ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o přijímacím řízení pro vzdělávání ve školním roce 2024/2025

Vážení zákonní zástupci, vážení uchazeči,

dne 15. 5. 2024 v systému DIPSY a na úřední desce školy https://www.gytool.cz/o-skole/uredni-deska byl zveřejněn oficiální seznam přijatých uchazečů pro jednotlivé obory vzdělání.

Tím se rozhodnutí považují za oznámená. Rozhodnutí o přijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají.

Všem úspěšným uchazečům srdečně blahopřejeme k přijetí na Gymnázium, Olomouc-Hejčín, Tomkova 45 a těšíme se na setkání ve školním roce 2024/2025.


Ředitel Gymnázia, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 v souladu s § 59 a následujících zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro přijímání uchazečů ke vzdělávání ve školním roce 2024/2025 do těchto oborů vzdělání:

79-41-K/81 Gymnázium (osmileté) – pro žáky po úspěšném absolvování 5. třídy ZŠ

Počet přijímaných žáků: 56

79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium – česko-anglické šestileté vzdělávání – pro žáky po úspěšném absolvování 7. třídy ZŠ a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií

Počet přijímaných žáků: 56

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) – pro žáky po úspěšném absolvování 9. třídy ZŠ a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií

Počet přijímaných žáků: 56

Kritéria pro přijímání uchazečů ke vzdělávání ve školním roce 2024/2025 pro jednotlivé obory vzdělání

79-41-K/81 Gymnázium (osmileté)

79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium (šestileté) – česko-anglické vzdělávání 

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté)

Úpravy podmínek přijímacího řízení pro všechny obory vzdělání

I. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 a 2 písm. c) školského zákona mají nárok na úpravu podmínek k přijímání ke vzdělávání uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. osoby, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy přijímacího řízení odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám uchazeče. Informace jsou uvedeny v Kritériích pro přijímání uchazečů ke vzdělávání ve školním roce 2024/2025 pro jednotlivé obory vzdělání. Bližší informace jsou k dispozici na uchazeči s SVP.

 II. Osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí

Na základě ustanovení § 20 odst. 4 školského zákona mají na úpravu podmínek přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách nárok také osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky. Na základě jejich žádosti se těmto uchazečům promíjí přijímací zkouška z českého jazyka. Informace jsou uvedeny v Kritériích pro přijímání uchazečů ke vzdělávání ve školním roce 2024/2025 pro jednotlivé obory vzdělání. Bližší informace jsou k dispozici na Uchazeči vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí.

 III. Cizinci podle Lex Ukrajina

Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat didaktický test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

Informace jsou uvedeny v Kritériích pro přijímání uchazečů ke vzdělávání ve školním roce 2024/2025 pro jednotlivé obory vzdělání. Bližší informace k dispozici v zákoně č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace (Lex Ukrajina pro školství), ve znění pozdějších předpisů, a Opatření obecné povahy MŠMT – přijímací řízení podle Lex Ukrajina, ve znění pozdějších předpisů.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté)  

1. řádný termín – pátek 12. 4. 2024

2. řádný termín – pondělí 15. 4. 2024

79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium (šestileté česko-anglické)

1. řádný termín – úterý 16. 4. 2024

2. řádný termín – středa 17. 4. 2024

79-41-K/81 Gymnázium (osmileté)

1. řádný termín – úterý 16. 4. 2024

2. řádný termín – středa 17. 4. 2024

Náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky jsou stanoveny pro všechny obory vzdělání na dny:

1. termín – pondělí 29. 4. 2024

2. termín – úterý 30. 4. 2024

Ředitel Gymnázia, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 nevyhlašuje podle § 60g odst. 1 školského zákona pro 1. kolo přijímacího řízení pro přijímání uchazečů ke vzdělávání ve školním roce 2024/2025 školní přijímací zkoušku.

Možnosti podání přihlášky ke vzdělávání ve školním roce 2024/2025:

Přihlášku ke vzdělávání ve školním roce 2024/2025 lze podat 3 různými způsoby. Pokud podáte přihlášku elektronicky, získáte maximum možných výhod, ale podat přihlášku můžete také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

 I. Podání elektronicky v systému pro podávání elektronických přihlášek s ověřenou elektronickou identitou v Národním bodu pro identifikaci a 

    autentizaci (NIA) – nejčastěji lze využít Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identitu. 

    Podrobnosti k ověření identity naleznete na stránce https://www.identitaobcana.cz/ nebo https://info.identitaobcana.cz/idp/

    Postup k podání přihlášky elektronicky je k dispozici ve videu PODANI PRIHLASKY ELEKTRONICKY.

II. Podání výpisu vytištěného z online systému pro podávání elektronických přihlášek – v tomto případě bude přihlášce přidělen unikátní identifikační

    kód, prostřednictvím něhož se řediteli zpřístupní údaje z přihlášky.

    Postup k získání výpisu vytištěného z online systému pro podávání přihlášek je k dispozici ve videu VYPIS PRIHLASKY ZE SYSTEMU DIPSY 

III. Podání vyplněného tiskopisu s přílohami. Tiskopis zveřejní MŠMT způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Můžete si zvolit pouze jednu z možností, ideální variantou je elektronická online přihláška v systému DIPSY (https://www.dipsy.cz/).

Přihlášku ke vzdělávání ve školním roce 2024/2025 je nutné podat v termínu od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024.

Systém pro podávání elektronických přihlášek bude spuštěn na doméně https://www.dipsy.cz/  od 1. 2. 2024.

Podrobné informace k procesu podávání přihlášek jsou k dispozici na https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) určí a 1. 3. 2024 zveřejní v systému pro podávání elektronických přihlášek místo konání jednotné zkoušky uchazečem v obou termínech. 

 

Podání přihlášky do prvního kola:

I. Podání elektronicky v systému pro podávání elektronických přihlášek – přihlášku podáváte v systému pro podávání elektronických přihlášek, proto není nutné fyzicky navštívit školy, kam se uchazeč hlásí. Termín pro podání přihlášky prostřednictvím systému DIPSY je od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024. Přihláška včetně nahraných příloh bude elektronicky viditelná pro všechny školy, kam se uchazeč hlásí. Tato forma podání přihlášky je administrativně a časově velmi úsporná pro zákonné zástupce uchazeče, dále zákonní zástupci uchazeče i uchazeč uvidí výsledky přijímacích zkoušek v systému pro podávání elektronických přihlášek.

II. Podání výpisu vytištěného z online systému pro podávání elektronických přihlášek – v systému pro podávání elektronických přihlášek vyplníte přihlášku online, všechny přílohy nahrajete do systému pro podávání elektronických přihlášek, vytisknete ji, podepíšete, přihlášce bude přidělen unikátní kód a podáte v papírové formě na všechny školy, kam se uchazeč hlásí, osobně nebo doporučenou zásilkou s datem podání nejpozději 20. 2. 2024 doručovací společností nejpozději 20. 2. 2024.

III. Podání vyplněného tiskopisu s přílohami – vyplníte platný tiskopis přihlášky tolikrát, na kolik škol se uchazeč hlásí, uvedené pořadí škol musí být na všech podaných přihláškách shodné, ke každé přihlášce doložíte ty přílohy, které jednotlivé školy požadují, a podáte v papírové formě na všechny školy, kam se uchazeč hlásí, osobně nebo doporučenou zásilkou s datem podání nejpozději 20. 2. 2024 doručovací společnosti nejpozději 20. 2. 2024. Tato forma podání přihlášky je administrativně a časově velmi náročná pro zákonné zástupce uchazeče.

 

Místo pro podání výpisu vytištěného z online systému pro podávání elektronických přihlášek a tiskopisu přihlášky ke studiu s přílohami:

Výpis vytištěný z online systému pro podávání elektronických přihlášek a tiskopisu přihlášky ke studiu s přílohami ke vzdělávání na Gymnázium, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 je možné podávat:

  • osobně v kanceláři školy (vchod do budovy z ulice Tomkova, přízemí, č. dveří A164, A163, pondělí–pátek od 8:00 – 12:00 a 12:30 – 15:30) do 20. 2. 2024
  • doporučenou zásilkou s datem podání nejpozději 20. 2. 2024 doručovací společnosti

V případě dotazu se obracejte na e-mail mailbox@gytool.cz.

Pro základní informace k nové podobě přijímacího řízení doporučujeme sledovat webovou stránku

https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html, https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

K přípravě na jednotnou přijímací zkoušku, kterou připravuje Cermat, doporučujeme využít webovou stránku https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani