ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o přijímacím řízení pro vzdělávání ve školním roce 2023/2024

Ředitel Gymnázia,  Olomouc  – Hejčín, Tomkova  45 v souladu s  § 60 zákona  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 do těchto oborů vzdělání:

  • 79-41-K/81 Gymnázium (osmileté) –pro žáky po úspěšném absolvování 5. třídy ZŠ; počet přijímaných žáků: 56
  • 79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium (šestileté) – pro žáky po úspěšném absolvování 7. třídy ZŠ a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií;                                                                                 počet přijímaných žáků: 56
  • 79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté) – pro žáky po úspěšném absolvování 9. třídy ZŠ a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázi;                                                                                                      počet přijímaných žáků: 56

Kritéria přijímacího řízení

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté)

79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium

79-41-K/81 Gymnázium (osmileté)

Termíny přijímací zkoušky:

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté)

1. řádný termín – čtvrtek 13. dubna 2023 (na škole uvedené v přihlášce v 1. pořadí)

2. řádný termín – pátek 14. dubna 2023 (na škole uvedené v přihlášce v 2. pořadí)

79-43-K/61 Dvojjazyčné gymnázium

1. řádný termín – pondělí 17. dubna 2023 (na škole uvedené v přihlášce v 1. pořadí)

2. řádný termín – úterý 18. dubna 2023 (na škole uvedené v přihlášce v 2. pořadí)

79-41-K/81 Gymnázium (osmileté)

1. řádný termín – pondělí 17. dubna 2023 (na škole uvedené v přihlášce v 1. pořadí)

2. řádný termín – úterý 18. dubna 2023 (na škole uvedené v přihlášce v 2. pořadí)

Přihláška ke vzdělávání

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. 

Přihláška se podává na tiskopisu, který poskytne ZŠ, kde uchazeč získává základní vzdělání, popř. je k dispozici na stránkách CERMATPořadí obou uvedených škol v případě podání přihlášky na dvě školy je vždy shodné.

Podání přihlášky

Přihlášku  ke  vzdělávání  na  Gymnázium,  Olomouc  –  Hejčín,  Tomkova  45  lze  podávat  osobně v kanceláři školy (vchod do budovy z ulice Tomkova, přízemí, č. dveří A164, pondělí – pátek od 8:00 – 12:00 a 12:30 – 15:30. Termín podání je do 1. 3. 2023. Lze podat též doporučenou zásilkou s datem podání doručovací společnosti nejpozději 1. 3. 2023 (nedoporučujeme).

Elektronicky lze přihlášku ke studiu podat pouze za podmínky elektronické konverze na kontaktním místě veřejné správy – Czech POINT v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Bez této konverze není zaslání přihlášky elektronickou cestou možné.  

Na základě Opatření obecné povahy č. j. MSMT-29772/2022-1 se cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále také „cizinec“) se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Dále má cizinec ve smyslu Opatření obecné povahy č. j. MSMT-29772/2022-1 na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

V případě dotazu se obracejte na e-mail cankova@gytool.cz nebo telefonicky +420 585711113.