Předměty / Subjects

English

Vyučujeme již od 1. ročníku, požadovaná vstupní úroveň je A2. Končíme maturitou v 6. ročníku, nejlepší studenti dosahují úrovně C2. Opravdu. :-) Více informací o angličtině u nás naleznete na stránkách předmětové komise AJ na šestiletém gymnáziu, zde si pak můžete vyzkoušet rozřazovací test úrovně Elementary - (A2).

History - Dějepis

Dějepis není muzejní sbírkou dat nebo pracně nazpaměť naučenou básničkou. Učíme v souvislostech. Zajímají nás především moderní dějiny a jejich interpretace. Žáci uvažují o příčinách a následcích historických událostí.

K tomu nám slouží učební materiály v angličtině i češtině ušité na míru našimi učiteli pro žáky anglické sekce. Pracujeme s dobovými dokumenty, srovnáváme, interpretujeme, vytváříme a ověřujeme hypotézy. Rozvíjíme čtenářskou, ale hlavně občanskou gramotnost. Třešničkou na dortu je procvičení angličtiny, schopnosti vyjádřit a obhájit své myšlenky v cizím jazyce.

Geography - Zeměpis

Zeměpis je na anglické sekci vyučován v 1. a 2. ročníku v jazyce českém a ve 3., 4. a 6. ročníku v jazyce anglickém. V druhém ročníku je do výuky zařazována základní anglická zeměpisná terminologie. V předmaturitním a maturitním ročníku žákům navíc nabízíme dvouhodinový seminář ze zeměpisu v anglickém jazyce.

Během studia žáci získají komplexní poznatky z fyzické, socioekonomické i regionální geografie. Velký důraz klademe na pochopení jevů a procesů probíhajících v přírodním i společenském prostředí naší planety. Diskutujeme o příčinách a možných důsledcích vlivu člověka na krajinu a lidskou společnost, pokoušíme se hledat možnosti nápravy škod vzniklých lidským konáním. Chceme, aby si žáci uvědomovali, že zeměpis je věda syntetická a její využití je opravdu mnohostranné. Přenášení poznatků do praxe realizujeme v rámci exkurzí, které vycházejí ze ŠVP. Na naší škole působí Klub hejčínských cestovatelů.

Od třetího ročníku, kdy výuka probíhá plně v jazyce anglickém, žáci aktivně využívají své znalosti z hodin angličtiny, které jsou rozšířeny o odbornou zeměpisnou terminologii a díky povaze tohoto předmětu využívají a používají i termíny získané v ostatních přírodovědných a humanitních předmětech. Výukové materiály jsou žákům poskytovány formou pracovních listů. Nemusí si kupovat anglické učebnice vyjma atlasu (Phillips Modern School Atlas).

Schopnost sdílet názory na současné geopolitické uspořádání světa, problémy životního prostředí apod. by měla být přirozenou výbavou každého mladého člověka 21. století. Angličtina je nejužívanější jazyk v byznysu, při cestování, ve vzdělávání i ve vědě.

Mathematics - Matemetika

"Mathematics is not about numbers, equations, computations, or algorithms: it is about understanding." ~ William Paul Thurston.

Podobně jako v ostatních oborech vzdělání, které se vyučující na středních školách, patří matematika a její aplikace ke klíčovým schopnostem, které žák musí ovládat.

Na šestiletém dvojjazyčném oboru vzdělání se matematika vyučuje jako povinný předmět v následující časové dotaci:

Ročník I. II. III. IV. V. VI. Celkem
Matematika 3 3 4 4 3 5 22

Z uvedené časové dotace je vždy jedna hodina vymezena na cvičení z matematiky. Zde jsou žáci rozděleni do dvou skupin. Tabulka se týká žáků ve školním roce 2018-2019 navštěvujících 1. – 4. ročník. V 5. a 6. ročníku je dobíhající obor vzdělání, kde má matematika časovou dotaci 3 hodiny týdně, z toho jedna hodina týdně je vymezena na cvičení z matematiky, kde jsou žáci rozděleni do dvou skupin.

Vyučovací jazyk v prvním a druhém ročníku je český, ale již zde jsou vytvářeny předpoklady pro úspěšné zvládnutí přechodu výuky matematiky do anglického jazyka, která začíná třetím ročníkem. V prvních dvou ročnících si žáci například osvojují odborné anglické termíny a mají možnost mluvit anglicky i v hodinách matematiky.

Přechod na výuku matematiky v anglickém jazyce od třetího ročníku probíhá hladce a bez komplikací především díky intenzivní výuce předmětu anglický jazyk a literatura - v prvním i ve druhém ročníku mají žáci 8 hodin.

Žáci si také mohou v pátém a šestém ročníku zvolit povinně volitelný předmět Mathematics Seminar, v časové dotaci 2 hodiny týdně. V těchto povinně volitelných předmětech si rozšiřují matematické kompetence tím, že se zde probírají nová témata z oblasti matematiky a vyučující důsledně dbají, aby žáci dokázali probíraná témata prakticky aplikovat.

Obsah vyučovacího předmětu vychází z Rámcového vzdělávacího plánu Dvojjazyčného gymnázia. Obsahově zahrnuje předmět Mathematics stejný obsah učiva jako u oboru vzdělání v českém jazyce na gymnáziích, v povinně volitelném předmětu Mathematics Seminar rozšiřuje tento závazný okruh učiva. Obrovskou výhodou absolventa anglické sekce je, že vedle matematických znalostí dokáže plynně anglicky komunikovat v oblasti matematiky. To mu umožní studovat vysoké školy nejen v ČR, ale i v zahraničí. Dokonalá znalost odborného jazyka umožňuje efektivní práci s cizojazyčnými zdroji a ta přináší i výhodu komparace.

Výuku matematiky zajišťují již od prvního ročníku zkušení učitelé, kteří se třídou zpravidla pokračují ve výuce v jazyce anglickém. Při výuce jsou používány tradiční i moderní metody (například projektové výuky). Od třetího ročníku jsou všechny výukové materiály v jazyce anglickém.

Zvláštní pozornost je věnována talentovaným žákům, kteří mají možnost se účastnit soutěží v oblasti matematika, mají možnost docházet na individuální konzultace za svými učiteli, navštěvovat kroužek matematických soutěží, popř. spolupracovat s katedrami matematiky na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc.

Jako jedna z prvních v ČR má naše anglická sekce písemnou maturitu z matematiky (od roku 1997). Maturitní písemná práce má dvě části – multiple choice test, kde žáci vybírají z 5 možných odpovědí, a ve druhé části řeší čtyři jimi vybrané komplexní příklady ze šesti nabízených. Váha písemné maturitní zkoušky je 60%, ústní profilová část se soustřeďuje na ověření převážně teoretických souvislostí. Maturitní zkouška probíhá pouze v anglickém jazyce.

S nástupem povinné státní maturitní zkoušky z matematiky anglická sekce již nyní usiluje o získání výjimky, aby mohla testovat své žáky v anglickém jazyce, ve kterém se poslední čtyři roky před maturitou matematiku učí, na vlastním modelu osvědčených maturitních písemných prací, validovaných Přírodovědeckou fakultou UP Olomouc.

Absolventi školy se velmi často vracejí po nástupu na vybranou vysokou školu zpět na anglickou sekci a děkují svým učitelům za jejich práci. Mezi absolventy najdeme úspěšné studenty Harvard University, Oxfordu, londýnské The School of Economics a dalších zahraničních škol. V praxi se naši absolventi uplatňují na důležitých místech ve výzkumu, ekonomice, školství.

Všichni se shodují v tom, že „English Section is the gate to their successful life!

Physics - Fyzika

Předmět je vyučován v prvních pěti ročnících šestiletého studia. V prvních dvou ročnících ještě v českém jazyce (povinná školní docházka). V druhém ročníku anglické sekce jsou již žáci v anglickém jazyce na takové úrovni, že je obvyklé výuku doplnit o shrnutí v angličtině, případně používat některé rozšiřující či doplňující materiály v angličtině. Od třetího ročníku již probíhá studium plně v anglickém jazyce. Velkou výhodou je, že ve všech třech ročnících vyššího gymnázia, kde se výuka realizuje v angličtině, máme kromě dvou hodin výuky týdně s celou třídou také praktická cvičení v dělené třídě. Tam můžeme výrazně posílit experimentální charakter fyziky jako přírodní vědy, a to ve všech tématech povinných pro středoškolskou fyziku. Současně je možno lépe reagovat na individuální potřeby jednotlivých žáků jak z hlediska obsahu předmětu, tak případně i používání angličtiny ve fyzice. V předmaturitním a maturitním ročníku si žáci navíc mohou zvolit dvouhodinový seminář z fyziky v anglickém jazyce.

Používání anglického jazyka ve fyzice se může zdát na první pohled obtížné. Pravda ale je, že žáci anglické sekce jsou po prvních dvou letech intenzívní výuky angličtiny na takové úrovni, že jim běžná komunikace nečiní problém. Navíc dnes i v českém jazyce používáme spoustu anglických fyzikálních pojmů. Významným pomocníkem jsou žákům i studijní materiály shodné v anglické i české verzi, které připravil tým předmětové komise fyziky a které jsou v původní podobě k nahlédnutí na webu školy http://smd.gytool.cz/vyukove-materialy/?s=fyzika. Tyto materiály si vyučující anglické sekce průběžně aktualizují a doplňují podle vlastního uvážení a dávají je svým žákům k dispozici.

Schopnost rozumět odborným přírodovědným textům v angličtině je pro dnešní mladé lidi velikou výhodou. Fyzika je, ať se nám to líbí nebo ne, potřebná nejen pro technické obory. V dnešní době je třeba rozumět spoustě pojmů a souvislostí, i když mladý člověk studuje třeba biochemii, medicínu nebo jiný přírodovědný obor. Většina odborných textů je právě v angličtině, na internetu lze narazit nejčastěji na anglické odborné i populární texty. Ale i těm, kteří plánují třeba překladatelskou kariéru, se mohou znalosti načerpané alespoň v základním kurzu fyziky velmi hodit. Třeba proto, aby nepřekládali „Solar system“ jako „Soustava sluncí“, jak se vyskytlo v jedné velmi drahé a obrazově vydařené publikaci o planetách Sluneční soustavy.

Chemistry - Chemie

Předmět je vyučován v prvních pěti ročnících šestiletého studia. V prvních dvou ročnících ještě v českém jazyce (povinná školní docházka). V druhém ročníku anglické sekce jsou již žáci v anglickém jazyce na takové úrovni, že je obvyklé výuku doplnit o shrnutí v angličtině, případně používat některé rozšiřující či doplňující materiály v angličtině. Od třetího ročníku již probíhá studium plně v anglickém jazyce.

Ve druhém a čtvrtém ročníku mají žáci kromě dvou hodin výuky týdně s celou třídou také praktická cvičení v laboratoři. Vyučující tak mohou výrazně posílit experimentální charakter chemie jako přírodní vědy. Žáci si mohou vyzkoušet mnohé zajímavé experimenty a získávají pro svůj profesní i soukromý život velmi důležité dovednosti. V předmaturitním a maturitním ročníku si žáci navíc mohou zvolit dvouhodinový seminář z chemie v anglickém jazyce. Tento seminář si obvykle volí až jedna třetina žáků na anglické sekci. V maturitním ročníku je žákům nabízen také anglický seminář z biochemie, který je velmi populární.

Používání anglického jazyka v chemii se může zdát na první pohled obtížné. Pravda ale je, že žáci na anglické sekci jsou po prvních dvou letech intenzívní výuky angličtiny na takové úrovni, že jim běžná komunikace nečiní problém. Odborná terminologie je vyučována postupně a je kladen důraz na pochopení a upevnění daných výrazů. Významným pomocníkem jsou žákům i studijní materiály shodné v anglické i české verzi, které připravil tým předmětové komise chemie a které jsou v původní podobě k nahlédnutí na webu školy http://smd.gytool.cz/vyukove-materialy/?s=chemie. Tyto materiály si vyučující anglické sekce průběžně aktualizují a doplňují podle uvážení a dávají je svým žákům k dispozici. Kromě těchto materiálů mohou žáci používat učebnice, které jsou jim ve škole k dispozici, nebo jiné zdroje z internetu.

Vyučující kladou důraz na aplikaci poznatků v praxi, logické propojení a porozumění vyučovaným chemickým principům. Chemie je totiž součástí života každého z nás. Pochopení jejích zákonitostí nám všem pomáhá orientovat se v současném světě. Schopnost rozumět odborným přírodovědným textům v angličtině je pro dnešní mladé lidi velikou výhodou. Naši absolventi studují lékařské a chemické obory jak u nás v ČR, tak i v zahraničí. Jsou úspěšní jak ve studiu, tak i v praxi. Většina odborných textů je právě v angličtině, na internetu lze narazit nejčastěji na anglické odborné i populární články.

Zpětná vazba od studentů je pro nás velmi důležitá a přesvědčuje nás o tom, že svou práci děláme dobře. Absolventi se často vracejí, aby nám hrdě řekli, jak se jim daří a v jakých oborech jsou úspěšní.

Biology - Biologie

Předmět je vyučován ve všech ročnících šestiletého studia. V prvních dvou ročnících ještě v českém jazyce (povinná školní docházka). V druhém ročníku anglické sekce jsou již žáci v anglickém jazyce na takové úrovni, že je obvyklé výuku doplnit o shrnutí v angličtině, případně používat některé rozšiřující či doplňující materiály v angličtině. Od třetího ročníku již probíhá studium plně v anglickém jazyce.

Ve čtvrtém ročníku mají žáci kromě dvou hodin výuky týdně také praktická cvičení v laboratoři, kde jsou rozděleni do dvou skupin. Vyučující tak mohou výrazně posílit experimentální charakter biologie jako přírodní vědy. Soustředíme se na tzv. Hands-on aktivity, kdy žáci řeší mnohé úkoly, navrhují hypotézy a ty pak na základě experimentu potvrzují. V předmaturitním a maturitním ročníku si žáci navíc mohou vybrat dvouhodinový seminář z biologie v anglickém jazyce. Tento seminář si obvykle volí až polovina žáků anglické sekce.

Používání anglického jazyka v předmětu se může jevit na první pohled obtížné. Pravdou je, že biologie je náročná na odbornou terminologii, ale zároveň používá většinu pojmů, které jsou mezinárodní, a proto se vyskytují i v česky vyučované biologii. Žáci se s odbornou angličtinou seznamují postupně a vyučující dbají na to, aby si žáci znalosti anglických termínů pravidelně upevňovali a posilovali. Vyučující používají mnohé učebnice, které jsou jim ve škole k dispozici, nebo jiné zdroje z internetu.

Vyučující kladou důraz na aplikaci poznatků v praxe a porozumění vyučovaným biologickým principům. Pochopení biologických zákonitostí je pro nás důležitější než memorování a učení se něčemu bez pochopení souvislostí. Schopnost rozumět odborným přírodovědným textům v angličtině je pro dnešní mladé lidi velikou výhodou. Naši absolventi každoročně zvládají přijímací zkoušky na lékařské, farmaceutické, veterinární a přírodovědné fakulty v ČR i v zahraničí. Jsou úspěšní ve studiu a také pak v praxi. Angličtina je provází na každém kroku a znalost odborného jazyka je pro ně velkou devizou. Veškerá moderní literatura a současné vědecké články jsou publikovány v angličtině. Účast na vědeckých konferencích, studijních programech v zahraničí, ale také komunikace v rámci mezinárodních vědeckých kolektivů znamená pro naše absolventy díky výbornému základu z anglické sekce skvělé startovní podmínky.

Zpětná vazba od studentů je pro nás velmi důležitá a přesvědčuje nás o tom, že svou práci děláme dobře. Absolventi se často vracejí, aby nám hrdě řekli, jak se jim daří a v jakých oborech jsou úspěšní.

Počínaje 3. ročníkem, odborné předměty vyučujeme v anglickém jazyce

Semináře v anglickém jazyce

V 5. a 6. ročníku si žáci volí 3 odborné semináře, zde naleznete seznam těch, které se vyučují v anglickém jazyce.

5. ročník - předmaturitní semináře

CAE - dvouletý seminář je koncipovaný jako příprava na zkoušku CAE, mohou jej však navštěvovat všichni zájemci o pokročilou angličtinu (C1)

CAEF - CAE FAST TRACK - jednoletá verze předchozího semináře, v maturitním ročníku na něj navazuje seminář CPE

FCE - dvouletý seminář, příprava na zkoušku FCE (B2)

SBio - Seminář z biologie v anglickém jazyce

SDHI - Anglicko-český seminář z dějepisu

SChe - Seminář z chemie v anglickém jazyce

SMa - Seminář z matematiky v anglickém jazyce

SPh - Seminář z fyziky v anglickém jazyce

6. ročník - maturitní semináře

CAE - příprava na zkoušku CAE, pokračování semináře z 5. ročníku

CPE - příprava na mezinárodní zkoušku CPE, což je nejvyšší možná jazyková úroveň (C2). Navazuje na seminář CAE FAST TRACK (není podmínkou)

FCE - příprava na zkoušku FCE, pokračování semináře z 5. ročníku

SBCa    Seminář z biochemie v anglickém jazyce

SBio - Seminář z biologie v anglickém jazyce

Sge - Seminář ze zeměpisu v anglickém jazyce

SHi - Seminář z dějepisu v anglickém jazyce

SChe - Seminář z chemie v anglickém jazyce

SMa - Seminář z matematiky v anglickém jazyce

SPh - Seminář z fyziky v anglickém jazyceCopyright (c) 2018/2019 Anglická sekce gymnázia Olomouc-Hejčín