Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2019/2020


Ministerstvo školství,  mládeže   a  tělovýchovy   podle   §  60c  odst.  1   zákona   č.   561/2004   Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v  § 60  odst.  5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2018/2019.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího  oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

1.    termín : pátek 12. dubna 2019

2.   termín: pondělí 15. dubna 2019

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1.    termín : úterý 16. dubna 2019

2.   termín: středa 17dubna 2019

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

1.    termín : pondělí 13. května 2019

2.   termín: úterý 14. května 2019

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia, do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užitné umění a do oborů vzdělání v konzervatoři. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena. Do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užitné umění se koná talentová zkouška v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2019 podle § 62 odst. 3 školského zákona , do oborů vzdělání v konzervatoři se koná talentová zkouška v pra covních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2019 podle§ 88 odst. 2 školského zákona