Povinně volitelné předměty

posledních dvou ročnících studia si žáci všech oborů vzdělání mohou vybrat ze široké nabídky povinně volitelných předmětů, které jim umožňují prohloubit si své znalosti.

V předmaturitním ročníku si žáci volí tři dvouhodinové předměty. V maturitním ročníku volí čtyři dvouhodinové předměty.

Povinně volitelné předměty jsou v předmaturitním i maturitním ročníku prostupné pro všechny obory vzdělání. Žáci si mohou vybrat povinně volitelné předměty v českém i anglickém jazyce, což nemůže nabídnout žádná jiná střední škola v blízkém okolí.  Tento model nabízí vysoký stupeň flexibility a kombinací pro výběr povinně volitelných předmětů. Široká nabídka kombinací povinně volitelných předmětů pokryje téměř všechny preference žáků.

NĚKOLIK POZNÁMEK K VÝBĚRU POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021

Při výběru povinně volitelných předmětů (PVP) byste měli zvážit své zájmy a schopnosti, zda jsou pro vás vhodné spíše humanitní, nebo přírodovědné předměty. Také byste měli už přemýšlet o tom, ze kterých předmětů byste chtěli maturovat. Povinně volitelné předměty a maturitní předměty by měly úzce souviset s předměty přijímací zkoušky na zvolený studijní obor vámi vybrané budoucí vysoké školy.

Výběr povinně volitelných předmětů je významným okamžikem pro vaši budoucí profesionální orientaci. Povinně volitelné předměty vám poskytují dostatečný časový rámec k prohloubení a rozšíření učiva, které budete potřebovat k příjímacím zkouškám na vámi vybranou vysokou školu. V PVP budete trávit 6 (v předmaturitním ročníku) a 8 hodin (v maturitním ročníku) týdně, což představuje 18% nebo 25% celkového počtu týdenních vyučovacích hodin v daném ročníku.

Vaše rozhodnutí by mělo být koncepční a promyšlené. Abyste takové rozhodnutí mohli učinit, po­třebujete k výběru povinně volitelných předmětů věnovat přiměřený čas. Pokud se budete rozhodovat v  časovém stresu, riziko nesprávné volby je velmi vysoké. Vaše volba je závazná buď na jeden, nebo dva roky (podle volby jednoletých, popř. dvouletých seminářů). Uvědomte si, že vaše volba je závazná a nelze po provedení volby v řádném termínu, následně ani na začátku školního roku 2020-2021, ani v průběhu školního roku 2020-2021 měnit již dříve zvolené povinně volitelné předměty.

Snažte se využít všech dostupných informací, které jsou k dispozici ještě před vaší volbou. Seznamte se s anotacemi jednotlivých povinně voli­telných předmětů, ŠVP jednotlivých povinně volitelných předmětů, dotazujte se starších spolužáků, učitelů, koordinátora pro PVP, kariérové poradkyně (Mgr. M. Králová), rodičů, přátel a dalších lidí, kterým důvěřujete, abyste nebyli později například „zaskočeni obsahem učiva“ a také požadavky na práci studentů v průběhu PVP. ŠVP i anotace najdete na stránkách školy. Zjistěte si také, jaké výstupy jsou očekávány od studentů PVP. Například velmi rozší­řeným omylem je představa, že každý PVP doučuje látku, která byla probírána v hodinách povinné výuky v nižších ročnících. Neplatí to globálně u všech PVP. Některé PVP mají za cíl zejména roz­šiřovat probírané učivo v hodinách povinné výuky, další se zaměřují na upevňování učiva.

Je vhodné obrátit se na učitele daných PVP a ptát si jich i na zdánlivé maličkosti. Dále máte možnost požádat o názor učitele daného předmětu v povinné výucevašeho třídního, rodiče a všech ostatních, u kterých máte jistotu, že to s Vámi myslí dobře (např. kamarádi, přátelé, odborní poradci atd.).

Seznamte se s požadavky ke společné (státní) i profilové (školní) maturitní zkoušce, abyste volbu volitel­ných předmětů s těmito požadavky vhodně skloubili. Požadavky najdete na stránkách školy, popř. Cermatu.

Volba povinně volitelných předmětů bude probíhat online. Na seznamu, který dostanete do třídy, si ověřte, zda je u vašeho jména relevantní email s koncovkou @gytool.cz. Pro volbu bude využíván výhradně tento mail.  Pokud email nesouhlasí, opravte ho čitelně (nejlépe velkými tiskacími písmeny, např. ZKOUSKA@GYTOOL.CZ). Ve své emailové schránce kontrolujte i spamovou složku. Pokud se mail s koncovkou @klon68.cz dostane do spamu, nastavte emailovou schránku tak, aby filtry emailové schránky nepovažovaly emaily z adresy s koncovkou @klon68.cz za spamovou zprávu.

V mailu dostanete přístupové heslo a potom výzvy k volbě povinně volitelných předmětů.

Po zaslání přístupového hesla dostanete výzvu k volbě povinně volitelných předmětů v předkole.  V předkole je nejširší možná nabídka povinně volitelných předmětů. Cílem předkola je zjistit, jaký je zájem o jednotlivé povinně volitelné předměty ze strany žáků školy. Proto je nezbytné si v předkole vybrat právě ty předměty, o které máte největší zájem. Na základě zájmu v předkole se do hlavního kola dostanou jen ty předměty, které v předkole volilo signifikantně významné množství studentů. Po zahájení hlavního kola budete opět vyzváni k volbě v hlavním kole, studenti si vyberou z nabídky hlavního kola a odešlou svou volbu online v určeném termínu. Tento krok musíte udělat i v případě, že nechcete měnit svou volbu z předkola. Pokud zvolíte předmět,  který nelze otevřít pro nízký počet zájemců, následuje další, doplňkové kolo. Opět budete elektronickým systémem vyzváni k volbě povinně volitelných předmětů.

 

Počítejte s tím, že při zpracování vámi vybraných volitelných předmětů se může stát, že nebude pravděpodobně možné uspokojit všechny uchazeče. Například některé PVP nebude možno otevřít pro malý zájem (pokud si PVP nezvolí alespoň 12 studentů). Bude-li počet zájemců nižší než 12, popř. nebude možné re­spektovat všechny vzniklé kombinace předmětů, a to z organizačních důvodů (sestavení rozvrhu), budete za této situace muset zvolit v dalším = kolizním kole jiný povinně volitelný předmět z předložené nabídky.

Pokud neposkytnete dostatečnou součinnost, například sdělením vámi preferovaných povinně volitelných předmětů ve stanoveném termínu a předepsaným způsobem, přechází vaše právo výběru na vašeho třídního učitele. Protože jste neposkytli součinnost, bude volba vašeho třídního učitele považována za závaznou vzhledem k vaší osobě. Výjimkou jsou pouze závažné důvody, například zdravotní (dlouhodobá nemoc, hospitalizace atd.). Není možné, aby skutečnost, že jste si nezvolili povinně volitelné předměty, brzdila celý proces pro vaše spolužáky.

Anotace jednotlivých povinně volitelných předmětů jsou popsány v pdf. dokumentu.

HLAVNÍ KOLO VOLBY PVP

Hlavní kolo výběru povinně volitelných předmětů pro předmaturitní ročník  pro školní rok 2020 - 2021 proběhne v termínu 8. 2. 2020 - 14. 2. 2020.

Hlavní kolo výběru povinně volitelných předmětů pro maturitní ročník  pro školní rok 2020 - 2021 proběhne v termínu 15. 2. 2020 - 21. 2. 2020.

Pokud si žák PVP nevybere do stanoveného termínu, budou mu PVP přiděleny.

Žáci obdrží výzvu a přístupový kód na svůj mail s koncovkou @gytool.cz.

Návod na volbu je k dispozici zde: JAK_NA_TO