ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Pravidla využívání školní počítačové sítě

úprava platná od 3. 9. 2018 

1) Základní informace


Pod pojmem "počítačová síť" (dále jen "síť") se rozumí všechny technické i programové prostředky používané k propojení a provozu počítačů.
"Uživatelem počítačové sítě" (dále jen "uživatel") se rozumí každý, kdo přímo užívá výše zmíněné sítě, zmíněných počítačů či zařízení k nim připojených.
Za součást sítě je považováno technické vybavení (všechny počítače a jejich příslušenství, tiskárny, …). programové vybavení (nainstalované programy,…), Poskytované služby včetně služeb jiných serverů připojených do sítě internet WWW, e-mail, (POP3 + SMTP, FTP, ...).
Síť je povoleno využívat výhradně pro vzdělávací a výzkumné účely (V souladu s posláním školy a pravidly přijatelného využití sítě CESNET2).
Jedinou tolerovanou výjimkou je cílevědomé a smysluplné získávání, případně zpracování dat pro osobní potřebu uživatele (osobní e-mailová korespondence, vyhledávání textů písní, jízdních řádů, ...), tyto ostatní činnosti však nesmí mít převažující charakter a musí vést ke konkrétnímu, předem vytyčenému cíli.
Každý uživatel je plně zodpovědný za veškerou činnost prováděnou jím osobně a kýmkoliv dalším, kdo použije/zneužije jeho uživatelského účtu (vyjma situace, kdy uživatel nemohl přes veškerou prokazatelně vynaloženou snahu tomuto zneužití zabránit).
Uživatel nesmí zejména:
 • Provozovat jakoukoliv činnost v rozporu s platnými právními nebo etickými předpisy (např. zveřejňovat nebo šířit texty hanobící rasu, národ, přesvědčení, nebo skupinu obyvatel). 
 • Umožnit používat svůj účet jiné osobě.
 • Používat jinou než vlastní identifikaci (vydávat se za někoho jiného, případně používat účet, který byl přidělen jiné osobě).
 • Měnit případně se pokoušet o změnu systémové konfigurace počítačů, případně jiných periferií.
 • Poškozovat vybavení nebo funkčnost sítě.
 • Zbytečně zatěžovat síťové zdroje (přenosovou kapacitu linek, výpočetní výkon nebo diskový prostor serveru).
 • Využívat elektronických prostředků k obtěžování nebo zastrašování jiných uživatelů. Do této kategorie spadá i rozesílání řetězových dopisů či dopisů na náhodně vybrané adresy v síti.
 • Používat vulgárních a silně emotivních výrazů při komunikaci otevřené dalším účastníkům.
 • Navazovat komunikaci s náhodně vybranými účastníky jiných sítí.
 • Používat síť k získání neautorizovaného přístupu k neveřejným informačním zdrojům (i v majetku nebo správě jiných organizací).
 • Vědomě využívat ilegální programové vybavení a data, případně takovéto programy či data nabízet jiným.
 • Šířit nebo přechovávat destruktivní programy (data) nebo programy (data) infikované počítačovými viry. (I v podobě zdrojových kódů)
 • Provádět jakékoli akce, které vedou k narušení soukromí jiného uživatele, a to i v těch případech, kdy tento uživatel svá vlastní data explicitně nechrání.
Uživatel je povinen:
 • Po ukončení práce na počítači se neprodleně odhlásit ze sítě.
 • Při komunikaci s jinými sítěmi je uživatel povinen dodržovat pravidla, která platí v těchto sítích.
 • Neprodleně nahlásit správě sítě jakékoliv závady.
 • Neprodleně nahlásit správě sítě jakékoliv zjištěné porušení těchto pravidel ze strany jiných uživatelů.
Uživatel smí používat pouze přístupová práva, která mu řádným způsobem náležejí, a nesmí vyvíjet žádnou činnost směřující k obcházení tohoto ustanovení. Pokud uživatel jakýmkoliv způsobem získá přístupová práva, která mu nebyla přidělena (např. chybou programů nebo technického vybavení), je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit správě sítě. Takto získaná práva nesmí použít.

2) Zakládání a vedení uživatelských účtů

Na založení uživatelského účtu v síti gymnázia mají právo výhradně studenti a zaměstnanci školy, a to po celou dobu působení na gymnáziu.
Založení a vedení uživatelského účtu je bezplatné.
Uživatelský účet umožňuje uživatelům přistupovat ke zdrojům a využívat služeb sítě. Ostatní uživatelé nemají tento přístup povolen. 
Žákům školy  jsou uživatelské účty zakládány automaticky.
Jméno uživatelského účtu je generováno podle následujícíhom schematu:
 • U žáků - Příjmení a počáteční písmeno jména bez diakritiky (žák Petr Novák bude mít tedy jméno uživatelského účtu NovakP)
 • U zaměstnanců - Shodně jako u žáků, pouze dochází k vynechání počátečního písmena jména (zaměstnanec Michal Novák bude mít tedy jméno uživatelského účtu Novak)
Heslo k účtu musí mít délku v intervalu 5-14 znaků a smí být tvořeno pouze znaky anglické abecedy a číselnými kombinacemi, případně kombinacemi obojího. (Vzhledem k rozdílnému uspořádání znaků na na české a anglické klávesnici se nedoporučuje používat v heslech znaky Y a Z, při zadávání číselných kódů se doporučuje používat numerické části klávesnice)
Jako heslo nesmí být použity:
 • Veřejně známé údaje (rodná čísla, telefonní čísla, ...)
 • Slova obsažená ve slovnících. (čili triviální, snadno uhodnutelná hesla tvořená známými slovy)
Je zakázáno používat stejná hesla pro různé síťové zdroje nebo systémy.
Uživatel je povinen změnit si heslo:
 • Při prvním použití nově založeného účtu
 • V případě podezření na prozrazení hesla
3) Služby sítě: e-mail, SMTP, POP3

Ke každému uživatelskému účtu je přiřazená jednoznačná e-mail adresa ve tvaru JménoÚčtu@gytool.cz, (tedy např. uživatel s uživatelským jménem NovakP má e-mail adresu NovakP@gytool.cz)
Poštovní schránky uživatelů jsou uloženy na serveru mailer.gytool.cz, odtud je možné je odkudkoliv vybírat pomocí jakéhokoliv programu podporující POP3/SMTP protokol. Adresa POP3 serveru je POP3.gytool.cz, adresa SMTP serveru je SMTP.gytool.cz. (přístupové jméno a heslo je totožné se jménem uživatelského účtu a odpovídajícím heslem)
Velikost poštovních schránek je limitována přiděleným diskovým prostorem na disku H:.
 Pro dálkový přístup lze využít službu Outlook Web Acces spuštěním odkazu OWA na stránkách školy (pravý horní rok úvodní stránky), potom po běžném přihlášení lze obsluhovat poštu.

4) Služby sítě: WWW

Adresa školního WWW-serveru je http://www.gytool.cz

5 Služby sítě: diskový prostor

Ke každému uživatelskému účtu je přidělen diskový prostor na disku H: velikosti určené správou sítě, tento disk je pro každého uživatele privátní.
Přidělený prostor na disku H: je určen pouze pro potřeby výuky. Není zde dovoleno ukládat např. hry, osobní rozsáhlé archívy fotografií apod. Na síťové disky mohou vybraní uživatelé přistupovat službou VPN. 

6) Služby sítě: tiskárny/kopírky

Uživatelé mohou tisknout na jakékoliv tiskárně/kopírce, ke které mají přístupová práva. Implicitně mají všichni uživatelé přístup na lokální tiskárny, dále pak na tiskárny v učebnách informatiky, s výjimkou laserových a barevných. O nadstandardní na tiskárny je třeba žádat u správy sítě.
Před zahájením tisku je uživatel povinen zkontrolovat je-li tiskárna zapnutá a je-li v ní papír.
Je zakázáno používat jiný typ papíru než je uveden u příslušné tiskárny v tabulce, případně poškozený nebo nekvalitní papír.
Po dobu tisku je uživatel povinen být osobně přítomen u tiskárny a dohlížet na správný průběh tisku tak, aby mohl pohotově reagovat v případě jakéhokoliv problému. (Zmačkání papíru v tiskárně, ....)
Po ukončení tisku je uživatel povinen neprodleně uvést tiskárnu do výchozího stavu, tak aby mohl tisknout další zájemce.

7) Volně přístupná PC (na chodbách)

PC umístěna na chodbách slouží zejména k rychlému vyřizování elektronické pošty. Infokiosky slouží zejména k rychlému získání aktuálních provozních informací ze školního webu (rozvrh, suplování).

8) Využívání sítě WiFi

Budovy gymnázia A, B, C i budova jídelny D, jsou plně pokryty signálem zabezpečené sítě WiFi. Držitel uživatelského účtu může síť WiFi využívat i na vlastních zařízeních (notebooky, tablety, mobilní telefony apod.) na základě žádosti. Uživatel se zavazuje k dodržování pravidel pro využívání školní počítačové sítě a dále vyjadřuje souhlas s monitorováním provozu sítě WiFi. V případě, že bude na základě upozornění správy sítě CESNET nahlášeno podezřelé zařízení, které bude správou sítě dále identifikováno jako zařízení konktrétního uživatele, bude tento uživatel od sítě WiFi okamžitě odpojen.         

9) Provozní řád počítačové učebny


Do počítačových učeben je studentům povolen vstup pouze je-li přítomna osoba pověřená dozorem. Touto osobou může být pouze zaměstnanec školy.
V počítačových učebnách je zakázáno:
 • Konzumovat potraviny nebo nápoje
 • Obtěžovat ostatní uživatele nadměrným hlukem
 • Vypínat počítače bez souhlasu osoby pověřené dozorem
Uživatelé jsou povinni před odchodem z počítačových učeben uvést pracoviště do stavu způsobilého k další práci (zasunout židličku, uklidit,…).
Za vypnutí počítačů je odpovědná osoba pověřená dozorem, která využívá učebnu jako poslední.
Žáci mohou být v učebně přítomni pouze při přítomnosti osoby pověřené dozorem, tato osoba opouští učebnu zásadně jako poslední.
Počítačové učebny je možné využívat nad rámec výuky dle časového rozvrhu vyvěšeného před počítačovými učebnami.

10) Závěrečná ustanovení


V případě porušení těchto pravidel rozhodne správa sítě o potrestání viníka.
Uživatel má právo odvolat se proti rozhodnutí správy sítě k vedení školy. Toto odvolání nemá odkladný účinek.
Primárním smyslem počítačové sítě je zabezpečit výuku informatiky. Této potřebě je třeba přizpůsobit řešení případných sporných situací.
Tento dokument je považován za nadstavbu školního řádu; v případě řešení sporných situací má vyšší prioritu školní řád.
Správa počítačové sítě si vyhrazuje právo upravovat tato pravidla zejména s ohledem na vznik nových skutečností, které tato pravidla neřeší. O změnách musí být uživatelé neprodleně informováni.
Veškerá data uživatelů jsou považována za soukromá, nikdy však nelze vyloučit možnost neúmyslného prozrazení uživatelských dat vlivem např. technické poruchy.
Odpovědný pracovník školy je oprávněn monitorovat činnost uživatelů v mezích, které neohrožují veřejná, osobní či vlastnická práva jednotlivých uživatelů. Informace, se kterými v rámci této činnosti přichází do styku, je povinen udržovat v tajnosti a není oprávněn s těmito informacemi seznamovat další osoby. V případě zjištění porušení těchto pravidel, školního řádu, obecně platných právních nebo etických předpisů apod. je však povinen s touto skutečností seznámit odpovědného pracovníka školy, případně orgány činné v trestním řízení.