Informace o přijímacím řízení pro vzdělávání ve školním roce 2021/2022
Za základě podaných zápisových lístků, po zohlednění odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí byly provedeny změny rozhodnutí nepřijatých uchazečů a aktualizována pořadí uchazečů všech oborů vzdělání:

7941K41

7943K61

7941K81

Změnu rozhodnutí si můžete přijít vyzvednout na sekretariát školy během pondělí 7. 6. 2021 v úředních hodinách

8:00 - 12:00 a 12:30 - 15:30
Oznámení o možnosti nahlédnout do spisu

Ředitel Gymnázia, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 v souladu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení, máte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho syna/dcery na Gymnázium, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Seznámit se a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři zástupců ředitele, číslo dveří A 161 (vstup do budovy z ulice Tomkova, přízemí) ve čtvrtek 20. 5. 2021 v době od 8.00 do 10.00 hod.

Upozornění: Zákonný zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné osoby průkaz totožnosti.

Ředitel Gymnázia, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 na základě nového mimořádného opatření MZd ČR ze dne 19. 4. 2021 č. j. MZDR15757/2021-48/MIN/KAN s platností od 21. 4. 2021, kterým se mění

mimořádné opatření ze dne 6. dubna 2021, MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN takto:

Uchazeči o vzdělávání ve střední škole jsou při přijímací zkoušce, bez ohledu na věk uchazeče, oprávněni nosit  jako  ochranný  prostředek  k zakrytí  úst  a  nosu  zdravotnickou  obličejovou  masku  nebo  obdobný prostředek (nemusí tedy mít při přijímací zkoušce respirátor FFP2).


Gymnázium, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 oznamuje všem zákonným zástupcům uchazečů, kteří podali přihlášku ke studiu Gymnázium, Olomouc – Hejčín, Tomkova 45 pro školní rok 2021-2022 pro obory vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté), 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium a 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté), že ve dnech 14. 4. – 16. 4. 2021 byly odeslány pozvánky k jednotné přijímací zkoušce doporučenou zásilkou D+1 přes poskytovatele poštovních služeb Česká pošta s.p.

Žádáme všechny zákonné zástupce uchazečů, aby si doporučenou zásilku vyzvedli u poskytovatele poštovních služeb Česká  pošta s.p.

V případě, že zásilka nebude poskytovatelem poštovních služeb doručena, kontaktujte paní A. Růžičkovou, tel. 585 711 113 (pracovní dny 7:30 – 12:00, 12:30 – 15:00) nebo zašlete mail na adresu ruzickova@gytool.cz.Ředitel Gymnázia, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45 v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/22 do těchto oborů vzdělání:

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) – pro žáky po úspěšném absolvování 9. třídy ZŠ a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií;                                                                                                            počet přijímaných žáků: 56

79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium (šestileté česko-anglické vzdělávání) – pro žáky po úspěšném absolvování 7. třídy ZŠ a odpovídajícího ročníku                                                                              víceletých gymnázií; počet přijímaných žáků: 56

79-41-K/81 Gymnázium (osmileté) – pro žáky po úspěšném absolvování 5. třídy ZŠ; počet přijímaných žáků: 56

Kritéria přijímacího řízení

79-41-K/41 Gymnázium                                            79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium                                            79-41-K/81 Gymnázium 

Termíny přijímací zkoušky: 

čtyřleté studium – 79-41-K/41 Gymnázium     

1. řádný termín         3. 5. 2021 (na škole uvedené v přihlášce v 1. pořadí)

2. řádný termín         4. 5. 2021 (na škole uvedené v přihlášce v 2. pořadí)

 

šestileté studium – 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium                                      osmileté studium – 79-41-K/81 Gymnázium   

1. řádný termín        5. 5. 2021 (na škole uvedené v přihlášce v 1. pořadí)             1. řádný termín      5. 5. 2021 (na škole uvedené v přihlášce v 1. pořadí)

2. řádný termín        6. 5. 2021 (na škole uvedené v přihlášce v 2. pořadí)             2. řádný termín      6. 5. 2021 (na škole uvedené v přihlášce v 2. pořadí)