ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Povinně volitelné předměty

 

PVP plánované pro školní rok 2022-2023

 

Na základě výběru PVP žáky předmaturitního ročníku G876543 jsou plánovány pro školní rok 2022-2023 následující povinně volitelné předměty:

Biology Seminar

Deskriptivní geometrie

Dvouletý seminář z výtvarné výchovy

English - Czech History Seminar

English Seminar - CAE

English Seminar - CAE fast track

Geography Seminar

Chemistry Seminar

Konverzace v německém jazyce

Literární a jazykové praktikum

Mathematics Seminar

Physics Seminar

Seminář finanční gramotnost

Seminář z anglického jazyka – kurz FCE

Seminář z biologie

Seminář z dějepisu

Seminář z ekonomie

Seminář z fyziky

Seminář z chemie

Seminář z informatiky

Seminář z matematiky

Seminář ze zeměpisu

Společenskovědní seminář

 

Na základě výběru PVP žáky maturitního ročníku G886644 jsou plánovány pro školní rok 2022-2023 následující povinně volitelné předměty:

Biochemistry Seminar

Biology Seminar

Deskriptivní geometrie

Dvouletý seminář z výtvarné výchovy

English Seminar - CAE

English Seminar - CPE fast track

Geography Seminar

History Seminar

Chemistry Seminar

Konverzace v německém jazyce

Latinská a řecká odborná terminologie

Literární seminář

Physics Seminar

Projektový management

Seminář finanční gramotnost

Seminář z anglického jazyka – kurz FCE

Seminář z biochemie

Seminář z biologie

Seminář z dějepisu

Seminář z ekonomie

Seminář z fyziky v českém jazyce

Seminář z hudební výchovy

Seminář z chemie

Seminář z informatiky

Seminář z matematiky

Seminář z mediální výchovy

Seminář ze zeměpisu

Společenskovědní seminář

 

Přesné uspořádání jednotlivých PVP do výukových bloků a zařazení žáků do jednotlivých skupin bude zveřejněno nejpozději do 27. 6. 2022, 12:00.

HLAVNÍ KOLO VÝBĚRU

POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

Hlavní kolo (závazný výběr PVP jednotlivými žáky) pro žáky předmaturitního ročníku (dále G876543) bylo zahájeno nejpozději 29. 1. 2022. Žáci obdrželi výzvu k výběru PVP včetně jejich přístupového kódu do systému výběru PVP (https://rozrazeni.klon68.cz/) na jejich mail s koncovkou @gytool.cz. Žáci si vyberou tři PVP. Pokud si žák zvolí méně než tři PVP nebo nezvolí si žádný PVP, budou chybějící předměty zvoleny třídním učitelem Vaší třídy, ve spolupráci s vedoucím projektu PVP.

Návod naleznete na odkaze PVP_JAK_NA_TO.

Termín ukončení hlavního kola je v sobotu 5. 2. 2022, 20:00.

 

Hlavní kolo (závazný výběr PVP jednotlivými žáky) pro žáky maturitního ročníku (dále G886643) bude zahájeno nejpozději do 7. 2. 2022, 15:00. Žáci obdrží výzvu k výběru PVP včetně jejich přístupového kódu do systému výběru PVP (https://rozrazeni.klon68.cz/) na jejich mail s koncovkou @gytool.cz. Žáci si vyberou čtyři PVPŽáci, kteří v předmaturitním ročníku si vybrali dvouletý PVP –P2SVV, si zvolí jako jeden PVP tento předmět z předmaturitního ročníku. Pokud si žák zvolí méně než čtyři PVP nebo nezvolí si žádný PVP, budou chybějící předměty zvoleny třídním učitelem Vaší třídy, ve spolupráci s vedoucím projektu PVP.

Návod naleznete na odkaze PVP_JAK_NA_TO.

Termín ukončení hlavního kola je plánováno na sobotu 12. 2. 2022, 20:00.

V případě dotazů, nejasností se obracejte na vedoucího projektu PVP osobně nebo e-mail pohanel@gytool.cz.

 

VÝBĚR PVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

posledních dvou ročnících studia si žáci všech oborů vzdělání mohou vybrat ze široké nabídky povinně volitelných předmětů (PVP), které jim umožňují prohloubit jejich znalosti a dovednosti a jsou prospěšné pro jejich zvolenou profesní kariéru. 

V předmaturitním ročníku si žáci všech oborů vzdělání volí tři dvouhodinové předměty, tj. 6 hodin týdně. V maturitním ročníku volí čtyři dvouhodinové předměty, tj. 8 hodin týdně.

Povinně volitelné předměty jsou v předmaturitním i maturitním ročníku  prostupné pro všechny obory vzdělání. Žáci si mohou vybrat povinně volitelné předměty v českém i anglickém jazyce, což nemůže nabídnout žádná jiná střední škola v blízkém okolí.  Tento model nabízí vysoký stupeň flexibility a kombinací pro výběr povinně volitelných předmětů. Široká nabídka kombinací povinně volitelných předmětů pokryje téměř všechny preference žáků.

U oboru vzdělání 7943K61 Dvojjazyčné gymnázium platí, že pokud se nejazykový předmět vyučuje jako povinný předmět v anglickém jazyce, koná se maturitní zkouška vždy z tohoto předmětu v anglickém jazyce, i když žák si žák vybere povinně volitelný předmět v českém jazyce. Na tomto oboru vzdělání maturitní zkoušku z matematiky, fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a dějepisu budete vždy konat v anglickém jazyce, proto je lépe si volit povinně volitelný předmět v anglickém jazyce.

U oboru vzdělání 7943K61 Dvojjazyčné gymnázium je tedy v souladu s platným ŠVP Dvojjazyčného gymnázia nezbytné, aby si žák v předmaturitním i maturitním ročníku zvolil minimálně jeden nejazykový předmět, který se vyučuje v anglickém jazyce.

 

NĚKOLIK POZNÁMEK K VÝBĚRU POVINNĚ VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

Váš výběr povinně volitelných předmětů (PVP) by měl zahrnovat silné stránky vaší osobnosti, které se projevují vaším zvýšeným zájmem o určité obory (např. humanitní nebo přírodovědné).  Při rozhodování o povinně volitelných předmětech byste měli pouvažovat také nad maturitními předměty, které by měly vycházet ze zvolených povinně volitelných předmětů a měly by úzce souviset s předměty přijímací zkoušky na zvolený studijní obor vámi vybrané budoucí vysoké školy.

Výběr povinně volitelných předmětů je významným okamžikem pro vaši budoucí profesionální orientaci. Povinně volitelné předměty vám poskytují dostatečný časový rámec k prohloubení a rozšíření učiva, které budete potřebovat k příjímacím zkouškám na vámi vybranou vysokou školu. V povinně volitelných předmětech budete trávit 6 nebo 8 hodin týdně, což představuje 18% nebo 25% celkového počtu týdenních vyučovacích hodin v daném ročníku.

Vaše rozhodnutí by mělo být koncepční, promyšlené a uvážlivé. Abyste takové rozhodnutí mohli učinit, po­třebujete k výběru povinně volitelných předmětů věnovat  přiměřený čas. Pokud se budete rozhodovat pod časovým stresem, riziko nesprávné volby je velmi vysoké. Vaše volba je závazná buď na jeden, nebo dva roky (podle volby jednoletých, popř. dvouletých PVP). Uvědomte si, že vaše volba je závazná. Po provedení volby v řádném termínu vaši volbu již nelze měnit po ukončení výběru PVP, ani následně na začátku školního roku 2022-2023, a ani v průběhu školního roku 2022-2023.

Snažte se využít všech dostupných informací, které jsou k dispozici, ještě před vaší volbou. Seznamte se s dokumentem Anotace povinně volitelných předmětů, ŠVP jednotlivých povinně volitelných předmětů, dotazujte se starších spolužáků, učitelů, koordinátora pro PVP, kariérové poradkyně (Mgr. Králové), svých rodičů, přátel a dalších lidí, kterým důvěřujete, abyste nebyli později „zaskočeni obsahem učiva“ a také požadavky na práci studentů v průběhu výuky povinně volitelných předmětů.

Přílohu č.1 Volitelné předměty i anotace najdete na stránkách školy. Zjistěte si také, jaké výstupy jsou očekávány od žáků v jednotlivých povinně volitelných předmětů. Například velmi rozší­řeným omylem je představa, že každý povinně volitelný předmět doučuje látku, která byla probírána v hodinách povinné výuky v nižších ročnících. Neplatí to globálně u všech povinně volitelných předmětů. Některé povinně volitelné předměty mají za cíl zejména roz­šiřovat probírané učivo v hodinách povinné výuky, další se zaměřují na upevňování učiva.

Je vhodné obrátit se na učitele daných povinně volitelných předmětů a ptát si jich i na zdánlivé maličkosti, dále máte možnost požádat o názor učitele daného předmětu v povinné výucevašeho třídního učitele, rodiče a všech ostatních, u kterých máte jistotu, že to s vámi myslí dobře (např. kamarádi, přátelé, odborní poradci atd.).

Seznamte se s požadavky ke společné (státní) i profilové (školní) maturitní zkoušce, abyste volbu volitel­ných předmětů s těmito požadavky vhodně skloubili. Najdete je na stránkách školy, popř. Cermatu.

Volba povinně volitelných předmětů bude probíhat online. Emailové adresy jsou generovány ze školního informačního  systému.  Pro výběr povinně volitelných předmětů bude využíván váš email s koncovkou @GYTOOL.CZ. Ověřte si, zda máte váš školní mail funkční. Pokud tomu tak není, kontaktujte správce sítě pana M. Hornu, který vám pomůže problém vyřešit. Ve své emailové schránce kontrolujte i spamovou složku. Pokud se mail s koncovkou @klon68.cz dostane do spamu, nastavte emailovou schránku tak, aby filtry emailové schránky nepovažovaly emaily z adresy s koncovkou @klon68.cz za spamovou zprávu. Z toho mailu dostanete přístupové heslo a potom výzvy k volbě povinně volitelných předmětů.

Po zaslání přístupového hesla na váš mail s koncovkou @GYTOOL.CZ, následně dostanete výzvu k volbě povinně volitelných předmětů v předkole.  V předkole je nejširší možná nabídka povinně volitelných předmětů. Cílem předkola je zjistit, jaký je zájem o jednotlivé povinně volitelné předměty ze strany žáků školy. Proto je nezbytné vybrat si v předkole  právě ty předměty, o které máte největší zájem.

Na základě zájmu v předkole se do hlavního kola dostanou jen ty předměty, které v předkole volilo signifikantně významné množství žáků. Po zahájení hlavního kola si žáci vyberou z nabídky hlavního kola a odešlou svou volbu online v určeném termínu. Je nezbytné tuto volbu provést i v případě, že jejich volba je stejná jako v předkole. Pokud žák zvolí předmět, který nelze otevřít pro nízký počet zájemců, následuje další doplňkové kolo.

Počítejte s tím, že při zpracování vámi vybraných povinně volitelných předmětů se může stát, že nebude pravděpodobně možné uspokojit všechny uchazeče. Například některé PVP nebude možno otevřít pro malý zájem, pokud si PVP nezvolí minimální počet žáků pro otevření skupiny. Bude-li počet zájemců nižší než minimální počet žáků pro otevření skupiny, popř. nebude-li možné re­spektovat všechny vzniklé kombinace zvolených povinně volitelných předmětů, a to z organizačních důvodů (sestavení rozvrhu) a jiných, budete za této situace muset zvolit jiný povinně volitelný předmět z předložené nabídky (tzv. kolizní kolo).

Pokud neposkytnete dostatečnou součinnost, například sdělením vámi preferovaných povinně volitelných předmětů ve stanoveném termínu a předepsaným způsobem, přechází vaše právo výběru na vašeho třídního učitele. Protože jste neposkytli součinnost, bude volba vašeho třídního učitele považována za závaznou vzhledem k vaší osobě. Výjimkou jsou pouze závažné důvody, například zdravotní (dlouhodobá nemoc, hospitalizace atd.). Není možné, aby skutečnost, že jste si nezvolili povinně volitelné předměty, brzdila celý proces pro vaše spolužáky.

 

 

ANOTACE PVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

Informace o jednotlivých PVP najdete v dokumentu Anotace PVP. Detailní informace o jednotlivých PVP (cíle, obsah učiva) najdete v dokumentu Příloha č. 1 Volitelné předměty Školního vzdělávacího programu Dvojjazyčného gymnázia, č. j. GYTO 3357/2020 (http://www.gytool.cz/soubory/SVP/08_2020/PRILOHA_1_k_SVP_DG_PVP.pdf)

BLOKY PVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

Ve školní roce 2021/2022 budou PVP v předmaturitním ročníku (G876543) a maturitním ročníku (G886644) vyučovány v blocích, které najdete v pdf dokumentu BLOKY_PVP_2021_2022.