Povinně volitelné předměty

VÝUKA POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ V PŘEDMATURITNÍM (G876543) A MATURITNÍM ROČNÍKU (G886644)

VE ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019

posledních dvou ročnících si žáci mohou vybrat ze široké nabídky povinně volitelných předmětů, které jim umožňují prohloubit jejich znalosti a dovednosti a jsou prospěšné pro jejich zvolenou profesní kariéru.

V předmaturitním ročníku si žáci volí tři dvouhodinové předměty, tj. 6 hodin týdně. V maturitním ročníku volí čtyři dvouhodinové předměty, tj. 8 hodin týdně.

Volitelné předměty jsou v předmaturitním i maturitním ročníku  prostupné pro všechny typy studia. Žáci si mohou vybrat semináře v českém i anglickém jazyce, což nemůže nabídnout žádná jiná střední škola v blízkém okolí.  Tento model nabízí vysoký stupeň flexibility a kombinací pro výběr volitelných předmětů. Široká nabídka kombinací seminářů pokryje téměř všechny preference žáků.

NĚKOLIK POZNÁMEK K VÝBĚRU POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

Váš výběr povinně volitelných předmětů (PVP) by měl zahrnovat silné stránky vaší osobnosti, které se projevují vaším zvýšeným zájmem o určité obory (např. humanitní nebo přírodovědné).  Při rozhodování o povinně volitelných předmětech byste měli pouvažovat také nad maturitními předměty, které by měly vycházet ze zvolených povinně volitelných předmětů, a měly by úzce souviset s předměty přijímací zkoušky na zvolený studijní obor vámi vybrané budoucí  vysoké školy.

 

Výběr povinně volitelných předmětů je významným okamžikem pro vaši budoucí profesionální orientaci. Povinně volitelné předměty Vám poskytují dostatečný časový rámec k prohloubení a rozšíření učiva, které budete potřebovat k příjímacím zkouškám na vámi vybranou vysokou školu. V PVP budete trávit 6 resp. 8 hodin týdně, což představuje 18% resp. 25% celkového počtu týdenních vyučovacích hodin v daném ročníku.

 

Vaše rozhodnutí by mělo být koncepční, promyšlené a uvážlivé. Abyste takové rozhodnutí mohli učinit, po­třebujete k výběru povinně volitelných předmětů věnovat přiměřený čas. Pokud se budete rozhodovat pod časovým stresem, riziko nesprávné volby je velmi vysoké. Vaše volba je závazná buď na jeden, nebo dva roky (podle volby jednoletých, popř. dvouletých seminářů). Uvědomte si, že nelze po provedení volby v řádném termínu, následně ani na začátku školního roku a v průběhu školního roku, měnit již dříve zvolené povinně volitelné předměty.

 

Snažte se využít všech informací, které jsou k dispozici ještě před Vaší volbou. Seznamte se s Anotacemi jednotlivých povinně voli­telných předmětů, ŠVP jednotlivých povinně volitelných předmětů, dotazujte se starších spolužáků, učitelů, koordinátora pro PVP, kariérových poradců (RNDr. Hartmannová, Mgr. Králová), rodičů, přátel a dalších lidí, kterým důvěřujete, abyste nebyli později například „zaskočeni obsahem učiva“ a také požadavky na práci studentů v průběhu semináře. Oba dokumenty najdete na stránkách školy. Zjistěte si také, jaké výstupy jsou očekávány od studentů semináře. Například velmi rozší­řeným omylem je představa, že každý seminář doučuje látku, která byla probírána v hodinách povinné výuky v nižších ročnících. Neplatí to globálně u všech PVP. Některé PVP mají za cíl zejména roz­šiřovat probírané učivo v hodinách povinné výuky, další se zaměřují na upevňování učiva.

 

Je vhodné obrátit se na učitele daných PVP a ptát si jich i na zdánlivé maličkosti, dále máte možnost požádat o názor učitele daného předmětu v povinné výuce, vašeho třídního, rodiče a všechny ostatní, u kterých máte jistotu, že to s Vámi myslí dobře (např. kamarádi, přátelé, odborní poradci atd.).

 

Seznamte se s požadavky ke společné (státní) i profilové (školní) maturitní zkoušce, abyste volbu volitel­ných předmětů s těmito požadavky vhodně skloubili. Najdete je na stránkách školy popř. Cermatu.

 

Volba povinně volitelných předmětů bude probíhat online. Na seznamu, který dostanete do třídy, si ověřte, zda je u Vašeho jména relevantní email popř. opravte za relevantní. Napište ho čitelně (nejlépe velkými tiskacími písmeny, např. ZKOUSKA@GYTOOL.CZ). Ve své emailové schránce kontrolujte i spamovou složku. Pokud se mail s koncovkou @klon68.cz dostane do spamu, nastavte emailovou schránku tak, aby filtry emailové schránky nepovažovaly emaily z adresy s koncovkou @klon68.cz za spamovou zprávu. Z toho mailu dostanete přístupové heslo a potom výzvy k volbě povinně volitelných předmětů.

 

Po zaslání přístupového hesla, následně dostanete výzvu k volbě povinně volitelných předmětů v předkole.  V předkole je nejširší možná nabídka povinně volitelných předmětů. Cílem předkola je zjistit, jaký je zájem o jednotlivé povinně volitelné předměty ze strany žáků školy. Proto je nezbytné si v předkole  vybrat právě ty předměty, o které mám největší zájem. Na základě zájmu v předkole se do hlavního kola dostanou jen ty předměty, které v předkole volilo signifikantně významné množství studentů. Po zahájení hlavního kola si studenti vyberou z nabídky hlavního kola a odešlou svou volbu online v určeném termínu. Pokud zvolí předmět, který nelze otevřít pro nízký počet zájemců, následuje další doplňkové kolo.

 

Počítejte s tím, že při zpracování Vámi vybraných volitelných předmětů se může stát, že nebude pravděpodobně možné uspokojit všechny uchazeče. Například některé semináře nebude možno otevřít pro malý zájem, pokud si seminář nezvolí 15 studentů, aby byl překročen minimální počet studentů ve skupině. Bude-li počet zájemců nižší než 15, popř. nebude možné re­spektovat všechny vzniklé kombinace předmětů, a to z organizačních důvodů (sestavení rozvrhu), budete za této situace muset zvolit jiný povinně volitelný předmět z předložené nabídky (tzv. kolizní kolo).

 

Pokud neposkytnete dostatečnou součinnost, například sdělením vámi preferovaných povinně volitelných předmětů ve stanoveném termínu a předepsaným způsobem, přechází Vaše právo výběru na vašeho třídního učitele. Protože jste neposkytli součinnost, bude volba vašeho třídního učitele považována za závaznou vzhledem k vaší osobě. Výjimkou jsou pouze závažné důvody, například zdravotní (dlouhodobá nemoc, hospitalizace atd.). Není možné, aby skutečnost, že jste si nezvolili povinně volitelné předměty, brzdila celý proces pro Vaše spolužáky.

 

 

ANOTACE PVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

Informace o jednotlivých PVP najdete v dokumentu Anotace PVP

MANUÁL NA VÝBĚR PVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

Informace o způsobu výběru jednotlivých PVP najdete v dokumentu 2018-01-13_MANUAL.pdf

BLOKY POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018-2019

PŘEDMATURITNÍ ROČNÍK (G876543)

ZKRATKA

PŘEDMĚT

1PVP

2PVP

3PVP

PSD

Seminář z dějepisu

PSD11

0

0

PKNJ

Konverzace v německém jazyce

0

PKNJ21

0

PSZ

Seminář ze zeměpisu

0

0

PSZ31

PKA

Konverzace v anglickém jazyce

0

PKA21

0

PSPH

Seminář z fyziky v anglickém jazyce

0

PSPH21

0

PCAEF

Seminář z anglického jazyka – kurz CAE Fast track

PCAEF11

0

0

PSM

Seminář z matematiky

0

0

PSM31

PSCHE

Seminář z chemie v anglickém jazyce

0

0

PSCHE31

PSGE

Seminář ze zeměpisu v anglickém jazyce

0

0

PSGE31

PCAE

Seminář z anglického jazyka – kurz CAE

0

PCAE21

0

PSMA

Seminář z matematiky v anglickém jazyce

PSMA11

0

0

PSI

Seminář z informatiky

0

PSI21

PSI31

PSDHI

Anglicko-český seminář z dějepisu

PSDHI11

PSDHI21

0

PSBIO

Seminář z biologie v anglickém jazyce

PSBIO11

PSBIO21

0

PSF

Seminář z fyziky

PSF11

0

PSF31

PSBI

Seminář z biologie

PSBI11

PSBI21

PSBI31

PSCH

Seminář z chemie

PSCH11

PSCH21

PSCH31

PFCE

Seminář z anglického jazyka – kurz FCE

PFCE11

PFCE21

PFCE31

PSVS

Společenskovědní seminář

PSVS11

PSVS12

PSVS21

PSVS31

 

MATURITNÍ ROČNÍK (G886644)

ZKRATKA

PŘEDMĚT G886644

1PVP

2PVP

3PVP

4PVP

MPEK

Písemná a elektronická komunikace

MPEK11

0

0

0

MZDG

Základy deskriptivní geometrie

MZDG11

0

0

0

M1SVV

Seminář z výtvarné výchovy jednoletý

0

M1SVV21

0

0

MKŠJD

Seminář ze španělského jazyka pro nešpanělštináře

0

0

MKŠJD31

0

MSMA

Seminář z matematiky v anglickém jazyce

0

0

0

MSMA41

MKFJ

Konverzace ve francouzském jazyce

MKFJ11

0

0

0

MCPE

Seminář z anglického jazyka – kurz CPE

MCPE11

0

0

0

MSBCHA

Seminář z biochemie v anglickém jazyce

0

MSBCHA21

0

0

MSHI

Seminář z dějepisu v anglickém jazyce

0

0

MSHI31

0

MSGE

Seminář ze zeměpisu v anglickém jazyce

0

0

0

MSGE41

MSI

Seminář z informatiky

0

MSI21

0

0

MLAT

Latinská a řecká odborná terminologie

0

0

0

MLAT41

MKA

Konverzace v anglickém jazyce

0

MKA11

0

0

MSCHE

Seminář z chemie v anglickém jazyce

0

0

MSCH31

0

MSHV

Seminář z hudební výchovy

0

0

MSHV31

0

MSPH

Seminář z fyziky v anglickém jazyce

MSPH11

0

MSPH31

0

MKNJ

Konverzace v německém jazyce

MKNJ11

MKNJ21

0

0

MSD

Seminář z dějepisu

MSD11

0

0

MSD41

MSBIO

Seminář z biologie v anglickém jazyce

MSBIO11

0

0

MSBIO41

MLS

Literární seminář

0

MLS21

MLS31

0

MSE

Seminář z ekonomie

0

MSE21

0

MSE41

MSBCH

Seminář z biochemie

0

MSBCH21

0

MSBCH41

MSZ

Seminář ze zeměpisu

0

0

MSZ31

MSZ41

MSCH

Seminář z chemie

MSCH11

0

MSCH31

0

MSM

Seminář z matematiky

0

MSM21

0

MSM41

MSF

Seminář z fyziky

MSF11

0

MSF31

MSF41

MCAE

Seminář z anglického jazyka – kurz CAE

MCAE11

MCAE21

MCAE31

0

MFCE

Seminář z anglického jazyka – kurz FCE

MFCE11

0

MFCE21

MFCE41

MSBI

Seminář z biologie

MSBI11

MSBI21

MSBI31

MSBI41

MSVS

Společenskovědní seminář

MSVS11

MSVS21

MSVS31

MSVS41