ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Physics - Fyzika

Physics - Fyzika

Předmět je vyučován v prvních pěti ročnících šestiletého studia. V prvních dvou ročnících ještě v českém jazyce (povinná školní docházka). V druhém ročníku anglické sekce jsou již žáci v anglickém jazyce na takové úrovni, že je obvyklé výuku doplnit o shrnutí v angličtině, případně používat některé rozšiřující či doplňující materiály v angličtině. Od třetího ročníku již probíhá studium plně v anglickém jazyce. Velkou výhodou je, že ve všech třech ročnících vyššího gymnázia, kde se výuka realizuje v angličtině, máme kromě dvou hodin výuky týdně s celou třídou také praktická cvičení v dělené třídě. Tam můžeme výrazně posílit experimentální charakter fyziky jako přírodní vědy, a to ve všech tématech povinných pro středoškolskou fyziku. Současně je možno lépe reagovat na individuální potřeby jednotlivých žáků jak z hlediska obsahu předmětu, tak případně i používání angličtiny ve fyzice. V předmaturitním a maturitním ročníku si žáci navíc mohou zvolit dvouhodinový seminář z fyziky v anglickém jazyce.

Používání anglického jazyka ve fyzice se může zdát na první pohled obtížné. Pravda ale je, že žáci anglické sekce jsou po prvních dvou letech intenzívní výuky angličtiny na takové úrovni, že jim běžná komunikace nečiní problém. Navíc dnes i v českém jazyce používáme spoustu anglických fyzikálních pojmů. Významným pomocníkem jsou žákům i studijní materiály shodné v anglické i české verzi, které připravil tým předmětové komise fyziky a které jsou v původní podobě k nahlédnutí na webu školy http://smd.gytool.cz/vyukove-materialy/?s=fyzika. Tyto materiály si vyučující anglické sekce průběžně aktualizují a doplňují podle vlastního uvážení a dávají je svým žákům k dispozici.

Schopnost rozumět odborným přírodovědným textům v angličtině je pro dnešní mladé lidi velikou výhodou. Fyzika je, ať se nám to líbí nebo ne, potřebná nejen pro technické obory. V dnešní době je třeba rozumět spoustě pojmů a souvislostí, i když mladý člověk studuje třeba biochemii, medicínu nebo jiný přírodovědný obor. Většina odborných textů je právě v angličtině, na internetu lze narazit nejčastěji na anglické odborné i populární texty. Ale i těm, kteří plánují třeba překladatelskou kariéru, se mohou znalosti načerpané alespoň v základním kurzu fyziky velmi hodit. Třeba proto, aby nepřekládali „Solar system“ jako „Soustava sluncí“, jak se vyskytlo v jedné velmi drahé a obrazově vydařené publikaci o planetách Sluneční soustavy.

The subject is taught in the first five years of the six-year study. The first two years, however, are still taught mainly in the Czech language (compulsory school attendance). Nevertheless, in their second year of the English section the pupils’ level of English is such that the lesson is usually extended with a brief summary in English, or special supplementary materials in English are used. From the third year on, Physics is taught only in English. The great advantage is that in all three years of higher grammar school where the lessons are taught in English, we have, apart from two theoretical classroom lessons per week, also practical exercises. Here, we can focus on the experimental nature of physics as a natural science, in all fields required for secondary school physics curriculum. At the same time, it is possible to better respond to the individual needs of individual pupils both from the point of view of the content of the subject and the use of English in physics as well. In addition to the pre-maturita and maturita years, pupils can also choose a two-hour physics seminar in English.

The use of the English language in physics may seem difficult at first sight. The truth is, however, that pupils in the English section are, after the first two years of intensive English teaching, at such a level that ordinary communication does not make them any problem. In addition, a lot of English physical concepts are used in the Czech language nowadays. Moreover, the study materials are offered in both English and Czech versions. They are designed by the team of the Physics teachers and can be accessed at http://smd.gytool.cz/vyukove-materialy/?s=fyzika. These materials are continuously updated.

The ability to understand natural sciences in English is a great asset for today`s young people. Physics is, whether we like it or not, important not only for technical fields. Nowadays it is necessary to understand many concepts and contexts, whether the young person studies biochemistry, medicine or other science. Most professional texts are in English, and the most commonly used language of the articles on the Internet is English, too. But even those who are planning, say, a translation career, can find the knowledge acquired in the basic course of physics very useful. Maybe not to translate the "Solar System" as a "Set of Suns," as it appeared in one very expensive and pictorial publication on the planets of the Solar System.