anglickém jazyce (matematika, zeměpis, biologie, chemie, fyzika a dějepis) začíná až ve 3. ročníku.

Year 1

The date of the entrance exams to the six-year gymnazium is 16th and 17th April 2024. The entrance exams to the English Section include only an exam from the Czech language and Mathematics. For further information please go to https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

A NOTE ABOUT TEACHING ENGLISH

In Year 1, we teach English File Intermediate - Fourth Edition, so it is absolutely necessary for the applicants to have already a solid foundation in English at A2 level, which roughly corresponds to the ability of linguistically capable pupils of Year 7 at elementary school. You can also check your English level online, for example:


Teaching English in Year 1 and 2 is given a considerable lesson allocation in comparison with other schools in order to create a successful prerequisite for teaching selected subjects in English. Teaching selected subjects (Mathematics, Geography, Biology, Chemistry, Physics and History) through the medium of English begins in Year 3 of the six-year gymnazium.