ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Předměty / Subjects

Angličtina - English

Vyučujeme již od 1. ročníku, požadovaná vstupní úroveň je A2. Končíme maturitou v 6. ročníku, nejlepší studenti dosahují úrovně C2. Opravdu. :-) Více o angličtině...

English is taught since Year 1, the required entry level is A2. Students graduate in Year 6 taking the Czech “Maturita” graduation exam. The best students reach as high as C2. Really. :-) More about English...

Odborné předměty - Specialised Subjects

V 1. a 2. ročníku se odborné přeměty vyučují ještě v českém jazyce (povinná školní docházka). V 2. ročníku anglické sekce jsou však již žáci v anglickém jazyce na takové úrovni, že je obvyklé výuku doplnit o shrnutí v angličtině, případně používat některé rozšiřující či doplňující materiály v angličtině. Ve 3., 4., 5. a 6. ročníku již probíhá studium plně v anglickém jazyce. V předmaturitním a maturitním ročníku žákům navíc nabízíme dvouhodinové odborné semináře v anglickém jazyce.

In Year 1 and Year 2, all specialised subjects are taught still in Czech (during the age of compulsory schooling). However, in Year 2 of the English Section the pupils’ level of English is such that it is possible to supplement lessons with a summary of the material studied in English, or use some other supplementary materials in English. In Year 3, Year 4, Year 5 and Year 6 the teaching is undertaken in English. In addition, we offer specialised seminars in English (two lessons a week) in Year 5 and Year 6 of the six-year gymnazium

History - Dějepis

Dějepis není muzejní sbírkou dat nebo pracně nazpaměť naučenou básničkou. Učíme v souvislostech. Více o dějepise...

History is not a museum collection of dates or a memorised poem. We teach in context. More about History...

Geography - Zeměpis

Zeměpis je na anglické sekci vyučován v 1. a 2. ročníku v jazyce českém a ve 3., 4. a 6. ročníku v jazyce anglickém. V druhém ročníku je do výuky zařazována základní anglická zeměpisná terminologie. V předmaturitním a maturitním ročníku žákům navíc nabízíme dvouhodinový seminář ze zeměpisu v anglickém jazyce. Více o zeměpise...

Geography is taught in Year 1 and Year 2 of the English Section in Czech and in Year 3, Year 4 and Year 6 in English. In Year 2, basic English geographical terminology is introduced. In addition, we offer a geography seminar in English (two lessons a week) in Year 5 and Year 6 of the six-year gymnazium. More about History...

Mathematics - Matematika

"Mathematics is not about numbers, equations, computations, or algorithms: it is about understanding." ~ William Paul Thurston

Podobně jako v ostatních oborech vzdělání, které se vyučující na středních školách, patří matematika a její aplikace ke klíčovým schopnostem, které žák musí ovládat. Více o matematice...

SImilarly to other education disciplines taught at secondary schools, mathematics and its applications belong to the key competences the pupil must master. More about Mathematics...

Physics - Fyzika

It doesn`t matter how beautiful your theory is, it doesn`t matter how smart you are. If it doesn`t agree with experiment, it`s wrong. ~ Richard P. Feynman

K posílení experimentálního charakteru této krásné přírodní vědy nám slouží mimo jiné i velký podíl praktických cvičení z fyziky. Více o fyzice...

To enhance the experimental nature of this beautiful natural science, we also have a great deal of practical exercises in physics. More about Physics...

Chemistry - Chemie

Předmět je vyučován v prvních pěti ročnících šestiletého studia. V prvních dvou ročnících ještě v českém jazyce (povinná školní docházka). V druhém ročníku anglické sekce jsou již žáci v anglickém jazyce na takové úrovni, že je obvyklé výuku doplnit o shrnutí v angličtině, případně používat některé rozšiřující či doplňující materiály v angličtině. Od třetího ročníku již probíhá studium plně v anglickém jazyce. Více o chemii...

The subject is taught in all years of the six-year secondary school, in Year 1 and Year 2 still in Czech (during the age of compulsory schooling). In Year 2 of the English Section, the pupils’ level of English is such that it is possible to supplement lessons with a summary of the material studied in English, or use some other supplementary materials in English. From Year 3 the teaching is undertaken in English. More about Chemistry...

Biology - Biologie

Předmět je vyučován ve všech ročnících šestiletého studia. V prvních dvou ročnících ještě v českém jazyce (povinná školní docházka). V druhém ročníku anglické sekce jsou již žáci v anglickém jazyce na takové úrovni, že je obvyklé výuku doplnit o shrnutí v angličtině, případně používat některé rozšiřující či doplňující materiály v angličtině. Od třetího ročníku již probíhá studium plně v anglickém jazyce. Více o biologii...

The subject is taught in all years of the six-year secondary school, in Year 1 and Year 2 still in Czech (during the age of compulsory schooling). In Year 2 of the English Section, the pupils’ level of English is such that it is possible to supplement lessons with a summary of the material studied in English, or use some other supplementary materials in English.From Year 3 the teaching is undertaken in English. More about Biology...

Semináře v anglickém jazyce

V 5. a 6. ročníku si žáci volí 3 odborné semináře, zde naleznete seznam těch, které se vyučují v anglickém jazyce.

5. ročník - předmaturitní semináře

PCAE - seminář je koncipovaný jako příprava na zkoušku CAE, mohou jej však navštěvovat všichni zájemci o velmi pokročilou angličtinu úrovně C1

PCAEF - CAE FAST TRACK - jednoletá verze předchozího semináře, v maturitním ročníku na něj navazuje seminář MCPE

PFCE - seminář je koncipovaný jako příprava na zkoušku FCE, mohou jej však navštěvovat všichni zájemci o pokročilou angličtinu úrovně B2

PSBI - Seminář z biologie v anglickém jazyce

PSDHI - Anglicko-český seminář z dějepisu

PSCHE - Seminář z chemie v anglickém jazyce

PSMA - Seminář z matematiky v anglickém jazyce

PSPH - Seminář z fyziky v anglickém jazyce

6. ročník - maturitní semináře

MCAE - příprava na zkoušku CAE, pokračování semináře z 5. ročníku

MCPE - příprava na mezinárodní zkoušku CPE, což je nejvyšší možná jazyková úroveň (C2). Navazuje na seminář CAE FAST TRACK (není podmínkou)

MFCE - příprava na zkoušku FCE, pokračování semináře z 5. ročníku

MSBCHA - Seminář z biochemie v anglickém jazyce

MSBIO - Seminář z biologie v anglickém jazyce

MSGE - Seminář ze zeměpisu v anglickém jazyce

MSHI - Seminář z dějepisu v anglickém jazyce

MSCH - Seminář z chemie v anglickém jazyce

MSMA - Seminář z matematiky v anglickém jazyce

MSPH- Seminář z fyziky v anglickém jazyceCopyright (c) 2019/2020 Anglická sekce gymnázia Olomouc-Hejčín