O nás / About Us

 • Anglická sekce vznikla v roce 1991 na základě dohody vlády ČR a Velké Británie o spolupráci v oblasti školství, vědy a kultury. Jsme první státní česko-anglické gymnázium v ČR s více než pětadvacetiletou tradicí, na které se neplatí školní.
 • Každým rokem otevíráme dvě třídy pro nové studenty z řad absolventů 7. ročníků základních škol nebo 2. ročníků osmiletých gymnázií. Po složení rozdílových zkoušek z angličtiny umožňujeme mimořádně nadaným studentům studovat na bilingvní sekci od 3. ročníku.
 • V 1. a 2. ročníku výrazně navyšujeme dotaci hodin anglického jazyka (8 hodin týdně).
 • Od 3. ročníku u nás probíhá výuka předmětů Mathematics, Physics, History, Geography, Biology a Chemistry v anglickém jazyce.
 • Široké spektrum volitelných předmětů v českém i anglickém jazyce v 5. a 6. ročníku umožňuje našim studentům specializaci s ohledem na budoucí povolání.
 • Jazykovou výuku doplňujeme druhým cizím jazykem (němčina, španělština, francouzština, ruština) již od 1. ročníku.
 • Standardní výstupní jazyková úroveň maturantů z anglického jazyka je C1, nejlepší studenti dosahují úrovně C2. Připravujeme studenty na mezinárodní jazykové zkoušky nejvyšší úrovně (CAE, CPE).
 • Výuku u nás vedou zkušení čeští učitelé a zahraniční lektoři.
 • Spolupracujeme se školami a univerzitami v ČR, USA, Nizozemsku a dalších zemích.
 • Využíváme zdroje z Evropských strukturálních fondů na podporu rozvoje bilingvní výuky na naší škole a dalších školách v ČR.
 • Realizujeme výměnné pobyty a podporujeme studium v zahraničí za pomoci Open Society Fund a United World College.
 • V učebním plánu spojujeme prvky českého a britské vzdělávacího systému. Naši absolventi mají až 100% úspěšnost v příjímacím řízení na prestižní české a světové univerzity a vysoké školy a posléze nacházejí vynikající uplatnění na mezinárodním trhu práce a ve všech oblastech společenského života.

 • The English Section was founded in 1991 on the basis of an agreement between the Government of the Czechoslovak Republic and the United Kingdom on cooperation in the field of education, science and culture. We are the first state Czech-English grammar school in the Czech Republic with more than 25 years of tradition and with no tuition fees.
 • Every year we open two classes for new students from the 7th year of elementary school or 2nd year of grammar school. After passing the English Aptitude Test, we allow extraordinarily talented students to enter the bilingual section in the 3rd year of study.
 • In the 1st and 2nd year we significantly increase the number of English language classes (8 hours a week).
 • From the 3rd year of study onwards, Mathematics, Physics, History, Geography, Biology and Chemistry are taught in English.
 • A wide range of seminars in both Czech and English languages in the 5th and 6th year enables our students to specialize in accordance with their future profession.
 • As far as language teaching is concerned, we offer a second foreign language (German, Spanish, French, Russian) from the 1st year of study.
 • The standard level of English at graduation is set to C1, the best students reach even C2. We also prepare our students for international English language exams (CAE, CPE).
 • Teaching is conducted by experienced Czech teachers and foreign lecturers.
 • We cooperate with schools and universities in the Czech Republic, the USA, the Netherlands and other countries.
 • We use resources from the European Structural Funds to support the development of bilingual education at our school and other schools in the Czech Republic.
 • We offer exchanges and support studying abroad with the help of the Open Society Fund and United World College.
 • Our curriculum combines the best elements of the Czech and British education systems. Our graduates achieve almost 100% success in the admission process at prestigious Czech and international universities, which later opens the door to the top positions in the international labor market as well as in all areas of social life.