ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Biology - Biologie

Biology - Biologie

Předmět je vyučován ve všech ročnících šestiletého studia. V prvních dvou ročnících ještě v českém jazyce (povinná školní docházka). V druhém ročníku anglické sekce jsou již žáci v anglickém jazyce na takové úrovni, že je obvyklé výuku doplnit o shrnutí v angličtině, případně používat některé rozšiřující či doplňující materiály v angličtině. Od třetího ročníku již probíhá studium plně v anglickém jazyce.

Ve čtvrtém ročníku mají žáci kromě dvou hodin výuky týdně také praktická cvičení v laboratoři, kde jsou rozděleni do dvou skupin. Vyučující tak mohou výrazně posílit experimentální charakter biologie jako přírodní vědy. Soustředíme se na tzv. Hands-on aktivity, kdy žáci řeší mnohé úkoly, navrhují hypotézy a ty pak na základě experimentu potvrzují. V předmaturitním a maturitním ročníku si žáci navíc mohou vybrat dvouhodinový seminář z biologie v anglickém jazyce. Tento seminář si obvykle volí až polovina žáků anglické sekce.

Používání anglického jazyka v předmětu se může jevit na první pohled obtížné. Pravdou je, že biologie je náročná na odbornou terminologii, ale zároveň používá většinu pojmů, které jsou mezinárodní, a proto se vyskytují i v česky vyučované biologii. Žáci se s odbornou angličtinou seznamují postupně a vyučující dbají na to, aby si žáci znalosti anglických termínů pravidelně upevňovali a posilovali. Vyučující používají mnohé učebnice, které jsou jim ve škole k dispozici, nebo jiné zdroje z internetu.

Vyučující kladou důraz na aplikaci poznatků v praxe a porozumění vyučovaným biologickým principům. Pochopení biologických zákonitostí je pro nás důležitější než memorování a učení se něčemu bez pochopení souvislostí. Schopnost rozumět odborným přírodovědným textům v angličtině je pro dnešní mladé lidi velikou výhodou. Naši absolventi každoročně zvládají přijímací zkoušky na lékařské, farmaceutické, veterinární a přírodovědné fakulty v ČR i v zahraničí. Jsou úspěšní ve studiu a také pak v praxi. Angličtina je provází na každém kroku a znalost odborného jazyka je pro ně velkou devizou. Veškerá moderní literatura a současné vědecké články jsou publikovány v angličtině. Účast na vědeckých konferencích, studijních programech v zahraničí, ale také komunikace v rámci mezinárodních vědeckých kolektivů znamená pro naše absolventy díky výbornému základu z anglické sekce skvělé startovní podmínky.

Zpětná vazba od studentů je pro nás velmi důležitá a přesvědčuje nás o tom, že svou práci děláme dobře. Absolventi se často vracejí, aby nám hrdě řekli, jak se jim daří a v jakých oborech jsou úspěšní.

The subject is taught in all years of the six-year secondary school, in Year 1 and Year 2 still in Czech (during the age of compulsory schooling). In Year 2 of the English Section, the pupils’ level of English is such that it is possible to supplement lessons with a summary of the material studied in English, or use some other supplementary materials in English.From Year 3 the teaching is undertaken in English.

In Year 4, in addition to two lessons a week, pupils also have practical exercises in the lab where they are divided into two groups. Teachers can thus greatly enhance the experimental nature of biology as a natural science. We focus on so-called Hands-on activities, where pupils perform many tasks, and suggest hypotheses which they then confirm or disprove on the basis of experiments. In Year 5 and Year 6, pupils can also choose a two-lesson-a-week biology seminar in English. This seminar is usually selected by up to half of the pupils at the English Section.

Using English in the subject may seem difficult at first sight. It is true that biology is demanding in terms of scientific terminology, but at the same time most of the terms are international, and therefore they are also found in biology taught in Czech. Pupils are acquainted with scientific English step by step and teachers make sure that pupils regularly practise and revise their knowledge of English terminology. Teachers make use of many textbooks available at school or other sources from the Internet.

Teachers emphasize the application of practical knowledge and understanding of the biological principles taught. Understanding biological patterns is more important to us than memorizing and learning without understanding the context. The ability to understand natural sciences in English is a great asset for today`s young people. Every year our graduates successfully pass entrance examinations to medical, pharmaceutical, veterinary and science faculties and colleges in the Czech Republic and abroad. They are successful in their studies and then in their careers. English accompanies them at every step, and the knowledge of scientific language is a great asset to them. All modern literature and current scientific articles are published in English. Our graduates’ firm foundation from the English Section forms an excellent starting point for their participation in scientific conferences and study programmes abroad, as well as in communication within international scientific teams.

Feedback from the students is very important for us and convinces us that we do our job well. Graduates often return to tell us proudly how successful they are and in which scientific fields they excel.