Přijímací zkoušky / Entrance Exams

1. ročník

Termín přijímacích zkoušek do šestiletého gymnázia je 16. a 17. dubna 2020. Přijímací zkoušky na česko-anglickou sekci se konají pouze z českého jazyka a matematiky. Ilustrační testy pro šestileté gymnázium najdete na https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/sestilete-obory-cesky-jazyk-a-literatura

POZNÁMKA K VÝUCE ANGLIČTINY

V prvním ročníku začínáme učebnicí English File Pre-Intermediate - Fourth Edition, je tedy nezbytně nutné, aby uchazeči o studium již měli solidní znalosti anglického jazyka na úrovni A2, což přibližně odpovídá schopnostem jazykově zdatných žáků sedmých tříd ZŠ. Svou úroveň angličtiny si můžete ověřit i online, např:

Výuka anglického jazyka je prvním a druhém ročníku oproti jiným školám významně posílena, aby se vytvořily úspěšné předpoklady pro výuku vybraných předmětů v anglickém jazyce. Výuka předmětů v anglickém jazyce (matematika, zeměpis, biologie, chemie, fyzika a dějepis) začíná až ve 3. ročníku.

Year 1

The date of the entrance exams to the six-year gymnazium is 16th and 17th April 2020. The entrance exams to the English Section include only an exam from the Czech language and Mathematics. An example of the entrance tests to the six-year gymnazium can be found at https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/sestilete-obory-cesky-jazyk-a-literatura

A NOTE ABOUT TEACHING ENGLISH

In Year 1, we teach English File Pre-Intermediate - Fourth Edition, so it is absolutely necessary for the applicants to have already a solid foundation in English at A2 level, which roughly corresponds to the ability of linguistically capable pupils of Year 7 at elementary school. You can also check your English level online, for example:


Teaching English in Year 1 and 2 is given a considerable lesson allocation in comparison with other schools in order to create a successful prerequisite for teaching selected subjects in English. Teaching selected subjects (Mathematics, Geography, Biology, Chemistry, Physics and History) through the medium of English begins in Year 3 of the six-year gymnazium.